Rött kort för Maria Larsson

den 15 februari 2014
Kategorier: Nyheter

En miljon har problem och ännu fler har problem med problemmiljonen. 
   Från STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har presenterats en ny och unik utredning, som under 2013 kartlagt svenskarnas missbruk och beroende av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel och tobak. Därtill har en viktig del av undersökningen varit att ta reda på hur omfattande de negativa konsekvenserna för andra än missbrukarna varit.
   Under 2013 uppfyllde ungefär en miljon individer (13,4 %) i åldern 17 – 84 år kriterierna för beroende eller missbruk när det gäller alkohol, narkotika, läkemedel och tobak. Lägg därtill att det är mer än en miljon som på olika sätt påverkas negativt av de som missbrukar. Det är närmare 16 000 individer som utfrågats om eget och andras bruk/missbruk.
   Tobak står för största andelen beroende, sedan kommer alkohol, narkotika och sist läkemedel. Adderas missbrukare till de som upplever negativa konsekvenser av missbrukaren ökar andelen för alkohol, läkemedel och narkotika.
   Undersökningen visar på att missbruket inte bara är negativt för den som missbrukar utan har stora kosekvenser även för såväl närstående som för helt obekanta. Som exempel framhålls att 15 % av de som svarat har påverkats negativt av att en närstående har alkoholmissbruk och så många som 30 % av de unga kvinnorna i studien uppger att de blivit besvärade eller antastade av en berusad person på offentlig plats. Mest negativa konsekvenser för närstående har alkoholkonsumtionen. 
www.stad.org 

Posttraumatisk stress och beroende

den 5 februari 2014
Kategorier: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicin har i slutet av januari arrangerat ett symposium om posttraumatisk stress och beroende. Det blev en innehållsrik om omfattande eftermiddag som inleddes av professor Markus Heilig, forskningschef vid NIAAA (National Institution Alcohol Abuse and Alcoholism) som från ett kliniskt perspektiv fokuserade på den neuroteoretiska bakgrunden till PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) i kombination med beroende.
   Från Medical University of South Carolina kom de två internationella auktoriteterna på behandling av PTSD och beroende, professorerna Sudie Back och Therese Killeen.
   I Sverige har vi precis börjat fördjupa oss i forskningen kring behandling av det för detta symposium aktuella syndrom. Psykolog Anna Persson visade på data från sin forskning hur behandlingsmodellen COPE kan implementeras i svensk sjukvård.
   Ett annat spännande och föga uppmärksammat område är PTSD, stress och brännskador. Doktor Helena Frielingsdorf presenterade data från den forskning hon under sin post-doc bedrev vid Weill Corneil Medical College vid Corneil University i New York om PTSD och brännskador.
   Utförlig rapport från symposiet och fördjupning av behandlingsmodellen vid PTSD i maj-numret av föreningens tidskrift BULLETIN.

Therese Killeen och Sudie Back
Foto: Sternebring 

 

 

 

 

Svensk förening för Beroendemedicin har anmodats av Socialstyrelsen att inkomma med synpunkter på den föreliggande målbeskrivningen för den nya specialiteten Beroendemedicin. Klicka för länken till skrivelsen i sin helhet. Remissrunda kommer, enligt Socialstyrelsen, till sommaren.

Specialiteten Beroendemedicin.pdf (13,51 kb)

Vill du veta mer om Levnadsvaneprojektet?

den 1 februari 2014
Kategorier: Nyheter

En nyproducerad serie korta filminslag berättar för dig vad Levnadsvaneprojektet går ut på och hur konceptet håller på att lanseras i landet. Hittills har fyra utbildningsdagar genomförts under 2013 och nu sker en djupare kontakt för att få hjälp med lokalt sprida kunskap och implementera budskapet i den kliniska vardagen. För Svensk förening för Beroendemedicin är Karin Hyland ansvarig.

http://www.youtube.com/channel/UCcQbjWEc_WwL7AgvKGKVjFw?feature=watch

Svensk förening för Beroendemedicin har utdelat 2013 års MediaDiplom till Johannes Forssberg, ledarskribent vid Expressen, för hans stora kunnande och djupa engagemang i beroendefrågor.
   Styrelsens motivering: Du har i din journalistiska vardag på ledarredaktionen på en av landets största tidningar alltid sakligt och initierat stått upp för att beroendevården ska styras av vetenskap och beprövad erfarenhet, snarare än dogmatisk moralism.
Foto: Sternebring 

