I samband med EU slopades införselkvoter av alkohol 2004. Den omedelbara följden blev att den totala alkoholkonsumtionen steg till rekordhöjd detta år: 10,5 liter årligen per invånare över 15 år. De mätningar som SoRAD (Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) genomfört för 2012 visar att den nedgående trenden från 2005 håller i sig. Senaste undersökningsåret var den motsvarande årliga konsumtionen i Sverige 9,2 liter.
   Även om konsumtionen är i diskret sjunkande är den fortfarande att betrakta som relativt hög. Det är även betydande geografiska skillnader. I de norrländska länen är konsumtionen betydligt lägre än i storstadsregionerna och Skåne, Västra Götaland och Halland.
   Systembolaget har hämtat hem en rejäl portion av marknaden. Toppåret 2004 sålde Systembolaget 46 % av landets alkoholkonsumtion. Förra året var det hela 63 %. När det gäller vinkonsumtionen, inhandlas det mesta på Systembolaget; 85 %.
   Siffrorna bygger på försäljningsstatistik och självrapportering (egen införsel, smuggel och hemtillverkning). Självrapporteringen grundar sig på en årlig förfrågan till 18 000 slumpvis valda invånare.<
www.sorad.su.se 

Kropp och själ om alkohol

den 13 april 2013
Kategorier: Nyheter

Den 13 april sändes en timmes långt program i P1 om alkohol. Det var programmet Kropp och själ som fokuserade på temat. Den öppna alkoholmottagningen Riddargatan 1 presenterades förtjänstfullt och dess chef, professor Sven Andréasson, fick stort utrymme í programmet för att sakligt redovisa moderna ståndpunkter kring skadligt bruk och beroende. Flera brukarintervjuer kompletterade de mer formella ståndpunkterna.

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1272

FDA har godkänt ett buprenorfinimplantat

den 7 april 2013
Kategorier: Nyheter

Probufin (en buprenorfinvariant) är en ännu så länge experimentell substans gjord för att opereras in strax under huden. Efter flera effekt- och säkerhetsstudier är läkemedlet godkänt av amerikanska motsvarigheten (FDA) till Läkemedelsverket. Ett enda tändsticksstort implantat, som placeras under huden, har effekt i upp till sex månader. Preparatet består av den aktiva substansen inbakad i en etylenvinylacetat-vehikel.
   FDA menade i sitt godkännande att probufin har en god "benefit-risk"-profil och att denna behandlingsmodell tillgodoser ett behov som för närvarande inte kan erbjudas.

Sedan 1971 görs elevundersökningar i årskurs 9 och gymnasiet år 2 och sedan många år är det CAN som ansvarar för Skolelevers drogvanor och 2012 års undersökning visar att trenden att unga dricker mindre alkohol står sig. Andelen som debuterar tidigt med alkohol och tobak minskar, liksom andelen som dricker smuggelsprit. Dock är andelen elever som använder narkotika i stort oförändrad.
   Det är glädjande att konstatera att andelen unga som dricker alkohol sjunkit under de senaste 12 åren. År 2000 var det 80% som druckit alkohol, 2012 är det 56 %. Det är de lägst uppmätta nivåerna sedan starten 1971.
   När det gäller narkotika är det inte lika ljust. Här ses en liten ökning mellan åren 2004 och 2012. Cannabis är det i särklass vanligaste preparatet i dessa åldersklasser.
   Elevundersökningen försöker också ta reda på varifrån ungdomarna får alkoholen. Vid 00-talets början ökade smuggelspriten på den hembrändas bekostnad och fram till 2007 ökade andelen insmugglad alkohol för att sedan minska i omfattning. För första gången dominerar nu alkohol från Systembolaget i såväl årskurs 9 som gymnasiet år 2. Näst vanligaste sättet att skaffa alkohol på är genom köp av smuggelsprit. Undantag är flickor i gymnasiet år 2 som har restauranger som andra-källa.
   Elevundersökningen 2012 omfattar 4 490 i årskurs 9 och 3 358 i gymnasiet år 2.
www.can.se

Blåst till strid

den 9 mars 2013
Kategorier: Nyheter

Sedan delstaterna Colorado och Washington efter folkomröstning i slutet av 2012 erhållit majoritet för legalisering av marijuana har det blivit strid om såväl lämpligheten som legaliteten ur ett nationellt perspektiv. De pådrivande mot legaliseringen menar att följderna kan bli förödande ur ett hälsoperspektiv, inte minst om fler stater följer efter, vilket de ser som mycket möjlig utveckling. Ett tungt vägande skäl mot legaliseringen i de två delstaterna är naturligtvis att den strider mot den federala lagen som säger att marijuana är en illegal drog.
   Presidentens administration vet uppenbarligen inte riktigt hur de ska tackla frågan emedan ingen har hittills gett uttryck för någon ståndpunkt.

