Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. En av nyheterna i riktlinjerna är en rekommendation om naloxon. Rekommendationen säger att hälso- och sjukvården bör erbjuda naloxon till personer i riskzonen för opioidöverdos och att förskrivningen ska kombineras med en utbildningsinsats.
   Utbildningen ska förklara hur läkemedlet fungerar och hur det ska användas. Det finns färdigställda broschyrer om naloxon till brukare och närstående. Naloxonmaterialet är framtaget av Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten.
www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende

Tullverket konstaterar i sin årsredovisning för 2018 att beslagen av kokain och heroin har ökat rejält och är större än på väldigt många år. Kokainbeslagen var under året högsta siffran på över 10 år. Heroinbeslagen fördubblades jämfört med 2017.
   Det totala antalet beslag av narkotika och dopningsmedel minskade dock under 2018 med nästan 15 procent jämför med året före. Det är företrädesvis minskning när det gäller post- och kurirflödena liksom beslag i lastbilstrafiken.
   Totalt minskade beslagen av cannabis men under året fick Tullverket flera napp på mycket stora smuggelpartier. Amfetaminbeslagen minskade något men är fortfarande på historiskt hög nivå.
   Även när det gäller narkotikaklassade läkemedel sjönk beslagen något, men fortfarande på oroväckande hög nivå. Det är som tidigare ångestdämpande och smärtstillande medel som är vanligaste smuggelgodset i denna bransch.
   Ett intressant påpekande från generaldirektören Charlotte Svensson är att den i Sverige noterade minskningen i beslag av övriga narkotiska medel kan hänföras till den ökade samverkan nationellt och internationellt, dvs narkotikan har stoppats utanför vår gräns och då blir det ju inte svensk statistik.
www.tullverket.se

Tio miljoner till alkoholforskning

den 13 februari 2019
Kategorier: Nyheter

Systembolagets alkoholforskningsråd som består av 11–15 från bolaget fristående ledamöter har för året beviljat totalt 10 miljoner kronor till 33 projekt. Systembolaget har bland annat uppdrag att informera om alkoholens risker. Detta görs genom informationsinsatser och stöd till alkoholforskning samt en delfinansiering av en professur i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet. Dessutom delar Systembolaget ut stipendier till unga forskare och kunskapspris till alkoholforskare.
   Bland årets projektanslag kan nämnas två forskare vid Uppsala universitet som sammanlagt från 500 000 kronor. Det är professor Alkistis Skalkidou och doktor Erika Comasco. Båda projekten studerar psykisk ohälsa kopplad till alkoholkonsumtion.
   Vidare får två forskare vid Lunds universitet sammanlagt 400 000 kronor. Det är professor Anders Håkanssons forskningsprojekt som fokuserar på internetbehandling av riskbruk särskilt riktad mot unga HBTQ-personer. Professor Håkan Jönson får också del av dessa pengar till sin forskning som undersöker lågtröskelberoende för äldre missbrukare.
   Därtill kommer mindre men välbehövliga forskningsanslag till tjugo forskare i Stockholm. Ett går till docent Neda Agahi som tittar närmare på hur olika livshändelser kan påverka alkoholkonsumtionen bland äldre.

I en översiktsartikel har en forskargrupp gått igenom samtliga artiklar som är hyggligt vetenskapligt grundade om CBD (cannabidiol, en av många kemiska komponenter i cannabis) kan vara ett användbart läkemedel vid alkoholberoende (Alcohol Use Disorder, AUD). 
   Hittills publicerade studier är modellstudier, inga prekliniska eller kliniska studier finns tillgänliga i litteraturen. Mot denna bakgrund konstaterar dock författarna att det finns intressanta ingångar till behandling mot AUD. 
   I djurstudier har man bl a visat att CBD har neuroprotektiva egenskaper som dämpar negativa effekter av alkohol. Målorganet för CBD är på hippocampal nivå.
   Det finns också studier på människa som visar att substansen tolereras väl och att det inte finns någon interakton med alkohols subjektiva effekter. 
   Sammanfattningsvis menar forskargruppen att det finns en positivism inför CBD som nytt läkemedel vid AUD, men mången forskarinsats på framför allt klinisk nivå återstår.
   Kommentar: farmakologiska forskarinsatser behövs, det är decennier sedan ett nytt läkemedel mot/vid alkoholberoende såg dagens ljus.
Turna J, et al. Alcoholism 2019. Publ. 30 jan 2019 (doi.org 110.1111/acer.13914)

 

Bulletin nummer 1 2019

den 24 januari 2019
Kategorier: Bulletin-19
Bulletin nummer 1 2019

Bulletin nummer 1 2019

.

