Missbruksbarnen förlorar sin barndom

den 5 februari 2015
Categories: Nyheter

Socialstyrelsen har sammanställt forskning från Stockholms universitet och Karolinska institutet rörande barn till föräldrar som missbrukar. Det är en skrämmande läsning: Mer än 60 000 barn i Sverige har minst en förälder med allvarliga missbruksproblem.
   Det är registerdata för individer födda 1973-1978. Dessa har följts upp till 30-årsåldern. Sammanlagt är det över en halv miljon barn vars utveckling nu kartlagts.
   Vid en jämförelse med jämnåriga, som vuxit upp i ett icke missbrukande hem, har ”maskrosbarnen” en rejält ökad risk (tre gånger större) för att utsättas för olyckor, våld och inte minst eget missbruk. Även suicidrisken ökar liksom att dras in i kriminalitet.
   Lägg därtill den psykiska påfrestningen att alltid vara orolig för vad som kan hända föräldrarna, syskonen, får vi bo kvar, har vi mat i morgon... Framför allt det äldre syskonet tar ett stort ansvar för familjen, skolkar till och med regelbundet för att klara av hemmet, syskonen och föräldrarna.
   Trots att socialtjänst och sjukvård ofta är engagerade i den missbrukande familjen så är det vanligt att barnens behov inte uppmärksammas förrän det är för sent, vanligen när de hamnat i ett eget missbruk. Studien visar att det är sju gånger högre risk för barn i missbruksfamilj att själv utveckla missbruk jämfört med barn som vuxit upp i familj utan missbruk.
   Socialstyrelsen har nu regeringens uppdrag att samordna olika insatser så att dessa utsatta barns situation uppmärksammas och hjälps – i tid. 
   Merike Hansson, projektledare vid Socialstyrelsen:
   - Denna kunskap manar till stora ansträngningar för ett flertal samhällsaktörer, inte minst socialtjänstens olika verksamheter, men även landstingens missbruks- och beroendevård samt psykiatri.
www.socialstyrelsen.se   

 

Naloxon-kit räddar liv

den 28 januari 2015
Categories: Nyheter

Från det europeiska narkotikaorganet EMCDDA har i början av året kommit en genomgång av forskningen kring naloxonbehandling nära missbrukaren med s.k. naloxon-kit. Det är sammanlagt 21 studier som sammanställts, de flesta inte randomiserade kontrollerade, men slutsatsen är otvetydig. Att låta missbrukaren eller närstående ge naloxon vid misstänkt intoxikation till följd av överdos räddar liv.
   Drogöverdoser är en av de viktigaste orsakerna till död bland unga i Europa. Även om heroinanvändningen minskar något har inte dödsfallen till följd av överdos hos injektionsmissbrukare minskat. Enligt en undersökning från 2013 är risken för förtidig död bland injektionsmissbrukarna 15 gånger högre än för samma åldersgrupp i den allmänna populationen. I absoluta tal finns en uppgift från 2012 som talar för att ungefär 6 100 dog i Europa till följd av överdos.
Ref. European Monitoring Centre jfor Drugs and Drug Addiction (2015). Preventing fatal overdoses: a systematic review of the effectiveness of take-home naloxone, EMCDDA Papers. 

 

 

44 askar cigaretter om året

den 19 januari 2015
Categories: Nyheter

Varje invånare i Sverige över 15 år rökte 2013 årligen 44 askar cigaretter. Det visar aktuell rapport från CAN. Totalt är det således 7 miljarder cigaretter som årligen går upp i rök, åtminstone för ett par år sedan. Många cigaretter är det, men likväl minskar rökningen kraftigt i Sverige om vi ser konsumtionen ur ett tioårsperspektiv. Mellan 2003 och 2013 är nedgången i antalet cigaretter mellan 35 och 50 procent.
   Det framgår av CAN-rapporten att den nya undersökningsmetodiken är mer precis, d.v.s. vi har tidigare sannolikt haft en viss underrapportering av antalet rökare/antal konsumerade cikgaretter. 
   Även om den totala cigarettförbrukningen är något högre än vi tidigare trott, så visar den aktuella undersökningen att det är de som röker mest som också stpr för den största nedgången, vilket ur ett folkhälsoperspektiv är bra.
Hela rapporten: www.can.se

 

Polletten har trillat ner

den 5 januari 2015
Categories: Nyheter

Att tonåringar som får alkohol hemma skulle dricka mindre bland kompisar har länge varit en omhuldad myt, som nu punkterats. Det är Folkhälsomyndigheten som med hjälp av TNS/Sifo gjort en omfattande undersökning som visar att det inte går att minska risken att ungdomar dricker alkohol genom att bjuda dem.
   − Det enda man lär sitt barn när man bjuder på alkohol är att dricka alkohol, kommenterar Anna Jansson vid Folkhälsomyndigheten.
   Även CANs årliga skolundersökningar visar att föräldrar blivit alltmer restriktiva till att förse sina barn med alkohol. Statistiken visar att ungdomar dricker allt mindre alkohol.
www.folkhalsomyndigheten.se

 

Dödsbringande ecstasy finns i Sverige

den 3 januari 2015
Categories: Nyheter

Sedan någon tid har det funnits en mycket stark variant av ecstasy (PMMA). Det har rapporterats dödsfall i framför allt Storbritannien efter intag av denna drog. Narkotikaorganet EMCDDA uppger att PMMA finns i flera europeiska länder (Belgien, Holland, Schweiz och Storbritannien) och nu verkar det som om en spridning är på gång.
   Denna ecstasyvariant är extremt giftig och även delar av en tablett kan leda till döden enligt svenska giftinformationscentralen. Dödsfall har nu beskrivits även i Sverige. Biverkningarna är desamma som för den ”vanliga” ecstasytabletten men mångdubbelt värre, exempelvis kan en överhettning komma snabbt och med förödande  konsekvens – i värsta fall med dödlig utgång. Det finns rapport om en temperaturstegring på 42 grader, som kan vara oförenlig med livet.

