Under år 2018 minskade antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige med 10 procent jämfört med 2017. Minskningen beror främst på färre dödsfall på grund av att intaget av fentanylliknande substanser minskat.Totalt skedde 566 dödsfall jämfört med 626 dödsfall år 2017.
   Av de narkotikarelaterade dödsfallen är ungefär 70 procent män. Överdoser är den vanligaste orsaken och opioider förekommer i 86 procent av dödsfallen.
   Någon tillförlitlig statistik kring naloxonläkemedlets livräddande insatser vid heroinöverdoser finns ännu inte. Det är för tidigt eftersom det var först under 2018 som flera flera åtgärder vidtogs för att göra naloxon mer tillgängligt för personer i riskzonen för överdoser, samt för närstående och personal inom räddningstjänsten.
Folkhälsomyndigheten

I år bytte Svensk förening för Beroendemedicins (SfB) augustikonferens skepnad. Augusti blev november och det vetenskapliga mötet arrangerades tillsammans med SAD (Svenska föreningen för Alkohol och Drogforskning). Till den sedvanliga endagarskonferensen plusades på ytterligare en halv dag.
   Programmet utannonserades i början av våren och intresset var överväldigande. De 115 platserna blev fullbokade redan före midsommar! Efter mötet kan konstateras att det blev ingen besvikelse, snarare tvärtom.
   Den första dagen började med utdelning av tre priser: Bengt Göranssons pris från Systembolaget, Nordic Drugs och Svensk förening för Beroendemedicins Stora Pris och Svensk förening för Beroendemedicins Jörgen Engelstipendium. Pristagarna och summering av motiveringarna presenteras i detta nummer av Bulletin.
   Ett fullödigt och mycket uppskattat vetenskapligt program började efter prisutdelningarna. Det var en handfull internationella storheter inom området som inbjudits. Denna session avslutades med en paneldebatt och dagen avslutades med en postersession.
   Den andra dagen var vikt för fria föredrag kring temat Vad händer just nu inom svensk beroendeforskning? Det var 12 utmärkt framförda kortversioner av aktuell forskning från olika lärosäten inom landet.
   Det här var första gången som SAD och SfB hade ett gemensamt vetenskapligt program, som var exemplariskt anordnat, främst beroende på våra båda föreningars ordförande Elisabet Jerlhag Holm och Åsa Magnusson med medarbetare uppenbarligen lagt ner själ och hjärta i ambitionen att få det hela att klaffa perfekt.
Stor sammanfattning av de vetenskapliga dagarna kommer i Bulletin nr 1 2020.

Studiebesök 2020: St Petersburg

den 10 november 2019
Kategorier: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicin arrangerar sedan decennier för medlemmar ett studiebesök ungefär var tredje termin. Det är dags att under hösten 2020 få ta del av de spännande ryska beroendeprogrammen. Föreningen är inbjuden till St Petersburg den 10 - 11 september. BOKA REDAN NU DESSA DATUM. 
   Program och detaljer kommer efter hand på hemsidan. 

Bertil Göranssons resestipendium för 2019 går till Stina Ingesson som är legitimerad psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet. Hon blev master i psykologi 2010, därefter legitimerad psykolog och är sedan 2017 doktorand vid Karolinska Institutet. Hon forskar nu om kontrollförlust vid alkoholkonsumtion bland ungdomar och vuxna.
   Priset på 30 000 kronor finansieras av Systembolaget och delades i år ut vid 2019 års novemberkonferens i regi av SAD och Svensk förening för Beroendemedicin.

Motivation: Stina Ingesson är en välkvalificerad ung forskare inom området som rör prevention, riskbeteenden samt relaterade hälsoproblem. Hon har studerat såväl vuxnas som ungas kontrollförlust vid alkoholkonsumtion. Svårigheten att begränsa konsumtionen vid ett specifikt tillfälle bejakas särskilt av yngre individer.
   Fokus i ansökningen är på utveckling och validering av en kortversion av Impaired Control Scale.
   Forskningen kommer att ge ett nytt verktyg som blir mindre tidskrävande att fylla i och därmed mer attraktivt både inom beroendespecialistvården och i en bredare klinisk kontext.


