Tyckande och tro går före vetenskap

den 22 november 2013
Kategorier: Nyheter

Det framkom med all önskvärd tydlighet vid den internationella cannabiskonferensen i Stockholm i november att trots all vetenskaplig evidens som entydigt talar för att cannabis orsakar beroende och hjärnskador är det svårt att nå ut med detta till framför allt ungdomar som fortfarande inte bara bagatelliserar användandet av drogen utan framhåller även att den är ofarlig.
   Nora Volkow (chef för NIDA, National Institute on Drug Abuse, ett av världens största drogforskningsinstitut) var en av huvudtalarna vid konferensen:
− Vi måste föra ut mer vetenskapsbaserad kunskap för att vända de felaktiga attityderna.
   Bakgrunden till hennes uttalande är bland annat att i USA är det idag fler tonåringar som röcker marijuana än tobak.
   Sveriges barn- och ungdomsminister Maria Larsson var i sitt anförande helt inne på samma linje. 

Socialstyrelsen föreslår att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare. I Norge är beroendemedicin redan en läkarspecialitet och nu föreslås Sverige följa efter.
   Socialstyrelsens motivering är att det finns ny läkemedelsbehandling, nya terapiformer och skräddarsydda behandlingar vid beroendeproblematik, men denna kunskap når inte alltid ut så att patienterna får del av framstegen (Nela Söder, utredare).
   Den utmärkta missbruksutredningen (Gerhard Larsson) har varit vägledande för att Socialstyrelsen fattat detta beslut. Den fortsatta utredningen kommer att ge svar på om specialiteten ska vara en grenspecialitet till psykiatrin eller en tilläggsspecialitet inom medicin. Efter remissförfarande beräknas föreskrifterna börja gälla 2015.
   Jörgen Engel, professor och ordförande i Svensk förening för Beroendemedicin uttalade sig i Läkartidningen (Läkartidningen. 2013;110:C17C):
   - Om området blir en läkarspecialitet kommer det att leda till att beroendesjukdomar upptäcks snabbare och patienterna får bättre hjälp.

George F Koob chef för NIAAA

den 1 november 2013
Kategorier: Nyheter

Chefen för National Institues of Health, Francis S Collins, har meddelat att Dr George Koob har efterträtt Dr Kenneth R Warren som chef för underavdelningen NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism), världens mest omfattande forskningsorgan när det gäller alkoholsjukdomar med fokusering på orsaker, konsekvenser, prevention och behandling inom panoramat alkoholproblem. George Koob har en budget på inte mindre än 458 miljoner dollar att röra sig med.
   George Koob är sedan många år en av auktoriteterna långt utanför amerikas gränser inom alkoholforskningen. Hans främsta forskningsområde är inom neurobiologin, framförallt vad gäller belöning och stress. George Koob tillträder posten som Director of the NIAAA med början i januari 2014.
Foto: Sternebring

 

 

Samordna kunskap över gränserna

den 3 september 2013
Kategorier: Nyheter
 

Under årets augustisymposium om LARO-behandling presenterade Fred Nyberg i ett mellanstick hur han skapat U-FOLD (Forum for research on addiction to medical products and illegal drugs), ett samarbetsorgan vid Uppsala universitet för att främja samarbete mellan olika beroendeforskningsdiscipliner och även få ut den akademiska kunskapen till professionen och politikerna. I sammanhanget kunde professor Nyberg inte låta bli att uttrycka sin besvikelse över hur politikerna negligerat missbruksutredningen.
   U-FOLD samlar sålunda en tvärvetenskapliga forskning i Uppsala med omnejd för att minska avståndet mellan olika aktörer ute i samhället och implementera ny forskning och kunskap. I uppdraget ingår också utbildning och samordna gemensamma anslag för forskningsprojekt.
   U-FOLD firar i år tvåårsjubileum. Samtidigt föds en ny liknande organisation i Göteborg, CERA med professor Clauda Fahlke som koordinator. CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende). Jörgen Engel kompletterade med en kort introduktion av CERA, som har en liknande målsättning och är en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom beroendeområdet för att fördjupa kunskapen om bio-psyko-sociala faktorers roll vid utvecklingen av missbruk. Åsa Magnusson avslutade interludiet med en kort presentation av QPCN (Quality Patient Care Network). Bakom denna bokstavskombination döljer sig en internationell ambition att sammanställa och förmedla evidensbaserad medicinsk kunskap. I Sverige är målgruppen LARO-mottagningar med utbildningsmodulen Introduktion till opioidberoende. Tanken är att föra ut en evidensbaserad kunskap över landet. 

Professor Fred Nyberg/foto Sternebring

Svensk förening för Beroendemedicin anordnade för andra året i rad ett augustisymposium. I år var huvudtemat LARO - läkemedelsassisterad behandling vid heroinberoende. Det var en handfull ledande forskare inom området som presenterade såväl state-of-the-art för denna behandlingsform som nya forskningsrön.
- Så här började behandlingen med metadon av heroinberoende
- Norge startade sent men har kommit långt
- LARO-behandling halverar dödlighet och kriminalitet
- Nya och effektiva behandlingsvägar
- Metadon- och buprenorfinläckaget når inte ungdomen
- LARO - ett medicinskt Guantanamo

Läs hela rapporten här!