 
Bulletin nummer 1 2019 (PDF)

 

Föreningens årliga konferens har 2019 temat Det kroniska sjukdomsbegreppet vid beroende – till nytta eller skada?
   Konferensen hålls på Billingehus i Skövde mellan 7 och 8 november. 
   Det är ett 2-dagars möte med sjukdomsbegreppet som tema under dag 1 och fria föredrag under dag 2. Gemensam middag.
   Svenska och internationella föreläsare, däribland Professor Markus Heilig från Linköpings Universitet, 
Professor  Emeritus Nick Heather, Northumbria University, Professor Cecilia Magnusson, Karolinska Institutet och Dr Lee Hogarth Associate Professor, Exeter Univerity.
   Program kommer under våren i Bulletin och på denna hemsida.

Barndom utan baksmälla

den 14 januari 2019
Kategorier: Nyheter

På uppdrag av Systembolaget har Kantar Sifo genomfört under november 2018 två tusen webbintervjuer med personer mellan 25 och 75 år. Ett av huvudresultaten var att en dryg tredjedel (36 procent) av de tillfrågade hade någon gång uppmärksammat ett återkommande problematiskt användande av alkohol hos en förälder/vuxen boende med barn under 18 år. Dock utan att agera. Man visste helt enkelt inte hur man skulle gå till väga.
   Folkhälsomyndigheten har tidigare visat att vart femte barn påverkas negativt av att någon vuxen i närheten dricker för mycket alkohol eller tar droger.
   Detta är bakgrunden till att Systembolaget, Bris, Trygga Barnen, Maskrosbarn, Childhood och IQ startar initiativet Barndom utan baksmälla för att färre barn ska fara illa av vuxnas drickande.

Utvecklingen att förmedla hälsa inom olika områden via appar (m-hälsa) kommer nu snabbt. EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lissabon) har i slutet av förra året gått igenom vad som finns inom EU när det gäller m-hälsa och narkotika.
   Det finns för närvarande två begrepp: e-hälsa, vilket är förkortning av electronic health som omfattar olika former av datasamlingar, för att stödja kliniska insatser och för att göra långväga hälsoinsatser möjliga. Det andra är m-hälsa (mobile health) som är en underavdelning till e-hälsa och är helt enkelt appar i telefonen (smartphones).
   Vid undersökningens slut i december 2018 fanns 67 olika appar tillgängliga hos de tre största företagen som tillhandahåller appar. Det utkristalliseras tre olika områden för de 67:
1. Sprida drogrelaterad kunskap och vara rådgivande
2. Förse droganvändare med behandlingsmöjligheter
3. För att bygga upp en kunskapsbank för professionella inom beroendevården
   Det finns, enligt EMCDDA, fortfarande betydande problem med m-hälsa. Viktigast att hålla i minnet är att de flesta apparnas innehåll inte är kvalitetskontrollerat, det finns heller praktiskt taget ingen vetenskaplig evaluering. Ett mindre problem om än ett problem är att det inte är samma hantering och behandling av beroendesjukdom i ett globalt hänseende.
   För oss i Europa är problemet USA – det finns trots likheter tvärkulturella skillnader kontinenterna emellan som kan vara svåra att värdera för den icke professionella grupp som använder apparna. I sinom tid kommer väl även detta att få en rimlig lösning.
www.emcdda.europa.eu

Svenska Läkaresällskapets pengaregn 2019

den 11 januari 2019
Kategorier: Nyheter

Det finns en hel rad med fina prispengar att hämta. Du anmodas att lämna förslag till pristagare direkt till Svenska Läkaresällskapet. 
   Mer information om priserna och tidigare pristagare finns på SLS hemsida  https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/nominera-pristagare/
   Hela listan hittar du också i Bulletin nr 1 2019 (februarinumret).

 

Under 2018 har olika pilotprojekt genomförts i Stockholm inom framför allt polisen för att med förändrat arbetssätt få andelen berusade som uppfyller LOB-kraven att i högre omfattning komma till vård. Detta har naturligtvis fått till följd att trycket på Beroendeakuten ökat och från januari 2019 räknar man in ytterligare 8 sängplatser.
   Samtidigt vill man också få en utökad samverkan mellan de olika aktörerna: Beroendecentrum Stockholm, Södertälje sjukhus, Psykiatricentrum Södertälje, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Södertälje kommuns socialtjänst och lokalpolisområde Södertälje.
   Bakgrunden till denna hedervärda satsning är bl a den utmärkta men hittills alltför njuggt mottagna missbruksutredningen från 2011.

Protokollaug20

Månadslista