Stina Ingesson
/Foto:Sternebring 

 

Sedan flera år tillbaka görs en samlad insats från tull och polis inom EU och ytterligare nio länder mot illegala vapen och narkotika. Tillslaget 2019 skedde under september månad och för Sveriges del var samtliga polisregioner och Nationella operativa avdelning invovlerade och tillsammans med Tullverket gjordes omfattande kontroller av gods- och passagerartrafik vid flera hamnar. Specialtränade narkotika- och vapenhundar hjälpte till. Flera husrannsakningar genomfördes hos misstänkta personer och kontroller utfördes också hos vapenhandlare.
   Även i år blev det napp, rejält napp: 52 vapen togs i bleslag och över 90 000 narkotikaklassade läkemedel. Bland vapnen noterades pistoler, revolvrar, gevär, ett illegalt elchockvapen och en handgranat.
   Förutom beslagen anhölls åtta personer för smuggling av narkotika, alkohol och vapen.
   Under några septemberdagar genomfördes aktionen i 28 länder: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Albanien, Bosnien, NordMakedonien, Serbien, Montenegro, Kosovo, Schweiz, Moldavien och USA.
www.Tullverket.se

I slutet av maj försvarade Martin Kåberg sin avhandling Hepatitis C in people who inject drugs in the Stockholm needle exchange program : incidence, spontaneous clearance and change in risk behaviour vid Institutionen för medicin, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Huvudhandledare har professor Ola Weiland, Karolinska Institutetet varit och opponent professor Graham Foster Barts vid University of London.
   Syftet med avhandlingen var att studera förekomst av hepatit C, frekvens av nysmitta, hur många som läker ut hepatit C, graden av leverskada orsakad av hepatit C samt hur förändring av injektionsriskbeteende ser ut över tid hos personer som injicerar droger och som är inskrivna på sprututbytet i Stockholm.
   Det är kliniskt och politiskt viktiga resultat som Kåberg presenterar i de fyra i avhandlingen ingående arbetena. Kåbergs forskning är en viktig pusselbit i kampen att eliminera hepatit C år 2030 som är målet enligt WHO.

För femte året i följd ökar den drogrelaterade dödligheten i Europa enligt en rapport från EMCDDA (EU:s narkotikaorgan i Lissabon). Denna larmrapport visar på vikten av att öka insatserna för att förhindra dödsfallen. EMCDDA ger i rapporten förslag på effektiva åtgärder, den kanske viktigaste är generös naloxonförskrivning eller ännu bättre enligt narkotikaorganets forskningsrapporter: fritt uttag utan recept som visat sig effektivt i flera länder, inklusive Australien, Kanada, Italien, Storbritannien och Frankrike.
   En annan viktig insats är övervakade ”sprutrum” som finns i 8 EU-länder och Norge och Schweiz.
   De vanligaste drogerna som leder till överdosering och död är opioider (heroin eller syntetiska opioider). Andra droger om än i mindre omfattning är kokain, bensodiazepiner och syntetiska cannabinoider.
   Orsakerna till den dödliga utgången är nästan alltid någon av de tre möjliga 1) sänkt tolerans för opioider till följd av att individen avslutar fängelsevistelse, avgiftning på sjukhus eller liknande, 2) intar opioider tillsammans med alkohol, bensodiazepiner eller andra droger vilket ökar risker för fatal utgång eller 3) får vid intoxikation ingen hjälp av de som bevittnar utslagningen som leder till döden. Sedan visar det sig att om man en gång har överdoserat är det stor risk att överdosera fler gånger och varje överdosering är en presumtiv dödsfälla.
   Skottland är det land som per capita har högsta drogrelaterade dödsfallen inom EU. Det är i 9 fall av 10 som orsaken till döden är relaterad till opioider, 7 av 10 till bensodiazepiner, men viktigt är att nästan alla (85%) hade vid döden också flera droger än i sig. Andra länder som har hög överdödlighet efter överdos är Estland, Sverige och Norge.
   Såväl i Skottland som i Sverige och Estland rapporteras att fentanyl och fentanylderivat är förknippade med ett icke försumbart antal dödsfall.  
Emcdda 190830