 

Stipendium till forskning vid NIDA

den 10 december 2014
Categories: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicins stipendium i Fördjupad alkohol- och drogkunskap 2014 tilldelas Ida Fredriksson, doktorand vid Karolinska institutet och National Institute of Health Doctoral Program in Neuroscience. Hon får stipendiet för studier vid NIDA, där hon med hjälp av optogenetik ska studera vilka signalvägar i hjärnan som är relevanta för läkemedlet OSU-6162 - ett farmakon med dopaminstabiliserande effekt.
   Stipendiet är på 10 000 kronor.
Foto: Cemark Bildproduktion

 

 

Till 2014 års föreningsmöte hade Jörgen Engel meddelat att han inte längre står till förfogande som ordförande och Lars Håkan Nilsson önskar avgå från styrelsen. Jörgen har varit ordförande i 10 år och fortsätter nu styrelsearbetet som past president. Lars Håkan har varit ordförande för föreningen i 6 år, men styrelseledamot i många fler år, senast som past president. Båda avtackades vid föreningsmötet av tillträdande ordföranden Åsa Magnusson, som på vice ordförandeposten efterträds av Joar Guterstam. Ny i styrelsen är från och med i år professor Hanne Tönnesen, Malmö.
   Under året kommer ett interimistiskt val av kassör att ske.
Styrelsens sammansättning
Ordförande: Åsa Magnusson, Stockholm. Past President: Jörgen Engel, Göteborg. Vice ordförande: Joar Guterstam, Stockholm. Facklig sekreterare: Bengt Sternebring, Malmö. Vetenskaplig sekreterare: Anders Håkansson, Malmö. Kassör: Britt Vikander, Stockholm. Ordinarie ledamöter: Sven Andréasson, Stockholm; Liliana Caprioli, Stockholm; Hanne Tönnesen, Malmö. Suppleanter: Carl-Gustav Olofsson, Skellefteå; Sven Wåhlin, Stockholm; Cathrine Rönnbäck, Göteborg.

 

Bulletin nummer 3 2014

den 13 november 2014
Categories: Bulletin-14
Bulletin nummer 3 2014

Bulletin nummer 3 2014

Tidskriften är tillgänglig för medlemmar. Koden för detta år står i pappersversionen eller kontakta Bengt Sternebring för rätt kod.

 
Bulletin nummer 3 2014 (PDF)

 

Polisen slår till mot narkotika på nätet

den 7 november 2014
Categories: Nyheter

I en omfattande internationell gemensam aktion har polis och åklagare slagit till mot många illegala internetsajter. Förutom att två svenska nätsajterna stängdes ner greps även ett flertal säljare. Även internationella sidor som riktar sig till Sverige har stängts ner.
   I Sverige samordnades insatsen av rikskriminalpolisen i samverkan med internationella åklagarkammaren. I aktionen deltog Bulgarien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA.
   Totalt stängdes 400 marknadsplatser under eftermiddagen den 6 november. Dessutom beslagtog polisen i flera länder kontanter, bitcoins och även narkotika.
   Polisen är nöjd och det internationella samarbetet kommer att fortsätta. Försäljningen av illegala droger över nätet har fått sig en rejäl törn och fortsättning följer.
www.polisen.se

 

Torkel Richert från Malmö högskola har under hösten 2014 försvarat sin avhandling om sprutnarkomaners villkor. Än en gång talar forskningsresultaten mot den svenska politikens käpphäst: ett narkotikafritt samhälle. Denna vision har visat sig vara viktigare än ett konstruktivt förhållningssätt för att motverka skadeverkningarna och missbrukarens överlevnad.
   Avhandlingen bygger på drygt 200 djupintervjuer med personer som injicerar  heroin eller amfetamin. Det stora flertalet av intervjuerna är genomförda med besökarna på sprututbytet i Malmö men avhandlingen bygger även på intervjuer med 27 personer i substitutionsbehandling.
   Det fanns individer som inte kunde tänka sig ett ”normalt” socialt leverna med drogfrihet och ordnade förhållanden, men de var få. De flesta ville ha hjälp med att bli av med sitt beroende och hjälp med bostad och arbete – men upplevde föga engagemang från samhällets institutioner.
   Sprutbytesverksamhet är en viktig del i hälsopreventionen för sprutnarkomaner, men internationell forskning och klinisk verksamhet visar på mer omfattande åtgärdsprogram, exempelvis att utrusta narkomaner med naloxonsprutor för att förhindra överdoseringsdöden. Trots att vi sedan många år har legala möjligheter att inrätta sprutbytesprogram är det fortfarande endast några enstaka landsting som erbjuder denna livsräddande verksamhet.
Läs avhandlingen: http://dspace.mah.se/handle/2043/17489 
Bild: Torkel Richert 

 

protokoll jan 18

Månadslista