Skiftesarbete är en känd riskfaktor för olika såväl somatiska som psykiska besvär, speciellt sömnproblem. Upp mot 40 procent av skiftesarbetare sover sämre än de som arbetar dagtid. 

För att hantera sömnproblemen är det vanligt att inta alkohol. Till en början ges sömn, men problemet är att hälsorisken ökar och denna strategi leder i förlängningen till ännu sämre sömn. 

Artikelförfattarna har gått igenom den litteratur som finns inom området och sammanställt de 14 rapporterna som stod till buds.

Resultatet visar på att skiftesarbete är förknippat med högkonsumtion av alkohol (binge drinking). Anledningen till konsumtionen var i de flesta fall självmedicinering för att kunna sova eller att stressa av. Den största riskgruppen var enligt denna genomgång sjuksköterskor över 50 år. 

European Addiction Research. https://doi.org/10.1159/000507573

 

Bulletin nummer 3 2020

den 20 juli 2020
Kategorier: Bulletin-20
Bulletin nummer 3 2020

Bulletin nummer 3 2020

 

 
Bulletin nummer 3 2020 (PDF)

 

Till minne av Claudia Fahlke

den 7 juli 2020
Kategorier:


Foto Sternebring

Professor Claudia Fahlke har avlidit 55 år gammal. Claudia disputerade 1994 på en avhandling om alkohol och stresshormoner vid Göteborgs universitet. Hon blev docent 1998, och professor i psykologi 2006 vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och erhöll 2015 en professur i hälsopsykologi med inriktning mot beroendepsykologi vid samma universitet. Hon var också verksam vid Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
  Mångsidigheten och bredden i hennes studier och dess tillämpningar har grundat sig i studier från djurexperiment till neurofysiologi, biologisk psykologi till kliniska problemområden. 2013 fick hon Centralförbundets för alkohol och narkotikaupplysning, CAN´s, drogforskningspris för framstående insatser inom psykologisk beroendeforskning. Redan 2000 etablerade hon forskargruppen Addiction Psychology: Clinical and Experimentell Research (APEC), som är den nationellt största forskargruppen inom beroendepsykologi. Hennes tvärvetenskapliga forskning har skett i samarbete med bl.a. kollegor vid psykologiska institutionen, från socialt arbete, psykiatri, farmakologi och genetik. Hon lade grunden till ett tvärprofessionellt nätverk 2004, som 2013 blev en tvärprofessionell och partsammansatt centrumbildning, Center for Education and Research on Addiction, CERA, som arbetar för att stärka och utveckla utbildning och forskning inom ANDTS-området (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel). Claudia var dess föreståndare 2013 - 2018 och fick 2014 ta emot Göteborgs universitets samverkanspris för CERA´s arbete. 
   Förutom en omfattande vetenskaplig produktion har kunskap i beroendepsykologi förmedlats i flera böcker, bl.a. blev hon redaktör för läroboken Handbok i missbrukspsykologi - teori och tillämpning, 2012. Hon hade stort ansvar för utbildningen i beroendepsykologi vid institutionen och initierade Sveriges landets första masterutbildning i beroendevetenskap med inriktning mot psykologi. 
   Hennes breda kompetens inom beroendeområdet och goda samarbetsförmåga medförde att hon anlitades som expert i många sammanhang såsom vetenskaplig expert i flera forskningsråd, Socialstyrelsens riktlinjearbete, Systembolagets utvecklingsgrupp för alkoholforskningsfrågor, Kriminalvårdens ackreditering av behandlingsprogram. Hon var initiativrik och drivande inom sitt ämne och deltog i debatten kring olika beroendefrågor. Hennes varma, engagerande sätt och gedigna ämneskunskap blev mycket uppskattade i de stora nätverk, som hon etablerade kring sig. Under många år hade jag återkommande kontakter och goda samarbeten med Claudia. För mig var hon en högt uppskattad kollega och vän, kunnig, inspirerande och generös, och hon lämnar ett stort tomrum efter sig.   