Tullens ökade insatser ger resultat

den 17 februari 2013
Kategorier: Nyheter

Antalet narkotika- och alkoholbeslag ökade under 2012. Jämfört med 2007 har narkotikabeslagen mer än fördubblats. Utvecklingen har varit likartad under de senaste åren, tullens ökade insatser leder till en årlig ökning av beslag. Ökningen gäller i stort sett samtliga substanser utom kat, som för första gången sedan 2005 minskar.
   När det gäller alkohol har även lagstiftningen varit tullen behjälplig. Det är nu tillåtet att söka igenom omlastningsställen och lagerlokaler och inte uteslutande själva transporten. Nu kan tullen undersöka misstänkta lager. Den nya lagstiftningen beräknas ge en fördubblad volym beslagtagen alkohol.
   Det är stor del av beslagen har beställts via internet där den importerande köparen antingen gör det av kommersiella skäl (säljer vidare) och då är det smuggling, eller tar in alkoholen för eget bruk men har inte anmält detta för beskattning. I båda fallen blir det rejält kostbart.
   www.tullverket.se

Socialdepartementets lagrådsremiss med den utomordentliga  missbruksutredningen som bakgrund ger inte uttryck för annat än en anmärkningsvärd renons på kunskap och kompetens inom beroendevården. Ett kraftfullt inlägg som ifrågasätter Socialdepartementets förmåga att inhämta utredningens grundläggande och initierade framställning finns att läsa på Svenska Dagbladet SvD Opinion 2013-02-16. Förutom Svensk förening för Beroendemedicin har även Sveriges Psykologförbund, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende  och Sveriges Läkarförbund skrivit under.
   Det är ett tungt inlägg från den samlade vetenskapliga och kliniska kompetensen inom landet.  
   Läs inlägget:  Förlegad syn på missbruksvård

 

Exklusivt samarbete mot narkotikan inom EU

den 11 februari 2013
Kategorier: Nyheter

För första gången har Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) i Lissabon och Europol gjort en strategisk analys av den europeiska narkotikamarknaden i sin helhet. Den sammanfattande rapporten finns att hämta hem via www.emcdda.europa.eu.
   Den europeiska narkotikamarknaden har under senare år förändrats radikalt. Dagens marknad är mer "flytande" än förr, d.v.s. nya och mer komplicerade transporter gör det svårare för myndigheterna att följa och avslöja smugglingen, de organiserade ligorna är inte längre specialiserade till en substans utan växlar mellan drogerna, vilket också är förvillande för spårarna. Lägg därtill att många syntetiska droger blir "närproducerade" inom EU:s gränser: drogen framställs nära konsumenten och risken för beslag blir markant mindre.
   Enligt rapporten krävs nu en större medvetenhet hos myndigheterna om att nationella åtgärder inte räcker, oavsett hur kraftfulla de än må vara. Ett ökat samarbete och nätverk mellan EU:s länder ses som avgörande för att nå goda resultat.
   Samarbetet mellan Europol och EMCDDA kommer att fortsätta. Ett viktigt underrättelsearbete för dessa båda organisationer är att hålla jämna steg med utvecklingen av de syntetiska drogerna för att snabbt kunna nå ut till medlemsländerna med lägesrapporter.

Nätdroger i skolundersökningarna

den 10 februari 2013
Kategorier: Nyheter

För första gången har CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ställt frågor om nätdroger i den årligen återkommande skolundersökningen (Skolelevers drogvanor).
   Sammanfattningsvis framkom på frågan om du någon gång använt nätdrog(er) att för flickor var den 2 procent i årskurs 9 och 3 procent i årskurs 2 gymnasiet. För pojkar var motsvarande 3 procent i årskurs 9 och 5 procent i årskurs 2 gymnasiet.
   Den totala narkotikaerfarenheten var större. Sju procent av flickorna i årskurs 9 bejakade frågan om de någon gång använt narkotika, 9 procent av pojkarna. Motsvarande siffror för gymnasieårskursen var 15 procent för flickorna och 20 procent för pojkarna.
   Fortfarande är cannabis det mest använda preparatet. När det gäller nätdroger dominerar spice eller liknande rökmixar.
   Det är dock få som själva köper droger via näthandel utan det är andra som köper och säljer, vanligen kompisar eller bekanta.
   Sammanlagt deltog 5 000 elever i årskurs 9 och 3 804 från gymnasiet årskurs 2.
www.can.se

 

Riksstämman flyttar - på allt!

den 31 januari 2013
Kategorier: Nyheter

Svenska Läkaresällskapet meddelar att Medicinska riksstämman i år flyttar från Älvsjömässan till Stockholm Waterfront Congress Centre. Dessutom flyttar man på tiden: nu hålls stämman den 5 och 6 december, d.v.s. under två dagar istället för tre. Det kan bli ett nytänkande som vänds i en nytändning för denna under senare år alltmer nedtonade tillställning. Följ utvecklingen på www.riksstamman.se och när det gäller vår förenings verksamhet här på hemsidan under fliken Riksstämman.

Styrelseprotokoll jan 20

Månadslista