Svensk förening för Beroendemedicin har utdelat 2013 års MediaDiplom till Johannes Forssberg, ledarskribent vid Expressen, för hans stora kunnande och djupa engagemang i beroendefrågor.
   Styrelsens motivering: Du har i din journalistiska vardag på ledarredaktionen på en av landets största tidningar alltid sakligt och initierat stått upp för att beroendevården ska styras av vetenskap och beprövad erfarenhet, snarare än dogmatisk moralism.
Foto: Sternebring 

 

Beroendecentrum Stockholms öppenvårdsmottagning Riddargatan 1 stod som värd för årets föreningsmöte (årsmöte med sedvanlig terminologi). Ett tjugotal medlemmar hade slutit upp till mötet som inleddes med en trevlig presentation av några av Systembolagets alkoholfria drycker. Medlemmarna inbjöds därefter till provsmakning med exklusivt italienskt tilltugg.
   Det blev ett ovanligt innehållsrikt föreningsmöte med livlig diskussion kring framför allt den kommande specialiteten i beroendesjukdomar – innehåll och tillhörighet. Det finns anledning att återkomma till ämnet i samband med en remissomgång som kommer i slutet av våren. Under året kommer också den svenska översättningen av DSM 5, men mötesdeltagarna fick en första inblick i den nya terminologin.
   Det blir ingen förändring av styrelsens sammansättning under 2014.
   Hela protokollet läggs ut på vår hemsidan så snart det är justerat.

 

Nordic Drugs Stora pris 2013 tilldelades ITOK i Stockholm. Prissumman är på 50 000 kronor.
   Priskommitténs motivering: ITOK har lyckats med att utvidga läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende så att den också kommer patienter inom kriminalvården till del, vilket är en banbrytande och betydelsefull insats för en svårt utsatt grupp. Här är större delen av de som arbetar inom ITOK samlade för att ta emot priset vid Svensk förening för Beroendemedicins vetenskapliga program (Läkarstämman 2013).
Foto Sternebring 

 

I hård konkurrens har medicine doktor Ylva Ginsberg tilldelats 2013 års stipendium för en utomordentligt välgjord och elegant presenterad studie, publicerad i the British Journal of Psychiatry (2012; 200: 68-73) med titeln ”Methylphenidate treatment of adult male prison inmates with attention-deficit hyperactivity disorder: randomised double-blind placebo-controlled trial with open-label extension”. Studien visar hur behandling med metylfenidat ger såväl symtomreduktion som övergripande funktionsförbättring hos fängelseintagna vuxna män med diagnostiserad ADHD. 

Foto Bengt Sternebring

Den totala alkoholkonsumtionen sjunker

den 21 december 2013
Kategorier: Nyheter

Statens folkhälsoinstituts årliga statistik om alkoholhanteringen i Sverige har kommit för 2012. En glädjande rapport som visar på en minskning av den totala alkoholkonsumtionen jämfört med 2011. Aktuell konsumtion är 9,2 liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre. Fördelningen mellan registrerad och oregistrerad alkohol har under senare år förskjutits till den registrerades fördel.
   Trots minskning av den totala konsumtionen har antalet stadigvarande tillstånd att servera alkohol ökat oavbrutet sedan 1980-talet. Vid 2012 års kontrollräkning var fanns det i landet 11 801 tillstånd att servera alkohol till allmänheten och 1 827 till slutna sällskap.

Läkemedel i missbruksmiljöer

den 21 december 2013
Kategorier: Nyheter

Ulf Guttormsson vid CAN har sammanställt senaste rapporterna till länspolismyndigheterna när det gäller läkemedelsmissbruk. Enligt en uppskattning som framfördes i Missbruksutredningen (SOU 20133:35) finns det cirka 65 000 personer som är beroende av någon typ av läkemedel. Det finns ett betydande antal individer som har läkemedelsberoende som enda problem, men blandmissbruket är också utbrett.
   I ett nationellt perspektiv är det, enligt rapporterna, fortfarande cannabis som är den mest missbrukade narkotiska substansen, nu följt av läkemedel på andra plats tillsammans med centralstimulantia (amfetamin och kokain). Detta styrks också av tullens beslag, som sedan några år visar på att läkemedel är mer förekommande än amfetamin, som före 2007 var den substans som oftast togs i beslag.
   Det är framför allt anxiolytika (sömnmedel, lugnande) och analgetika (smärtstillande morfinderivat) som leder till beroende.
Läs mer på www.can.se och utförligare i Bulletin 1/2014 