Agneta Öjehagen, professor emerita
Lunds universitet

 

 

För några år sedan beslagtogs 2 ton captagon (amfetamin+theofyllin) och kokain som en saudisk prins försökte föra ut från Libanon till Saudiarabien. Det var ett anmärkningsvärt stort beslag och noterades som det största någonsin, men som nu med råge överträffas av den italienska polisen som konfiskerat 14 ton av den syrisktillverkade drogen captagon. Marknadsvärdet uppskattas till 1 miljard euro(!). Det är, enligt italienska polisen, en tänkt finansiering av IS som nu gått upp i rök.
   Captagon är från början ett syntetiskt framställt läkemedel från Tyskland 1961 och förskrevs under indikationer som narkolepsi och depression, men även mot andra näraliggande sjukdomstillstånd. 
   Idag finns ingen medicinsk indikation för captagon, men förvisso används drogen fortfarande, inte minst inom militära verksamheten i Syrien. Här är det naturligtvis av samma anledning som de krigförande makterna under andra världskriget lät sina soldater ta amfetamin för att bli mer uthålliga och inte behöva så mycken sömn och vila. 
   Framför allt är captagon en variant av amfetamin i, enligt UNODC, framför allt Syrien, Saudiarabien och Jordan. Det är förhållandevis enkelt att framställa captagon, som idag produceras i stora volymer i Syrien.
   Den har alltid haft sina användare inom företrädesvis arabvärlden. De positiva upplevelseeffekterna är desamma som för amfetamin och de negativa lika besvärande. Samma beroendepotential även om captagon från början lanserades som ett milt amfetamin.
SR200701, Wikipedia, Forbes, UNODOC.

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) följer drogutvecklingen i Europa under coronapandemin. Rapporten från juni visar att det finns vissa förändringar i droganvändandet under den initiala fasen av COVID-19.
   Sett till hela EU har det totalt skett en minskning av droganvändandet under de första skedet av pandemin. Det mest påtagliga är minskningen av användandet av kokain och MDMA (Ecstasy). För cannabis ser verkligheten lite annorlunda ut. Det finns en grupp som stoppat användandet helt eller minskat rejält. Det är de som tidigare använt cannabis mer sporadiskt. För de cannabisanvändare som intar drogen mer frekvent och intensivare är det tvärtom, här ser man en ökning. 
   När det gäller heroin så rapporterar flera länder en minskning av droganvändandet. Det beror främst på minskad tillgång. Samtidigt ses en ökning av intag av kompletterande droger, även en ökad efterfrågan på opioidsubstitutionsbehandling. Det rapporteras även om en ökning av receptbelagda läkemedel, främst bensodiazepiner.
   EMCDDA får inte fram några enhetliga linjer utan det finns lokala förändringar i droganvändandet, såväl mellan länder som inom ett land. 
   Det är viktigt att följa utvecklingen enligt EMCDDA, inte minst med tanke på att det kan förekomma såväl skadligt och riskfyllt beteende i samband med droghanteringen.
EMCDDA trendspotter briefing June 2020.  Impact of COVID-19 on patterns of drug use and drugrelated harms in Europe

 

Till minne av Ulf Rydberg

den 26 juni 2020
Kategorier: Nyheter

 

 
Foto Sternebring

 

 Professor emeritus Ulf Rydberg har avlidit vid en ålder av 80 år. Ulf blev docent inom alkoholforskningen vid Karolinska institutet 1972 och utnämndes till professor i alkohol- och narkotikaforskning vid samma institut och tillika överläkare vid Magnus Huss klininik 1987 (till 2005).

 
   Ulf kom att spela en avgörande roll vid uppbyggnaden av beroendevården i Stockholm, bland annat startade han tillsammans med överläkare Ann Engström vid 
 det då nybyggda Huddinge sjukhus i slutet av 70-talet en narkomanvårdsklinik. År 1980 startade Ulf  tillsammans med psykiatriska kliniken vid Huddinge sjukhus en särskild mottagning för gravida kvinnor med beroendeproblem, Familjesociala mottagningen, som leddes av barnmorskan Christina Ottenblad med stöd av läkarkonsulter inom barnmedicin, gynekologi och klinisk farmakologi. Mottagningen lever kvar idag som Rosenlunds mödravårdsteam.
   Ulf bidrog också till att beroendemedicin undervisades vid läkarprogrammet och han var en av de viktigaste tillskyndarna till att Karolinska institutet 1983, som första universitet i världen, inrättade en obligatorisk kurs i beroendelära.
   Under sin långa verksamhet var Ulf medicinsk expert i flera utredningar och vetenskapliga råd såväl nationellt som internationellt. Förutom vetenskapliga arbeten inom beroendesfären publicerade han artiklar inom analytisk kemi, toxikologi och socialmedicin.
   Ulf var en mångårig och in i det sista aktiv medlem i vår förening. Han var också en flitig tillskyndare och skribent i Bulletin, där han ofta delade med sig av sitt mångåriga perspektiv vad gäller såväl klinik som forskning.   