 

 

Professor Peter Nordström och medarbetare från Umeå universitet publicerade i augusti 2013 i JAMA International Medicine en stor forskningsstudie om bakgrunden till tidig demens, som definitionsmässigt betyder debut före 65 års ålder. Bakgrundsdata insamlades för 37 år sedan i samband med mönstringen till militärtjänst. Studien inkluderade 488 484 män mellan åren 1969 och 1979. Av dessa diagnostiserades 487 män med diagnosen tidig demens (medianålder 54 år).
   I rapporten framkommer att det är nio betydande riskfaktorer som påverkar uppkomsten av denna tidiga demens. Riskfaktorerna är kopplade till ungdomsåren.
   Den viktigaste riskfaktorn (hazard ratio HR 4,82) är alkoholintoxikation i ungdomsåren (vanligen kopplad till generellt hög alkoholkonsumtion) följd av stroke (HR 2,96), användningen av antipsykotika, depression, fader som var dement, drogintoxikation annan än med alkohol, låg kognitiv funktionsnivå vid mönstringen, kortväxthet vid mönstring samt högt systoliskt blodtryck.
   Demensutvecklingen i yngre åldrar har således inte bara med genetik att göra. Ett sunt leverne i ungdomen och uppväxten kan eliminera en allt för tidig demens som kan ödelägga livet decennier för tidigt.
Published on line 12 augusti 2013: http://media.jamanetwork.com 

Öl-nationen USA hyllar vinet!

den 4 augusti 2013
Kategorier: Nyheter

En aktuell gallupundersökning visar att amerikanen föredrar alltmer ett glas vin istället för "nationaldrycken" öl. Vid en jämförelse med alkoholintaget för 20 år sedan har vinkonsumenterna ökat från 27 till 35 procent i den amerikanska befolkningen. Motsvarande procentsiffror för öl är 47 respektive 36 procent. Starkspritkonsumtionen ligger tämligen konstant på 20 procent under de senaste 2 decennierna.
   Vinkonsumtionen har ökat för såväl män som kvinnor och inom alla etniska grupperna. Det finns dock en skillnad mellan män och kvinnor vid valet av alkoholdryck: 52 procent kvinnor föredrar vin medan det är endast 20 procent män som har vin som förstaval.
Källa: US News & World report 

Regeringen saknar linje. Det finns stora brister i kontrollen av hur alkohol marknadsförs och säljs. Men varken regering eller myndigheter tar sitt ansvar för den tilltagande kommersialiseringen. Den utredning som i dag lämnas över till regeringen blir i stora stycken bara ett slag i luften, skriver alkoholläkaren och professorn Sven Andréasson.
  På mellan 20 och 30 år har drickandet i Sverige förändrats dramatiskt. Spriten minskar och vinet ökar. Råsupandet på helger avtar, vilket är positivt. Men i stället tilltar vardagsdrickandet, vilket gör att allt fler tappar kontrollen över sitt drickande. En viktig förklaring till det ökande vardagsdrickandet är marknadsföringen. Alkoholföretagens reklamsatsningar har på några år ökat mycket kraftigt och överstiger nu en miljard kronor om året.
   Sven Andréasson:
   − När det gäller behandlingen av alkoholberoende är tänkandet verkligen föråldrat. Alkoholberoende ses som ett socialt problem och behandlingsinsatserna utformas därefter. Naturligen borde huvudansvaret för behandling av alkoholberoende ligga inom primärvården med insatser från psykiatrin och socialtjänsten när det är påkallat.
DN debatt  2013-07-09

Transitvägarna stryps för khat

den 9 juli 2013
Kategorier: Nyheter

Regeringen i Storbritannien går emot sitt eget rådgivande organ ACMD (Advisory Council on the Misuse of Drugs) beträffande narkotikaklassningen av khat. I januari rekommenderade ACMD att khat inte skulle få någon narkotikastämpel. Inrikesministern har kört över detta råd och meddelar i juli att khat ska få narkotikaklass C (som anabola steroider och ketamin). Bakgrunden är dels oro från somaliska grupperna om att khatbruk leder till betydande social och medicinsk problematik, dels ett utrikespolitiskt ställningstagande emedan flertalet europeiska länder har narkotikaklassning av khat och då är risken att Storbritannien blir ett (icke önskvärt) transitland för smuggling vidare. Även i USA och Kanada finns narkotikaklassning av khat.
   För Sveriges del sågs med oro att London skulle blir navet för smuggling till Sverige när Holland för något halvår sedan narkotikaklassade khat.
/bbc.co.uk; 3 juli 2013 / 

Vid IOGT-NTO:s kongress i juni 2013 fattades beslut att de egna behandlingshemmen inte ska tillåta läkemedelsassisterad behandling vid heroinberoende. Förbundsstyrelsen menar att IOGT-NTO ska erbjuda ett alternativ för dem som önskar en helt drogfri behandling. Beslutet föregicks av en intern utredning, men går emot största delen av svensk och internationell missbruksvård.  

bulletin 3 19


Månadslista