 

Beroendecentrum Stockholms öppenvårdsmottagning Riddargatan 1 stod som värd för årets föreningsmöte (årsmöte med sedvanlig terminologi). Ett tjugotal medlemmar hade slutit upp till mötet som inleddes med en trevlig presentation av några av Systembolagets alkoholfria drycker. Medlemmarna inbjöds därefter till provsmakning med exklusivt italienskt tilltugg.
   Det blev ett ovanligt innehållsrikt föreningsmöte med livlig diskussion kring framför allt den kommande specialiteten i beroendesjukdomar – innehåll och tillhörighet. Det finns anledning att återkomma till ämnet i samband med en remissomgång som kommer i slutet av våren. Under året kommer också den svenska översättningen av DSM 5, men mötesdeltagarna fick en första inblick i den nya terminologin.
   Det blir ingen förändring av styrelsens sammansättning under 2014.
   Hela protokollet läggs ut på vår hemsidan så snart det är justerat.

 

Nordic Drugs Stora pris 2013 tilldelades ITOK i Stockholm. Prissumman är på 50 000 kronor.
   Priskommitténs motivering: ITOK har lyckats med att utvidga läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende så att den också kommer patienter inom kriminalvården till del, vilket är en banbrytande och betydelsefull insats för en svårt utsatt grupp. Här är större delen av de som arbetar inom ITOK samlade för att ta emot priset vid Svensk förening för Beroendemedicins vetenskapliga program (Läkarstämman 2013).
Foto Sternebring 

 

I hård konkurrens har medicine doktor Ylva Ginsberg tilldelats 2013 års stipendium för en utomordentligt välgjord och elegant presenterad studie, publicerad i the British Journal of Psychiatry (2012; 200: 68-73) med titeln ”Methylphenidate treatment of adult male prison inmates with attention-deficit hyperactivity disorder: randomised double-blind placebo-controlled trial with open-label extension”. Studien visar hur behandling med metylfenidat ger såväl symtomreduktion som övergripande funktionsförbättring hos fängelseintagna vuxna män med diagnostiserad ADHD. 

Foto Bengt Sternebring

Den totala alkoholkonsumtionen sjunker

den 21 december 2013
Kategorier: Nyheter

Statens folkhälsoinstituts årliga statistik om alkoholhanteringen i Sverige har kommit för 2012. En glädjande rapport som visar på en minskning av den totala alkoholkonsumtionen jämfört med 2011. Aktuell konsumtion är 9,2 liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre. Fördelningen mellan registrerad och oregistrerad alkohol har under senare år förskjutits till den registrerades fördel.
   Trots minskning av den totala konsumtionen har antalet stadigvarande tillstånd att servera alkohol ökat oavbrutet sedan 1980-talet. Vid 2012 års kontrollräkning var fanns det i landet 11 801 tillstånd att servera alkohol till allmänheten och 1 827 till slutna sällskap.

Läkemedel i missbruksmiljöer

den 21 december 2013
Kategorier: Nyheter

Ulf Guttormsson vid CAN har sammanställt senaste rapporterna till länspolismyndigheterna när det gäller läkemedelsmissbruk. Enligt en uppskattning som framfördes i Missbruksutredningen (SOU 20133:35) finns det cirka 65 000 personer som är beroende av någon typ av läkemedel. Det finns ett betydande antal individer som har läkemedelsberoende som enda problem, men blandmissbruket är också utbrett.
   I ett nationellt perspektiv är det, enligt rapporterna, fortfarande cannabis som är den mest missbrukade narkotiska substansen, nu följt av läkemedel på andra plats tillsammans med centralstimulantia (amfetamin och kokain). Detta styrks också av tullens beslag, som sedan några år visar på att läkemedel är mer förekommande än amfetamin, som före 2007 var den substans som oftast togs i beslag.
   Det är framför allt anxiolytika (sömnmedel, lugnande) och analgetika (smärtstillande morfinderivat) som leder till beroende.
Läs mer på www.can.se och utförligare i Bulletin 1/2014 

bulletin 3 19


Månadslista