MediaDiplomet 2012: Gerhard Larsson

den 11 december 2012
Kategorier:

Svensk förening för Beroendemedicin har utdelat 2012 års MediaDiplom till nestorn bland departementsutredare och som genom åren med kunskap och visdom verkat inom en mängd områden med socialt engagemang som röd tråd genom yrkeslivet: Gerhard Larsson.
   Styrelsens motivering: Du har med entusiasm och utomordentlig skicklighet genomför en djuplodande och omfattande missbruksutredning, vilket inte bara belyser beroendemedicinens kärnverksamhet utan även tillför konstruktiva förslag som kommer beroendepatienten till godo.
   Läs om Gerhard Larssons spännande liv i Bulletin 1 2013.

Gerhard Larsson. Foto Bengt Sternebring

 

 

2012 års gästföreläsare: Linda Sobel

den 9 december 2012
Kategorier:

Svensk förening för Beroendemedicin har sedan lång tid som tradition att årligen inbjuda en internationellt välrenommerad forskare inom beroendemedicinens område. 2012 års gästföreläsare var den sedan decennier verksamma psykologiprofessorn Linda Sobel. Förutom hundratals vetenskapliga arbeten är hon en av  pionjärerna bakom bl.a. kontrollerat drickande och den allmänt använda anamnestiska metoden Time-Line-Follow-Back. Hon presenterades av professor Sven Andréasson, som sammanfattade:
− Hon har många strängar på sin lyra.
Sammanfattning av föreläsningen i Bulletin nr 1 2013.
Linda Sobel. Foto B Sternebring

 

I CNN har under hösten 2012 rapporterats att Uruguays president José Mujica kommer att lägga fram ett förslag att legalisera cannabis fullt ut. Hittills har det varit tillåtet att inta cannabis (i Uruguay i form av marijuana) men inte handla med produkten.
   Får presidenten igenom sitt förslag, vilket allt talar för, kommer staten att producera och sälja  marijuana och därmed också kvalitetssäkra substansen. Det ska dock bli tillåtet att inom vissa gränser ha en egen cannabisodling hemma i trädgården.
   Tanken är att den växande kriminaliteten kring droghandeln ska minimeras. Den statliga marijuanan ska säljas billigare än gatuförsäljningen.
   Det kommer att finnas restriktioner: du måste vara uruguyan och ha fyllt 18 år. Då får du per månad inhandla högst 30 gram. Uruguay kommer att producera marijuanan inom landets gränser.
   Uruguay blir sålunda det första land i världen som helt legaliserar marijuana. Inkomsterna ska användas till behandling av narkomaner som använder andra droger.
   Som riktig lök på laxen har dessutom publicerats en rapport från Uruguays tobaksrökningskampanj, som funnits sedan 2005 och lett till klar minskning av tobaksrökning i landet efter att det blivit förbjudet med tobaksreklam, rökförbud i offentliga miljöer mm.
   Man undrar om den ena handen vet vad den andra gör? 

Syntetiska droger ökar dramatiskt

den 16 november 2012
Kategorier: Nyheter

EMCDDAs 2012 års narkotikarapport visar på en besvärande hög nyetablering av syntetiska droger inom inte bara EU utan stora delar av världen. Mellan 2005 och 2011 inrapporterades till narkotikaorganet 164 nya psykoaktiva droger. Bara under 2011, som var rekordåret, noterades 49 nya syntetiska droger. Det är framför allt Kina och till viss del Indien som står för produktionen av dessa, som vanligen omfattar syntetiska cannabinoider men också centralstimulerande substanser. Det är internet som nästan uteslutande är handelsbod för dessa droger.
   Heroin och kokain är fortfarande de viktigaste drogerna när det gäller skadeutveckling. Heroin har sedan 1970-talet varit den drog som gett de största hälsoproblemen i form av sjukdomstillstånd, smittspridning och dödsfall. När det gäller smittspridning är naturligtvis allt injektionsmissbruk involverat. De viktigaste drogerna är heroin, amfetamin och kokain (dock liten andel av missbrukarna). Vanligtvis talar vi om hiv och hepatit C som de stora smittspridarna som genom sprututbyte minskar rejält i omfattning, men det gäller också hepatit B, mjältbrand, tetanus, botulism, tbc m.fl. allvarliga sjukdomstillstånd.
   Dock är cannabis fortfarande den mest missbrukade drogen. Intressant är dock att cannabiskonsumtionen ligger sedan många år på samma nivå. En liten tendens är att den möjligen är på lätt nedgång. I Sverige har ingen förändring i missbrukets omfattning skett, medan marijuanaintaget ökat i motsvarande omfattning. Intressant är dock att priset för cannabis ökat något, inte mycket men det är i sig unikt eftersom alla droger har sedan 1980-talet i grova drag kostnadsmässigt halverats. Den prisökning som märkts gäller även kokain och vitt heroin.
   I Europa är sedan några år tillbaka kokain den mest använda illegala stimulerande drogen, men det finns glädjande nog en tendens att missbruket minskar.
   Metamfetamin har fram till nyligen varit ett allvarligt problem i stort sett enbart i Tjeckien. Senaste rapportsammanställningen visar på ett nu sker en oroväckande spridning över Europa om än för närvarande i blygsam omfattning. Till de länder som ser en mätbar ökning hör Sverige tillsammans med Estland, Bulgarien, Danmark och Storbritannien.
   Källor: EMCDDA och CAN

Bulletin nummer 3 2012

den 16 november 2012
Kategorier: Bulletinen | Bulletin-12
Bulletin nummer 3 2012

Bulletin nummer 3 2012

Tidskriften är tillgänglig för medlemmar. Koden för detta år står i pappersversionen eller kontakta Bengt Sternebring för rätt kod.