Enligt officiell rapport från USA (The Centers for Disease Control and Prevention, CDC) konstateras att en patient avlidit i allvarlig respiratorisk sjukdom till följd av nikotin-e-cigarettinhalation. Detta är första rapporterade dödsfallet. Den grundläggande etiologin är okänd.
   Under en tvåmånadersperiod har CDC undersökt 193 potentiella fall i 22 stater av denna ”mystiska” lungsjukdom, som inte är orsakad av virus eller bakterie. I många av dessa fall har patienten uppgett att intag av THC har skett nära i tiden till sjukdomsdebuten.
   De undersökta har haft symtom som hosta, andnöd och trötthet, men också kräkningar och diarré.
Bbc.com/news/world-us-canada-49452256

Som detta inte var nog, så rapporterar en forskargrupp från University of Pennsylvania att inhalationsaerosolen i e-cigaretter också är skadlig. Redan tidigare har forskning visat att nikotinladdade e-cigaretter har effekt på det inflammatoriska systemet och rökningen utvecklar oxidativ stress.
   Den nu publicerade studien visar att aerosolen utan nikotin på försökspersoner som är icke-rökare ger skador på blodcirkulationen (endoteliet) redan efter första användningen. Efter några minuter skedde dock en normalisering, men ett observandum: forskargruppen menar att regelbundet e-cigarettrökande kan ge skador som inte reparerar sig lika lätt.
Radiology. DOI.org/10.1148/radiol.2019190562

En forskargrupp ledd av professor Joel Gelernter vid San Diego-universitetet har analyserat en (liten) del av det enorma genetiska databasregistret MVP (Million Veteran Program), som är framtaget för genetisk information kring hälsa och den största hittills som också fokuserat på alkoholkonsumtion.
   För första gången hittills har man också kunnat lägga upp två forskningslinjer: cirka 144 00 individer delades upp i en med personer med europeisk bakgrund och en med afrikansk.
   Forskargruppen fann en stark association mellan regelbunden alkoholkonsumtion och ett nytt risk-locus, CRHR1 (corticotropin-releasing hormone, receptor 1). Studien styrker den tills nu nya insikten att här kan finnas en kärna till förståelsen för ”suget” efter alkohol. Ett kanske lika viktigt fynd är att detta hormon också kan kopplas till stress. Här styrks den sedan en tid viktiga forskningen som framhåller att stress må vara en av de viktigaste orsakerna till hög alkoholkonsumtion som kan leda till skadligt bruk och beroende.
   Och hur var det med afrikaner och europeer? Jo, det lokus som var mest associerat till regelbunden alkoholkonsumtion var genen ADH1B, som visade sig vara samma i båda grupperna. Denna gen har tidigare satts i samband med såväl måttlig som hög alkoholkonsumtion.
   Författarna slår fast att de loci som är alkoholrelaterade är också involverade i andra viktiga biologiska och beteendemässiga områden som tobaksrökning, socioekonomisk status(!), fysisk aktivitet och andra hälsokomplikationer. Alkoholkonsumtion genomsyrar sålunda många olika hälsoaspekter.
   Totalt identifierade forskargruppen fem olika nya genetiska risk-loci som kan sättas i samband med riskfylld alkoholkonsumtion vilken kan överföras från förälder till barn.
Gelernter J, et al. Biological Psychiatry 2019. DOI:10.1016/j.biopsych.2019.03.984

Joel Gelernter. Foto: Sternebring

 

Även om cannabis är en av de mest spridda och använda drogerna i världen är det föga känt när den började intas som en psykoaktiv substans. I juniupplagan (2019) av Science Advances presenteras en forskningsrapport som visar på rituell cannabisrökning vid en begravningsceremoni i Jirzankal 500 f Kr i östra Pamir i Kina. Resultatet har erhållits med hjälp av gaskromatografi-masspektrometri-metoden.
   Forskarna tolkar dessa fynd som ett tecken på att den odlade och sannolikt förädlade cannabisplantan redan för 2 500 år sedan innehöll det högaktiva psykoaktiva ämnet THC (till skillnad från den vilt växande plantan). Användningen skedde troligen i samband med religiösa eller liknande ritualer.
Meng Ren, et al. The origins of cannabis smoking… Science Advances 2019. DOI: 10.1126/sciadv.aaw1391

Styrelseprotokoll april 20

Månadslista