Nya substanser narkotikaklassade

den 8 augusti 2011
Kategorier: Nyheter

 

Från 1 september 2011 har regeringen godkänt Folkhälsoinstitutets förslag om narkotikaklassning av följande substanser:
- Syntetiska cannabinoiderna JWH-122, JWH-203, JWH-210
- Varianter på narkotikaklassade mefedron: 4-MEC, Bufedron
- Syntetiskt kokain: Fluordropakokain
- Kratomväxtens aktiva substans: mitragynin
- I Sverige ej registrerade läkemedelssubstansen Desoxipipradol

 

Med stor glädje kan Svensk förening för Beroendemedicin hälsa välkommen en av de främsta forskarna i världen när det gäller anabola steroider som gästföreläsare vid årets Riksstämma i Stockholm den 1 december Harrison G Pope Jr.
   Harrison G Pope Jr är professor i psykiatri vid Harvard Medical School i Boston och är just nu involverad i ett forskningsprojekt i United States National Institut on Drug Abuse (NIDA) regi. Fokus för det fem år långa projektet ligger på hjärtfunktionen vid långvarigt missbruk av anabola steroider (AAS). Det är inget nypåkommet intresse för missbruk av anabola steroider, han har varit en ledande forskare inom området under de senaste 20 åren med ett 30-tal vetenskapliga artiklar som resultat för att inte tala om deltagandet i ett stort antal vetenskapliga möten världen över. 
   Professor Pope kommer till Stockholm tillsammans med sin medförfattare som också är en av de främsta inom det aktuella området, doktor Gen Kanayama.
   Väl mött till att lyssna till och diskutera med denna ledande forskarduo inom området anabola steroider. 

 

Ny direktör för CAN

den 21 juli 2011
Kategorier: Nyheter


Håkan Leifman
Foto: Sternebring 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaiupplysning (CAN) har fått ny direktör från 1 december 2011: Håkan Leifman. Han har lång erfarenhet inom alkohol- och narkotikaområdet, bl.a. som forskare vid Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning (SoRAD). Hans främsta insats där har varit utvecklingen av Monitoringprojektet, som är en av hörnstenarnaq i beräkningen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Därtill kommer flera viktiga insatser inom exempelvis Mobilisering mot narkotika, STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem), Socialdepartementet. 

 

I denna randomiserade kontrollerade studie inkluderades 200 kvinnor under åren 1983-84 vid den då nyligen öppnade mottagningen för kvinnor med alkoholproblem (EWA-mottagningen). Syftet med denna analys och bearbetning av ursprungsmaterialet var att jämföra dödligheten för två grupper kvinnliga alkoholberoende: den ena fick en strukturerad och för kvinnor anpassad vård (EWA-mottagningen), den andra (kontrollgruppen) erhöll den sedvanliga behandlingen som gavs rutinmässigt vid moderkliniken, d.v.s. samma för män som för kvinnor.

Den speciella behandlingen vid EWA tog hänsyn till fler parametrar än den sedvanliga behandlingen, exempelvis var den mer individualiserad och fokuserad på den kvinnliga bakgrunden ur såväl social som medicinsk synvinkel. Varje kvinna erbjöds också en tvåårsuppföljning efter den initiala abstinensbehandlingen.
Huvudresultatet blev att det var en minskad dödlighet över tiden för EWA-patienterna jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden reducerades med tiden, men det tog 20 år(!) efter behandlingsstarten innan grupperna var lika. Detta tolkar forskargruppen som att EWA-behandlingen var effektivare
Forskargruppens konklusion förtjänar att citeras ”These results suggest that a woman-only programme specifically developed to meet a broad spectrum of problems among women with alcohol Use Disorders could have a major impact on the lives of these women.”

Gjestad R, Franck J, Lindberg S, Haver B. Early Treatment for Women with Aclhol Addiction (EWA) Reduces Mortality: A Randomized Controlled Trial with Long-Term Register Follow-up. Alcohol Alcoholism 2011;46:170-6

 

En utomordentligt välgjord missbruksutredning överlämnades i slutet av april till regeringen. Denna utredning präglas genomgående av initierad kunskap och genomtänkta förslag till förbättring för en utsatt patientgrupp: missbrukarna.

   Gerhard Larsson har i sin missbruksutredning lagt fram inte mindre än 70 förslag till förändringar som ska ligga till grund för en genomgripande reform. Den viktigaste förändringen är förslaget att all missbruksvård ska skötas av sjukvården. Bakgrunden är att utredaren menar att ett otydligt ansvar (som vi har idag) drabbar såväl den enskilde som vårdens effektivitet. Kommunerna kommer att få ett samlat ansvar för stöd.

