Den sista dagen i maj publicerade European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) sin årliga rapport om 15-16-åringars alkohol- och drogvanor. Över 100 000 skolelever i totalt 36 Europeiska länder (23 EU-stater) har svarat på enkäten (EPSTAD 2011) som fokuserade på 8 huvudfrågor.
   Den vanligaste drogen är som vid alla de övriga undersökningarna - alkohol. Här noteras en stabil situation under senaste åren, men glädjande nog har "heavy episodic drinking" minskat. Jämfört med de övriga 35 länderna dricker de svenska ungdomarna mer sällan men dock ner när de väl dricker. De kraftiga berusningstillfällena är färre än för genomsnittet. En inte så smickrande förstaplats intar de svenska flickorna - de är nämligen de enda bland de undersökta länderna som har lika hög intensivkonsumtion som pojkarna. I Sverige dricker pojkar och flickor lika mycket, något som också är en skillnad jämfört med övriga Europa, där flickorna dricker mindre än pojkarna. De svenska flickornas konsumtion är, trots ökningen, inte så hög och så intensiv som de europeiska systrarnas.
   Resultatet i stort pekar på en stabilisering av intaget av droger även om det sker såväl sänkningar i vissa länder och ökningar i andra. Tobaksrökningen har samma brukarsiffror som förra året. Noteras kan, att de svenska eleverna röker mindre jämfört med det europeiska genomsnittet. När det gäller cannabis har det skett en smärre ökning, men statistiskt sett är situationen oförändrad (17 %) vid en sammanvägning av de 36 olika staterna. Totalt är cannabis den allt överskuggande drogen bland de tillfrågade ungdomarna. På delat andraplats och långt efter kommer ecstacy och amfetamin (3 %).
   En allmän reflexion är att i de länder där ungdomar dricker mest alkohol förekommer också mer intag av narkotika.  
www.emcdda.europa.eu 

Praktiskt taget alla länder har någon form av begränsning eller kontroll när det gäller alkohol och bilkörning, men det finns stora skillnader i såväl grundregler som tillämpning och folklig acceptans. Sverige har ett mångårigt och genomtänkt program för trafiknykterhet med såväl gränsdragningar och kontroller som klara legala åtgärder vid överträdelser. Nykterhet i trafiken är dessutom en del i konceptet ”nollvision”, som också innefattar fartbegränsningar, byggandet av trafiksäkra vägar och utveckling av bilsäkerhet.
   Även om många länder kopierar och introducerar liknande Sveriges regelverk, är det i stort endast de Skandinaviska länderna som kan sägas ha samma grundsyn. Vad som skiljer länderna åt är inte bara olika promillegränser utan även tillämpningen. Det är få länder som tillåter allmän nykterhetskontroll; alkometern kommer fram endast när misstanke finnes eller olyckan varit framme.
   Enligt trafikforskare är det av stor vikt att det finns risk för kontroll – detta ”hot” sänker antalet fatala olyckor med dödlig utgång med upp till 36 %. En annan viktig åtgärd är att ha en tämligen hög åldersgräns för alkoholintag. I USA höjdes denna åldersgräns 1984 till 21 år, vilket har lett till att man, till följd av minskat rattfylleri, årligen sparat mellan 500 och 1 000 människoliv.
The Lancet 2012;379:1870-1

Från och med årets Riksstämma kommer en kongressavgift att tas ut. Sedan starten 1943 har stämman varit avgiftsfri för medlemmar. Nu är det slut! Även om lunch ingår blir det en dyr lunch: 2 000 kronor för medlemmar under tre dagar, 1 600 för två dagar och 1 000 kronor för en dag (utom fredag som kostar 500 kronor). Pensionärer får äta lunch för 500 kronor (i dagarna tre).
   Även om avgiftsfriheten är slut får vi hoppas att det inte är slutet på Riksstämman vi skådar. Det hänger nog mycket på om arbetsgivaren är beredd att betala kongressavgiften.
   Se www.sls.se för hela prislistan.

Regeringen har beslutat att göra en extra satsning på cannabismissbruket under de kommande tre åren i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Den gemensamma satsningen går under beteckningen Trestad 2 och ska innefatta en höjning av kunskapsnivån om cannabis för unga och föräldrar. Målet är att minska användningen av cannabis bland ungdomar under 25 år. Arbetet ska ske på tre nivåer: förebyggande, tidiga insatser och behandling.
   Regeringen betalar notan: 12 miljoner.
   Läs Maria Larssons inlägg i SvD Debatt 27 april 2012

Från England kommer en forskningsrapport som omfattar 120 individer i åldrarna 18 – 50 år som visar via MRI (magnetröntgen) en signifikant hjärnvävnadsförlust för kokainmissbrukare jämfört med kontrollgruppen som inte använt drogen.

   Med tanke på att kokainmissbruket i Sverige blir allt större och är i Europa än mer omjfattande än för amfetamin är denna forskning av synnerlig betydelse för hälsotillståndet i ett nationellt perspektiv. Kokainmissbrukare  har en förändrad hjärnstruktur och funktion som gör att åldrandet inte motsvarar den biologiska åldern. Detta kan leda till felaktiga bedömningar och förleda till missbedömningar och orealistiska förväntningar beträffande funktionsgrad. Kunskapen om denna permanenta hjärnskada har hittills varit okänd och då heller inte kunnat vara föremål för värdering i samband med arbetsinsatser.  

