Narkotikabruk under coronapandemin

den 14 maj 2020
Kategorier: Nyheter

Folkhälsomyndigheten (Enheten för drogprevention) samarbetar med EUs narkotikamyndighet (EMCDDA) i arbetet att sprida en Europeisk webbundersökning om narkotika under Coronapandemin till de som brukar narkotika i Sverige. Enkäten syftar till att öka kunskapen om hur narkotikaanvändningen, tillgången till vård- och stödinsatser och narkotikamarknaden kan ha ändrats i Europa under Coronapandemin.
   Enkäten är endast öppen ett kort tag och vi behöver nu snabbt sprida enkäten och nå brukare och skulle vara mycket tacksamma för er hjälp med att sprida enkäten i era nätverk.
   Länk till enkäten: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=SV
   Enkäten är helt anonym och den som svarar får inledningsvis ge sitt samtycke att delta. Enkäten består av 46 frågor och beräknas ta ca 10 min att genomföra.
   Mer information om enkäten: http://www.emcdda.europa.eu/news/2020/emcdda-launches-covid-19-special-round-european-web-survey-drugs-assess-impact-pandemic_en

 

EMCDDA har låtit experter gå igenom de problem som kan uppstå under coronapandemin för personer med beroendesjukdom. Det finns en allvarlig risk för komplikationer för denna grupp. Smittrisken ökar vilket beror på hur man beter sig i samband med drogintaget, något som kan innebära allt för nära kontakt, större grupper och att man delar sprutor, andra redskap mm.
   Det finns därtill en ökad medicinsk risk eftersom denna grupp har fler fysiska och psykiska problem, inte minst bland de marginaliserade och stigmatiserade individerna.

   De medicinskt kroniska tillstånd som kan försämra
1.Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma vilka är vanliga sjukdomsbilder bland beroendepatienter, speciellt de som röker heroin och crack-kokain.
2.Det finns en hög incidens av kardiovaskulära sjukdomar bland de som injicerar droger och kokainanvändare.
3.Metamfetamin konstringerar blodkärl som kan leda till lungskada och opioidanvändare kan få nedsatt immunförsvar.
4.Prevalensen av HIV, hepatit och levercancer försämrar immunförsvaret. Det är framför allt de som injicerar droger som drabbas.
5.Tobaksrökning och nikotinberoende är vanligt förekommande som komplement till annat beroende.
6.Överdoser kan spontant förekomma bland opiodanvändare då lungfunktionen kan vara nedsatt för coronasmittade. Naloxon påverkar inte andningsbesvär orsakade av COVID-19.

Specialistgruppen, som består av en handfull europeiska professorer inom området, påpekar vikten av att substitutionsbehandlingen inte avbryts. Det kommer att vara livsviktigt för denna patientgrupp att behandlingen och behandlingskontinuiteten inte bryts.
   Det är lika viktigt att den behandlande personalen skyddas!
www.emcdda.europa.eu/topics/covid-19

Landets beroendeklinker och mottagningar

den 20 april 2020
Kategorier: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicin försöker hitta alla beroendeinsatser/beroendevård som finns tillgängliga i landet. Det finns märkligt nog ingen sådan statistik.

DÄRFÖR TILL DIG

som arbetar på en beroendeklinik eller en beroendemottagning (alla sorters) - skicka ett mail med din arbetsplats namn till vår sekreterare!

Vi ser fram emot ditt mail och stort tack på förhand.

cathrine@svenskberoendemedicin.se

Coronapandemin har satt käppar i hjulet för två av våra arrangemang under hösten 2020. Studiebesöket i St Petersburg måste vi skjuta på och hoppas kunna genomföra resan våren 2021. Oktoberkonferensen i höst kan naturligtvis inte heller hållas utan den förlägger vi ett år framåt i tiden - till den 23 oktober 2021.
   Närmare specifikationer med tider, plats, anmälningsmöjligheter mm kommer så småningom på hemsidan och i Bulletin.

Bulletin nummer 2 2020

den 19 april 2020
Kategorier: Bulletin-20
Bulletin nummer 2 2020

Bulletin nummer 2 2020

 

 
Bulletin nummer 2 2020 (PDF)

 

Högsta domstolen går helt på tingsrättens och hovrättens linje och fastställer domen. 

Bakgrund: två bröder, 25 och 35 år gamla, sålde 2016 fentanylpreparat från en lägenhet i Östberga. Åtta personer dog efter intaget av drogen. När försäljningen ägde rum var fentanyl inte klassat som hälsofarlig eller narkotika, därför har männen nekat till brott.
   Tingsrätten fällde dock bröderna och utdömde fängelse på fem år och sex månader för den äldre och fyra år för den yngre. Båda överklagade till hovrätten som fastställde tingsrättens dom.   
   Den yngre brodern ville frias helt, eller åtminstone få lägre straff och överklagade till Högsta domstolen, som den 3 april fastställer hovrättens dom.  
   Åklagaren Tomas Malmenby sade till Sveriges Radio inför överklagandet:
– Skulle Högsta domstolen komma fram till att det inte är straffbart agerande att på det här sättet sälja farliga preparat på nätet så skulle det kunna få den konsekvensen att det öppnar upp för andra aktörer framöver att ägna sig av den typen av verksamhet. 
   Justitierådet Petter Asp är mycket tydlig i sin dom.
– I det här fallet har det avgörande varit att det har varit extremt farliga preparat som har sålts i en form som i praktiken har varit omöjlig att använda på ett säkert sätt, säger han till Sveriges Television.
   Denna prejudicerande dom är av synnerlig vikt i bekämpandet av den farliga nätdrogsförsäljningen och kan med största sannolikhet redan nu påverka ett eventuellt överklagande av domen vid Linköpings tingsrätt då en 25-årig man från Motala sålt fentanyl. Han dömdes till 3 års fängelse för grovt vållande till annans död i tre av de elva dödsfall han var åtalad för. Åklagarens åtal om dråp avslogs då det inte visats att han haft likgiltighetuppsåt, men varit ”medvetet oaktsam”, enligt domstolen.