Tyckande och tro går före vetenskap

den 22 november 2013
Kategorier: Nyheter

Det framkom med all önskvärd tydlighet vid den internationella cannabiskonferensen i Stockholm i november att trots all vetenskaplig evidens som entydigt talar för att cannabis orsakar beroende och hjärnskador är det svårt att nå ut med detta till framför allt ungdomar som fortfarande inte bara bagatelliserar användandet av drogen utan framhåller även att den är ofarlig.
   Nora Volkow (chef för NIDA, National Institute on Drug Abuse, ett av världens största drogforskningsinstitut) var en av huvudtalarna vid konferensen:
− Vi måste föra ut mer vetenskapsbaserad kunskap för att vända de felaktiga attityderna.
   Bakgrunden till hennes uttalande är bland annat att i USA är det idag fler tonåringar som röcker marijuana än tobak.
   Sveriges barn- och ungdomsminister Maria Larsson var i sitt anförande helt inne på samma linje. 

Socialstyrelsen föreslår att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare. I Norge är beroendemedicin redan en läkarspecialitet och nu föreslås Sverige följa efter.
   Socialstyrelsens motivering är att det finns ny läkemedelsbehandling, nya terapiformer och skräddarsydda behandlingar vid beroendeproblematik, men denna kunskap når inte alltid ut så att patienterna får del av framstegen (Nela Söder, utredare).
   Den utmärkta missbruksutredningen (Gerhard Larsson) har varit vägledande för att Socialstyrelsen fattat detta beslut. Den fortsatta utredningen kommer att ge svar på om specialiteten ska vara en grenspecialitet till psykiatrin eller en tilläggsspecialitet inom medicin. Efter remissförfarande beräknas föreskrifterna börja gälla 2015.
   Jörgen Engel, professor och ordförande i Svensk förening för Beroendemedicin uttalade sig i Läkartidningen (Läkartidningen. 2013;110:C17C):
   - Om området blir en läkarspecialitet kommer det att leda till att beroendesjukdomar upptäcks snabbare och patienterna får bättre hjälp.

George F Koob chef för NIAAA

den 1 november 2013
Kategorier: Nyheter

Chefen för National Institues of Health, Francis S Collins, har meddelat att Dr George Koob har efterträtt Dr Kenneth R Warren som chef för underavdelningen NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism), världens mest omfattande forskningsorgan när det gäller alkoholsjukdomar med fokusering på orsaker, konsekvenser, prevention och behandling inom panoramat alkoholproblem. George Koob har en budget på inte mindre än 458 miljoner dollar att röra sig med.
   George Koob är sedan många år en av auktoriteterna långt utanför amerikas gränser inom alkoholforskningen. Hans främsta forskningsområde är inom neurobiologin, framförallt vad gäller belöning och stress. George Koob tillträder posten som Director of the NIAAA med början i januari 2014.
Foto: Sternebring

 

 

Samordna kunskap över gränserna

den 3 september 2013
Kategorier: Nyheter
 

Under årets augustisymposium om LARO-behandling presenterade Fred Nyberg i ett mellanstick hur han skapat U-FOLD (Forum for research on addiction to medical products and illegal drugs), ett samarbetsorgan vid Uppsala universitet för att främja samarbete mellan olika beroendeforskningsdiscipliner och även få ut den akademiska kunskapen till professionen och politikerna. I sammanhanget kunde professor Nyberg inte låta bli att uttrycka sin besvikelse över hur politikerna negligerat missbruksutredningen.
   U-FOLD samlar sålunda en tvärvetenskapliga forskning i Uppsala med omnejd för att minska avståndet mellan olika aktörer ute i samhället och implementera ny forskning och kunskap. I uppdraget ingår också utbildning och samordna gemensamma anslag för forskningsprojekt.
   U-FOLD firar i år tvåårsjubileum. Samtidigt föds en ny liknande organisation i Göteborg, CERA med professor Clauda Fahlke som koordinator. CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende). Jörgen Engel kompletterade med en kort introduktion av CERA, som har en liknande målsättning och är en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom beroendeområdet för att fördjupa kunskapen om bio-psyko-sociala faktorers roll vid utvecklingen av missbruk. Åsa Magnusson avslutade interludiet med en kort presentation av QPCN (Quality Patient Care Network). Bakom denna bokstavskombination döljer sig en internationell ambition att sammanställa och förmedla evidensbaserad medicinsk kunskap. I Sverige är målgruppen LARO-mottagningar med utbildningsmodulen Introduktion till opioidberoende. Tanken är att föra ut en evidensbaserad kunskap över landet. 

Professor Fred Nyberg/foto Sternebring

hivnordic 19

Månadslista