Ersche KD, et al. Cocaine dependence: a fast-track for brain ageing? Mol Psychiatry 2012 Apr 24 E-pub

Totalkonsumtionen i Sverige sjunker något, men är ändå fortfarande på en historiskt hög nivå. Det visar CAN:s årsrapport för 2011. Som högst har konsumtionen varit 10,5 liter (2004) och är 2011 nere på 9,5 liter per invånare (15 år och äldre). Den största minskningen noteras för ungdomsgrupperna. Män minskar sin konsumtion något mer än kvinnor. Den enda grupp som ökar sin alkoholkonsumtion är kvinnor över 60 år.
   Tobakskonsumtionen minskar också något medan narkotikaintaget i landet har inte samma gynnsamma utveckling; en diskret ökning sker år från år under hela 2000-talet.
   Det är CAN som årligen publicerar Drogutvecklingen i Sverige. Det är en sammanfattning av utvecklingen avseende alkohol, narkotika och tobak. Det är en sammanvägning av många olika data som exempelvis konsumtionssiffror, sjuklighet, dödlighet.
   www.can.se

Hela kungadömet tar ett hälsogrepp

den 12 april 2012
Kategorier: Nyheter

Storbritannien kommer att ta ett politiskt grepp om de svåra hälsoproblem som finns till följd av den stora alkoholkonsumtionen. Målsättningen är att det nya regelsystemet ska spara tiotusentals människoliv och förbättra hälsan rent allmänt. Det är nu England och Wales som står på tur efter det att Skottland redan kommit långt i förberedelserna.
   Det är framför allt en tre-armad insats: minipris för alkohol, inga mängdrabatter vid alkoholinköp och förbud mot alkoholreklam i TV i samband med program som vänder sig till individer under 18 år.
   Lite pikant är att den nya alkoholstrategin inte kommer från hälsodepartementet utan från inrikesdepartementet.
   Lancet 29 mars 2012

Utbildningsminister Jan Björklund har tillkännagivit att ett nytt nationellt biomedicinskt forskningsinstitut ska inrättas 2013 under namnet Sweden Science for Life Laboratory. Målsättningen är att Sverige ska i ett internationellt perspektiv ligga i framkanten inom forskningen kring diagnostik, behandlingsmetoder och läkemedel.
   Huvudintressenter är Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan. Redan nu är det klart att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ska tillskjuta 220 miljoner kronor till tekniklaboratorier och Astra Zeneca har tecknat en avsiktsförklaring att stödja med 5-10 miljoner dollar per år under en femårsperiod.
   Det nya institutet planeras omsätta en miljard kronor per år.

Högst alkoholkonsumtion i Europa

den 5 april 2012
Kategorier: Nyheter

Alkoholkonsumtionen i Europa är nästan dubbelt så hög som i resten av världen. Det är WHO som presenterar dessa data. Den första jämförelsen är genomsnittskonsumtionen per invånare och världsdel, men det finns en mycket stor variation områden/länder emellan. Invånarna i östra delarna av Europa konsumerar 15,5 liter ren alkohol per år och invånare, medan övriga Europa ligger på motsvarande 12,2-12,4 liter - utom de nordiska länderna, som har genomsnittskonsumtion på 10,4 liter.
   Ett annat mått än genomsnittskonsumtion som WHO använder sig av är ett riskfyllt konsumtionssätt (berusningsdrickande, dricker utanför måltider, på offentliga platser mm) och då ser kartbilden något annorlunda ut. På en skala 1 - 5 (sämst) ligger fortfarande östeuropa främst(sämst) på 2,9 men de nordiska länderna hamnar nu på en mindre hedrande andraplats med 2,8. Övriga Europa hamnar mellan 1,1 (södra delen) och 1,5 (central- och västeuropa).
   WHO menar att det finns anledning att sänka alkoholkonsumtionen och lägger fram tre vetenskapligt underbyggda begränsningsförslag: högre pris, målinriktad information om alkohol vid ratten och restriktioner i marknadsföring av alkoholhaltiga drycker.
   Rapporten är skriven av Peter Anderson, Lars Möller och Gaudas Galea och finns i sin helhet på http://bit.ly/HhriKJ (pdf-fil). 

Missbruksvården som kom bort

den 3 april 2012
Kategorier: Nyheter

Professorerna Sven Andréasson och Jörgen Engel undrade i Svenska Dagbladet Opinion i vilket mörkt arkiv regeringen lagt Gerhard Larssons missbruksutredning. En stötesten för beslutsfattarna är naturligtvis den rakryggade och väl underbyggda utredningens slutsats att hälso- och sjukvården i framtiden ska ta ett huvudansvar, inte socialtjänsten. I andra sammanhang är det självklart att det är inom sjukvården man söker för hälsoproblem och enligt en svensk studie tycker även majoriteten av individer med såväl riskkonsumtion som alkoholberoende detta - de skulle inte kunna tänka sig söka upp sin socialsekreterare.
   Ett något krampaktigt försök att göra gällande att professorna har missuppfattat det hela kommer inte helt oväntat fram i en svarsartikel från socionomernas fackförbund SSR.
   Läs vidare de båda inläggen som publicerades den 31 mars 2012 på www.svd.se/opinion

bulletin 3 19Månadslista