Tullens ökade insatser ger resultat

den 17 februari 2013
Kategorier: Nyheter

Antalet narkotika- och alkoholbeslag ökade under 2012. Jämfört med 2007 har narkotikabeslagen mer än fördubblats. Utvecklingen har varit likartad under de senaste åren, tullens ökade insatser leder till en årlig ökning av beslag. Ökningen gäller i stort sett samtliga substanser utom kat, som för första gången sedan 2005 minskar.
   När det gäller alkohol har även lagstiftningen varit tullen behjälplig. Det är nu tillåtet att söka igenom omlastningsställen och lagerlokaler och inte uteslutande själva transporten. Nu kan tullen undersöka misstänkta lager. Den nya lagstiftningen beräknas ge en fördubblad volym beslagtagen alkohol.
   Det är stor del av beslagen har beställts via internet där den importerande köparen antingen gör det av kommersiella skäl (säljer vidare) och då är det smuggling, eller tar in alkoholen för eget bruk men har inte anmält detta för beskattning. I båda fallen blir det rejält kostbart.
   www.tullverket.se

Socialdepartementets lagrådsremiss med den utomordentliga  missbruksutredningen som bakgrund ger inte uttryck för annat än en anmärkningsvärd renons på kunskap och kompetens inom beroendevården. Ett kraftfullt inlägg som ifrågasätter Socialdepartementets förmåga att inhämta utredningens grundläggande och initierade framställning finns att läsa på Svenska Dagbladet SvD Opinion 2013-02-16. Förutom Svensk förening för Beroendemedicin har även Sveriges Psykologförbund, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende  och Sveriges Läkarförbund skrivit under.
   Det är ett tungt inlägg från den samlade vetenskapliga och kliniska kompetensen inom landet.  
   Läs inlägget:  Förlegad syn på missbruksvård

 

Exklusivt samarbete mot narkotikan inom EU

den 11 februari 2013
Kategorier: Nyheter

För första gången har Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) i Lissabon och Europol gjort en strategisk analys av den europeiska narkotikamarknaden i sin helhet. Den sammanfattande rapporten finns att hämta hem via www.emcdda.europa.eu.
   Den europeiska narkotikamarknaden har under senare år förändrats radikalt. Dagens marknad är mer "flytande" än förr, d.v.s. nya och mer komplicerade transporter gör det svårare för myndigheterna att följa och avslöja smugglingen, de organiserade ligorna är inte längre specialiserade till en substans utan växlar mellan drogerna, vilket också är förvillande för spårarna. Lägg därtill att många syntetiska droger blir "närproducerade" inom EU:s gränser: drogen framställs nära konsumenten och risken för beslag blir markant mindre.
   Enligt rapporten krävs nu en större medvetenhet hos myndigheterna om att nationella åtgärder inte räcker, oavsett hur kraftfulla de än må vara. Ett ökat samarbete och nätverk mellan EU:s länder ses som avgörande för att nå goda resultat.
   Samarbetet mellan Europol och EMCDDA kommer att fortsätta. Ett viktigt underrättelsearbete för dessa båda organisationer är att hålla jämna steg med utvecklingen av de syntetiska drogerna för att snabbt kunna nå ut till medlemsländerna med lägesrapporter.

Nätdroger i skolundersökningarna

den 10 februari 2013
Kategorier: Nyheter

För första gången har CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ställt frågor om nätdroger i den årligen återkommande skolundersökningen (Skolelevers drogvanor).
   Sammanfattningsvis framkom på frågan om du någon gång använt nätdrog(er) att för flickor var den 2 procent i årskurs 9 och 3 procent i årskurs 2 gymnasiet. För pojkar var motsvarande 3 procent i årskurs 9 och 5 procent i årskurs 2 gymnasiet.
   Den totala narkotikaerfarenheten var större. Sju procent av flickorna i årskurs 9 bejakade frågan om de någon gång använt narkotika, 9 procent av pojkarna. Motsvarande siffror för gymnasieårskursen var 15 procent för flickorna och 20 procent för pojkarna.
   Fortfarande är cannabis det mest använda preparatet. När det gäller nätdroger dominerar spice eller liknande rökmixar.
   Det är dock få som själva köper droger via näthandel utan det är andra som köper och säljer, vanligen kompisar eller bekanta.
   Sammanlagt deltog 5 000 elever i årskurs 9 och 3 804 från gymnasiet årskurs 2.
www.can.se