   Med ett samlat sjukvårdsansvar kommer åligganden som i vissa fall bör vara lagfästa, som primärvårdens ansvar liksom barn- och mödrahälsovårdens. LVM-vården föreslås också i framtiden ligga inom sjukvårdens LPT-lagstiftning. Den svenska vården ska också få en rejäl kompetenshöjning genom nationella kompetenscentra som även inkluderar forskning. Det behövs en rejäl satsning inom grundutbildningarna för läkare, sjuksköterskor, psykologer och socionomer. Landstingen kommer att få större ansvar för de personer som omhändertas enligt LOB.

   En professionell utredare har lämnat ifrån sig en professionell utredning, som nu överlämnas till ett stort antal remissinstanser och när svaren (vi må hoppas lika professionellt genomarbetade) beaktats, ska de av regeringen klubbade förändringarna kunna genomföras med 2013 års ingång.

Hela utredningen och bakgrundmaterial finns på www.missbruksutredningen.se

 


Gerhard Larsson
Foto Sternebring 

 

 

Bulletin nummer 2 2011

den 26 april 2011
Kategorier: Bulletinen | Bulletin-11
Bulletin nummer 2 2011

Bulletin nummer 2 2011

Tidskriften är tillgänglig för medlemmar. Koden för detta år står i pappersversionen eller kontakta Bengt Sternebring för rätt kod.

 
Bulletin nummer 2 2011 (PDF)

 

Bulletin nummer 1 2011

den 26 april 2011
Kategorier: Bulletinen | Bulletin-11
Bulletin nummer 1 2011

Bulletin nummer 1 2011

Tidskriften är tillgänglig för medlemmar. Koden för detta år står i pappersversionen eller kontakta Bengt Sternebring för rätt kod.

 
Bulletin nummer 1 2011 (PDF)

 

Svensk förening för Beroendemedicin inbjuder medlemmarna till ett internationellt studiebesök var tredje termin. I år ställdes färden till Brighton och Millview Hostpitals beroendeklinik. En informativ och givande dag med presentationer av medarbetarna vid kliniken under ledning av verksamhetschefen Jonathan West och chefsläkaren Hugh Williams.
Utförlig rapport i Bulletin nummer 2, som utkommer i mitten av maj 2011. Nätversionen publiceras som vanligt på denna hemsida.


Jonathan West och Hugh William.
Foto Sternebring

 

Helhetsperspektivet viktigt

den 23 februari 2011
Kategorier: Nyheter

En undersökning, gjord av Statens folkhälsoinstitut och genomförd på fyra gymnasieskolor i Kristianstad och två i Malmö, visade på ett starkt samband mellan alkoholvanor, tobaksrökning och cannabis. Inte mindre än 64 procent av elever som har regelbundna tobaksvanor har också testat cannabis. Bland elever som aldrig rökt är det fyra (!) procent som testat cannabis. Det finns också ett starkt samband mellan de gymnasieelever som regelbundet dricker sig berusade och cannabis. Det är 51 procent av dessa som testat cannabis medan det är 1 (!) procent som testat cannabis av de elever som aldrig dricker sig berusade.

− Det här visar på den stora betydelse helheltsperspektivet har i det förebyggande arbetet när det gäller alkohol, rökning och droger bland unga, säger generaldirektör Sarah Wamala.

SoRAD presenterade i slutet av februari en statistisk översikt över alkoholkonsumtionen i Sverige. Den visar på en för Sverige minskad totalkonsumtion, men det finns geografiska skillnader. Totalt har konsumtionen 2010 minskat med 13 procent jämfört med toppåret 2004. Minskningen har främst skett bland yngre, ingen förändring noteras bland äldre. Den allmänna minskningen beror, enligt SoRAD, på minskad egenimport och minskad smuggling. I ett totalperspektiv är dock alkoholkonsumtionen hög.

   Största mängden alkohol per invånare konsumeras i Stockholm medan man är mer återhållsam i de norrländska länen. Resandeinförseln har minskat rejält, men är fortfarande hög tillsammans med smuggling i Blekinge, Kronoberg och Halland. Anmärkningsvärt är att Skåne, som, med öresundsbron i åtanke, vanligen ses som ett högrisklän när det gäller alkohol och droger, inte utmärker sig beträffande införsel och smuggling.

   Jämfört med 2002 har det skett en rejäl attitydförändring i alkoholpolitiska frågor - i en mer restriktiv riktning. Stödet för att börja sälja vin i livsmedelshandeln minskade från 56 till 31 procent bland kvinnor och från 69 till 42 procent bland män.

bulletin 3 19
Månadslista