 
Bulletin nummer 3 2012 (PDF)

 

Nordiska rådet vill ha enhetlighet i Norden

den 24 oktober 2012
Kategorier:

Nordiska rådets välfärdsutskott föreslår att rådet ska utarbeta en strategi för alkohol- och tobakpolitiken i Norden.
   Nordiska rådet kommer att lägga fram en 12-punkters strategi för att uppnå ett hälsosammare samhälle. Rådet kommer att lägga fram sina förslag vid ett möte i Helsingfors och tanken är att de 12 punkterna senare ska godkännas av högsta organet, ministerrådet.
   Bland de 12 punkterna finns totalförbud mot alkoholreklam riktad mot unga, ett rökfritt Norden år 2040, en gemensam gräns på 0,2 promille för rattfylleri för alla motordrivna fordon. Det är några av de mer handfasta rekommendationerna som finns i förslaget för en gemensam nordisk tobaks- och alkoholstrategi. Många av rekommendationerna är dock relativt generella och föga kontroversiella, som till exempel uppmaningar om mera evidensbaserade beslut och större satsning på forskning.

75 procent

den 22 oktober 2012
Kategorier:

Sjuttiofem procent av svenska folket har inte en aning om att alkoholkonsumtion kan vara en riskfaktor för sjuklighet och död. I Europa är det något bättre: 37 procent känner till att alkohol är en riskfaktor.
   Det är ett EU-projekt som heter Amphora som presenterar vetenskapliga data kring alkohol och sjukrisker. Den spanske alkoholläkaren Antoni Gual är koordinator för projektet. Han påpekar att det är oerhört viktigt för de europeiska regeringarna att ta tag i alkoholproblematiken:
   - Vi européer dricker mest i världen! Senaste skattningarna visar på en årlig genomsnittskonsumtion på 11 liter per person över 15 år.
   Ser vi till riskkonsumenter är det ett mycket stort antal individer. I Sverige räknar vi med att det är 1 miljon svenskar som uppvisar en riskkonsumtion (för män mer än 13 glas alkohol à 12 gram per vecka, 8 för kvinnor), räknar vi samman alla europeiska länderna är det 55 miljoner individer som har en riskkonsumtion.
   Alkoholkonsumtionen är en av de fyra stora riskfaktorerna för utveckling av sjukdomar som diabetes, cancer, fetma och hjärt-kärlsjukdomar. Det är 136 000 nydiagnostiserade cancerfall varje år inom EU-länderna.
Källa: Drugnews och SFI. 

Föreningens höstkonferens: Amfetamin och ADHD

den 7 september 2012
Kategorier: Nyheter

Uppslutningen till denna endagarskonferens i Göteborg var överväldigande. Det maximala antalet deltagare (100) som rymdes i lokalen på Wallenbergs konferenscentrum var inte bara övertecknat utan många intresserade var tvungna att avstå.
   Docent Henrik Larsson inledde dagen med en briljant föreläsning om ADHD – arv och miljö. Han konstaterade först att ADHD är en vanlig sjukdom som debuterar tidigt. Geografiskt sett är ADHD tämligen lika spridd över världen med en förekomst av 5,3 procent i ungdomsåren och 2,5 procent i vuxen ålder. Det finns en stor samsjuklighet i ADHD-patientgruppen.
   ADHD är en av de mest ärfligt belastade psykiatriska sjukdomarna med en heritabilitet på cirka 75 %. Även om ADHD är en egen sjukdom i sig, menar dagens forskare att mycket talar för att skillnaden mellan ADHD och det vi kallar normalitet är en gradskillnad.

Föreläsare var docent Henrik Larsson, överläkare Ihsan Sarman, professor Bo Söderpalm och doktoranderna Joar Guterstam och Maija Konstenius.
Läs hela referatet (pdf)

Docent Henrik Larsson/foto Bengt Sternebring 

 

 

IPULS läggs ner, Socialstyrelsen tar över

den 29 augusti 2012
Kategorier: Nyheter

IPULS, som uttyds Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i Sverige AB, ägs gemensamt av Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Landsting har som huvudsyssla att administrera SK-kurser samt granska kurser för läkare och administrera inspektioner av utbildningsförutsättningar för ST-läkare. Fram till åresskiftet, sedan tar Socialstyrelsen över enligt ett beslut av Socialdepartementet. 
   IPULS har gjort ett utomordentligt bra arbete, men upphandlingsförfarandet har lett till att Socialstyrelsen från 1 januari 2013 har ansvaret för motsvarande verksamhet. Alla åtagandet och ingångna avtal kommer att slutföras av nuvarande IPULS.

Bulletin nummer 2,5 2012

den 19 augusti 2012
Kategorier: Bulletin-12
Bulletin nummer 2,5 2012

Bulletin nummer 2,5 2012

Tidskriften är tillgänglig för medlemmar. Koden för detta år står i pappersversionen eller kontakta Bengt Sternebring för rätt kod.

 
Bulletin nummer 2,5 2012 (PDF)

 

hivnordic 19

Månadslista