 

Riksstämman flyttar - på allt!

den 31 januari 2013
Kategorier: Nyheter

Svenska Läkaresällskapet meddelar att Medicinska riksstämman i år flyttar från Älvsjömässan till Stockholm Waterfront Congress Centre. Dessutom flyttar man på tiden: nu hålls stämman den 5 och 6 december, d.v.s. under två dagar istället för tre. Det kan bli ett nytänkande som vänds i en nytändning för denna under senare år alltmer nedtonade tillställning. Följ utvecklingen på www.riksstamman.se och när det gäller vår förenings verksamhet här på hemsidan under fliken Riksstämman.

I CNN har under hösten 2012 rapporterats att Uruguays president José Mujica kommer att lägga fram ett förslag att legalisera cannabis fullt ut. Hittills har det varit tillåtet att inta cannabis (i Uruguay i form av marijuana) men inte handla med produkten.
   Får presidenten igenom sitt förslag, vilket allt talar för, kommer staten att producera och sälja  marijuana och därmed också kvalitetssäkra substansen. Det ska dock bli tillåtet att inom vissa gränser ha en egen cannabisodling hemma i trädgården.
   Tanken är att den växande kriminaliteten kring droghandeln ska minimeras. Den statliga marijuanan ska säljas billigare än gatuförsäljningen.
   Det kommer att finnas restriktioner: du måste vara uruguyan och ha fyllt 18 år. Då får du per månad inhandla högst 30 gram. Uruguay kommer att producera marijuanan inom landets gränser.
   Uruguay blir sålunda det första land i världen som helt legaliserar marijuana. Inkomsterna ska användas till behandling av narkomaner som använder andra droger.
   Som riktig lök på laxen har dessutom publicerats en rapport från Uruguays tobaksrökningskampanj, som funnits sedan 2005 och lett till klar minskning av tobaksrökning i landet efter att det blivit förbjudet med tobaksreklam, rökförbud i offentliga miljöer mm.
   Man undrar om den ena handen vet vad den andra gör? 

Syntetiska droger ökar dramatiskt

den 16 november 2012
Kategorier: Nyheter

EMCDDAs 2012 års narkotikarapport visar på en besvärande hög nyetablering av syntetiska droger inom inte bara EU utan stora delar av världen. Mellan 2005 och 2011 inrapporterades till narkotikaorganet 164 nya psykoaktiva droger. Bara under 2011, som var rekordåret, noterades 49 nya syntetiska droger. Det är framför allt Kina och till viss del Indien som står för produktionen av dessa, som vanligen omfattar syntetiska cannabinoider men också centralstimulerande substanser. Det är internet som nästan uteslutande är handelsbod för dessa droger.
   Heroin och kokain är fortfarande de viktigaste drogerna när det gäller skadeutveckling. Heroin har sedan 1970-talet varit den drog som gett de största hälsoproblemen i form av sjukdomstillstånd, smittspridning och dödsfall. När det gäller smittspridning är naturligtvis allt injektionsmissbruk involverat. De viktigaste drogerna är heroin, amfetamin och kokain (dock liten andel av missbrukarna). Vanligtvis talar vi om hiv och hepatit C som de stora smittspridarna som genom sprututbyte minskar rejält i omfattning, men det gäller också hepatit B, mjältbrand, tetanus, botulism, tbc m.fl. allvarliga sjukdomstillstånd.
   Dock är cannabis fortfarande den mest missbrukade drogen. Intressant är dock att cannabiskonsumtionen ligger sedan många år på samma nivå. En liten tendens är att den möjligen är på lätt nedgång. I Sverige har ingen förändring i missbrukets omfattning skett, medan marijuanaintaget ökat i motsvarande omfattning. Intressant är dock att priset för cannabis ökat något, inte mycket men det är i sig unikt eftersom alla droger har sedan 1980-talet i grova drag kostnadsmässigt halverats. Den prisökning som märkts gäller även kokain och vitt heroin.
   I Europa är sedan några år tillbaka kokain den mest använda illegala stimulerande drogen, men det finns glädjande nog en tendens att missbruket minskar.
   Metamfetamin har fram till nyligen varit ett allvarligt problem i stort sett enbart i Tjeckien. Senaste rapportsammanställningen visar på ett nu sker en oroväckande spridning över Europa om än för närvarande i blygsam omfattning. Till de länder som ser en mätbar ökning hör Sverige tillsammans med Estland, Bulgarien, Danmark och Storbritannien.
   Källor: EMCDDA och CAN