 

Enligt en översiktsartikel om coronaviruset framhålles alkohols negativa effekter: nedsatt immunförsvar. Möjligen ett glas vin, men inte mer och framför allt inte starkare alkohol. Effekten av det nedsatta immunförsvaret kan leda till ökad risk för utveckling av pneumoni, även vid måttlig COVID-19-infektion, men framför allt vid svårare. 
March 19, 2020 Global Health Now (John Hopkins Bloombergs School of Public Health)

 

Årets psykiatrikongress utan åhörare

den 15 mars 2020
Kategorier: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicin bidrog med tvenne föreläsningar under årets psykiatridagar i Göteborg. En kongress som inte liknade någon föregående – i år till stor del utan åhörare (coronaviruset).
   Det var Sven Wåhlin som utvecklade utförligt kunskapen kring riskbruk, skadligt bruk och beroende under rubriken Alkoholberoende. Lätt att behandla – svårt att uppmärksamma. De tre stadierna analyserades ur problemsynvinkel och förslag till vad man som behandlare kan göra, från det rådgivande samtalet till behandling. 
   Markus Heilig tog upp hur evidensbaserad narkotikapolitik ser ut med fokus på opioidberoende och dess behandling. Detta beroende är förknippat med den högsta morbiditeten och mortaliteten som accentueras med ökande dödlighet vid ökande bruk och bristande behandling. Evidensläget för metadonunderhållsbehandling är gott för såväl metadon som buprenorfin. Markus kunde med tillförsikt konstatera att Socialstyrelsens föreskrifter och nationella riktlinjer till sist kommit ifatt verkligheten, men ännu finns tre flaskhalsar: pengar, personal och kompetensutveckling. Den sistnämnda har Svensk förening för Beroendemedicin tagit sig an genom att erbjuda professionell utbildning för all personal inom LARO-verksamheterna. 

 

Jämfört med tidigare år har mängden upptäckta droger i avfallsvatten ökat under 2019. De droger som analyserats är kokain, amfetamin/metamfetamin och MDMA (Ecstasy). 
   I Londonområdet kokain har minskat även om det fortfarande är högt, men nu mindre än i såväl Antwerpen som Amsterdam. Det är i väster och söder inom EU som redovisar högsta resultaten, framför allt i städer i Belgien, Nederländerna, Spanien och Storbritannien. Det finns en viss ökning österut, men fortfarande låga koncentrationer. Sverige hamnar långt ner i statistiklistan medan Danmark ligger betydligt högre om än inte bland de främsta.
   Geografiskt ses i stort samma för amfetamin, det är i nordliga och östra delen inom EU-området som har de högsta koncentionerna i det analyserade avfallsvattnet. Undantag är södra Europa som har låga halter. Sverige håller sig framme med Stockholm, som intar den mindre hedrande förstaplatsen med Gävle på andra, båda en bra bit före de övriga städerna i undersökningen. 
   Metamfetamin har historiskt sina EU-rötter i Tjeckien och Slovakien, men nu får dessa länder sällskap med Cypern, östra delen av Tyskland och Spanien. Även i norra Europa ökar metamfetamin. Tjeckien leder statistiken följt av Tyskland. Norge ligger förhållandevis högt medan Sverige kommer långt bak i tabellen.
   För MDMA ser högsta mängderna i Nederländerna, Belgien och Tyskland. Tre nederländska städer intar de tre första platserna. Sverige och Stockholm kommer på 25:e plats, strax därefter kommer Uppsala. 
 emcdda.europa.eu

Från 46 till 6

den 9 mars 2020
Kategorier: Nyheter

En undersökning som gjordes bland högstadie- och gymnasieeleverna i Karlshamns kommun 2016 visade att 42 procent av flickorna i gymnasiet hade provat narkotikaklassade läkemedel. Förra året hade antalet minskat till sex procent. 
   Detta är enligt de sociala myndigheterna i staden ett resultat av information och en handlingsplan för alla elever, vårdnashavare och personalgrupper i de kommunala skolorna. 
   I länets residensstad verkar det vara tvärtom enligt polisen: droganvändandet ökar bland ungdomar i Karlskrona. Kanske man ska ta en titt 6 mil österut.
SVT Nyheter Blekinge

 

Bulletin 2020 4

Månadslista