Professor Jürgen Rehm är ansvarig för en kort enkät (tio minuter tar det) om dina alkoholvanor under coronatider. Klicka på länken så får du veta allt. 

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/239155?lang=sv

Narkotikabruk under coronapandemin

den 14 maj 2020
Kategorier: Nyheter

Folkhälsomyndigheten (Enheten för drogprevention) samarbetar med EUs narkotikamyndighet (EMCDDA) i arbetet att sprida en Europeisk webbundersökning om narkotika under Coronapandemin till de som brukar narkotika i Sverige. Enkäten syftar till att öka kunskapen om hur narkotikaanvändningen, tillgången till vård- och stödinsatser och narkotikamarknaden kan ha ändrats i Europa under Coronapandemin.
   Enkäten är endast öppen ett kort tag och vi behöver nu snabbt sprida enkäten och nå brukare och skulle vara mycket tacksamma för er hjälp med att sprida enkäten i era nätverk.
   Länk till enkäten: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=SV
   Enkäten är helt anonym och den som svarar får inledningsvis ge sitt samtycke att delta. Enkäten består av 46 frågor och beräknas ta ca 10 min att genomföra.
   Mer information om enkäten: http://www.emcdda.europa.eu/news/2020/emcdda-launches-covid-19-special-round-european-web-survey-drugs-assess-impact-pandemic_en

 

EMCDDA har låtit experter gå igenom de problem som kan uppstå under coronapandemin för personer med beroendesjukdom. Det finns en allvarlig risk för komplikationer för denna grupp. Smittrisken ökar vilket beror på hur man beter sig i samband med drogintaget, något som kan innebära allt för nära kontakt, större grupper och att man delar sprutor, andra redskap mm.
   Det finns därtill en ökad medicinsk risk eftersom denna grupp har fler fysiska och psykiska problem, inte minst bland de marginaliserade och stigmatiserade individerna.

   De medicinskt kroniska tillstånd som kan försämra
1.Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma vilka är vanliga sjukdomsbilder bland beroendepatienter, speciellt de som röker heroin och crack-kokain.
2.Det finns en hög incidens av kardiovaskulära sjukdomar bland de som injicerar droger och kokainanvändare.
3.Metamfetamin konstringerar blodkärl som kan leda till lungskada och opioidanvändare kan få nedsatt immunförsvar.
4.Prevalensen av HIV, hepatit och levercancer försämrar immunförsvaret. Det är framför allt de som injicerar droger som drabbas.
5.Tobaksrökning och nikotinberoende är vanligt förekommande som komplement till annat beroende.
6.Överdoser kan spontant förekomma bland opiodanvändare då lungfunktionen kan vara nedsatt för coronasmittade. Naloxon påverkar inte andningsbesvär orsakade av COVID-19.

Specialistgruppen, som består av en handfull europeiska professorer inom området, påpekar vikten av att substitutionsbehandlingen inte avbryts. Det kommer att vara livsviktigt för denna patientgrupp att behandlingen och behandlingskontinuiteten inte bryts.
   Det är lika viktigt att den behandlande personalen skyddas!
www.emcdda.europa.eu/topics/covid-19

Landets beroendeklinker och mottagningar

den 20 april 2020
Kategorier: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicin försöker hitta alla beroendeinsatser/beroendevård som finns tillgängliga i landet. Det finns märkligt nog ingen sådan statistik.

DÄRFÖR TILL DIG

som arbetar på en beroendeklinik eller en beroendemottagning (alla sorters) - skicka ett mail med din arbetsplats namn till vår sekreterare!

Vi ser fram emot ditt mail och stort tack på förhand.

cathrine@svenskberoendemedicin.se

Protokollaug20

Månadslista