Föreningens höstkonferens: Amfetamin och ADHD

den 7 september 2012
Kategorier: Nyheter

Uppslutningen till denna endagarskonferens i Göteborg var överväldigande. Det maximala antalet deltagare (100) som rymdes i lokalen på Wallenbergs konferenscentrum var inte bara övertecknat utan många intresserade var tvungna att avstå.
   Docent Henrik Larsson inledde dagen med en briljant föreläsning om ADHD – arv och miljö. Han konstaterade först att ADHD är en vanlig sjukdom som debuterar tidigt. Geografiskt sett är ADHD tämligen lika spridd över världen med en förekomst av 5,3 procent i ungdomsåren och 2,5 procent i vuxen ålder. Det finns en stor samsjuklighet i ADHD-patientgruppen.
   ADHD är en av de mest ärfligt belastade psykiatriska sjukdomarna med en heritabilitet på cirka 75 %. Även om ADHD är en egen sjukdom i sig, menar dagens forskare att mycket talar för att skillnaden mellan ADHD och det vi kallar normalitet är en gradskillnad.

Föreläsare var docent Henrik Larsson, överläkare Ihsan Sarman, professor Bo Söderpalm och doktoranderna Joar Guterstam och Maija Konstenius.
Läs hela referatet (pdf)

Docent Henrik Larsson/foto Bengt Sternebring 

 

 

IPULS läggs ner, Socialstyrelsen tar över

den 29 augusti 2012
Kategorier: Nyheter

IPULS, som uttyds Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i Sverige AB, ägs gemensamt av Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Landsting har som huvudsyssla att administrera SK-kurser samt granska kurser för läkare och administrera inspektioner av utbildningsförutsättningar för ST-läkare. Fram till åresskiftet, sedan tar Socialstyrelsen över enligt ett beslut av Socialdepartementet. 
   IPULS har gjort ett utomordentligt bra arbete, men upphandlingsförfarandet har lett till att Socialstyrelsen från 1 januari 2013 har ansvaret för motsvarande verksamhet. Alla åtagandet och ingångna avtal kommer att slutföras av nuvarande IPULS.

Skolstart och ungdomsfylla

den 13 augusti 2012
Kategorier: Nyheter

Det är naturligtvis inte bara vid skolterminens start som det förekommer hög alkoholkonsumtion bland unga, men det är en viktig risksituation med alkoholintag hos ungdomar som egentligen inte har laglig rätt att inhandla alkoholhaltiga drycker.
   Hur får man då tag i rusdryckerna?
   En undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar att det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är genom kompisar och deras syskon. Fyra av tio niondeklassare och två tredjedelar av eleverna i gymnasiets andra år får tag på alkohol genom syskon, kompisar och kompisars syskon.
   Det är viktigt att som förälder visa vad som gäller och sätta tydliga gränser.
   − Det har större effekt än man kanske tror, säger Folkhälsoinstitutets alkoholexpert, professor Sven Andréasson.

   Läs mer: www.sfi.se

bulletin 3 19


Månadslista