Sin numera vana trogen redovisade CAN sin årliga drogvaneundersökning vid Almedalsveckan i Visby. Det är nu ett långt perspektiv på alkohol- och drogvanorna för elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Det hela startade 1971, men det har skett förändringar över tiden, såväl i frågeformulärets utformning som utökning av droger som frågas efter. Undersökningarna genomförs på uppdrag av Socialdepartementet.
   De droger som rapporten redovisar är alkohol, tobak, narkotika, sniffning, dopingmedel och läkemedel samt spel om pengar.
   Sedan tre år tillbaka undersöks nätdrogernas betydelse för dessa åldersgrupper. Totalt sett spelar dessa droger (i princip spice och liknande rökblandningar) liten betydelse – 2 % i åk 9 och 4 % i gymnasiegruppen. Det är få elever som uppger att de själva köpt drogerna på nätet, utan köpt av någon som i sin tur inhandlat.
   Jämfört med föregående års undersökning ligger alkoholkonsumtionen för de två årskullarna ungefär lika, d.v.s. lägre än det någonsin varit sedan undersökningarnas start. Med flera års statistik bakåt i tiden ser vi en mycket positiv utveckling: såväl andelen högkonsumenter som risk- och intensivkonsumenter uppvisar en nedåtgående trend.  

 

Hela rapporten finns att hämta hem på www.can.se 

 

Från University of Bristol i Storbritannien kommer en mycket omfattande genomgång av de hittills genomförda vetenskapliga studierna när det gäller de medicinska effekterna av cannabinoider. Författarna menar att ska cannabinoider ha medicinskt status ska också forskningsresultaten vara vetenskapligt underbyggda på samma strikta sätt som alla andra mediciner. I detta avseende saknas en hel del i forskningen kring cannabinoiders medicinska effekter, vilket dock inte betyder att de saknar berättigande ur medicinsk synvinkel, bara att det inte finns vetenskapligt grund för effekt/evidens inom flera indikationsområden.
Whiting PF, et al. Cannabinoids for Medcical Use. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2015:313(24):2456-2473. 

Missa inte Svensk förening för Beroendemedicins augustikonferens om cannabis: HIMMEL OCH HELVETE. Nationella och internationella forskare. Bl.a. rapport om hur det gått med legaliseringen i delstaten Washington. Paneldiskussion med landets främsta inom cannabisområdet. Anmäl dig, ett fåtal platser kvar. Du hittar program och anmälan här på hemsidan! 

Svårtolkade siffror

den 16 maj 2015
Categories: Nyheter

Vi som följer CAN-rapporteringen över svensk alkoholkonsumtion blev något konfunderade över OECD-rapporten som kom i början av maj. I denna framkom att svensk alkoholkonsumtion stigit med 15,9 procent till 7,3 liter årligen per invånare över 15 år.
   Aktuella siffror från CAN är helt annorlunda. Här visar det sig att motsvarande årskonsumtion är just nu (2013 års statistik) 9,9 liter per invånare över 15 år.
   Vad är rätt?
   Båda. Det går inte att jämföra siffrorna. OECD-rapporten redovisar specifika tidsperioder fram till 2010 medan CAN redovisar varje år, senast publicerat för 2013 års konsumtion. Den viktigaste skillnaden är dock att OECD-siffrorna återspeglar enbart Systembolagets och restaurangers försäljning medan CAN också inkluderar den oregistrerade konsumtionen (privatinförsel, hemtillverkning och smuggling) som uppgår till ungefär 25 % av totala konsumtionen.
   Ur ett folkhälsoperspektiv är således OECD-rapporten mindre intressant än CANs, som försöker ge en bild av den totala alkoholkonsumtionen i landet. 

 

Enligt registerstudier som Socialstyrelsen gjort finns det en kraftig underdiagnostik av fetalt alkoholsyndrom (FAS) hos barn i Sverige. Utredningen framhåller att det är drygt 30 barn som årligen diagnostiseras av cirka 100-200 som föds och uppfyller kriterierna för diagnosen.
   Inte nog med underdiagnostik, de barn som får diagnosen får inget eller undermåligt stöd från samhället. I rapporten från Socialstyrelsen framgår att utvecklingsområdet gäller skador generellt, d.v.s. såväl FAS som FASD, men Socialstyrelsen vill också framhålla att regeringen bör överväga om personkretsarna för rätt till insatser enligt LSS kunde inkludera personer med diagnosen FAS, den mest omfattande sjukdomsbilden.
   Sammanfattningsvis menar Socialstyrelsen att det är angeläget att regeringen uppmärksammar behovet av stöd till dessa barn och rekommenderar att man tar upp detta, inte minst för att få en samlad kompetens för utredning, diagnostik och stöd för hela gruppen med FAS/FASD.
Socialstyrelsen april 2015

 

Den 21 april publicerade Socialstyrelsen den reviderade slutversionen av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Förra versionen såg dagens ljus 2007. Du kan beställa en tryckt version eller ladda ner en fullständig pdf-version från Socialstyrelsens hemsida. Spännande läsning väntar dig!
www.socialstyrelsen.se 

Missbruksbarnen förlorar sin barndom

den 5 februari 2015
Categories: Nyheter

Socialstyrelsen har sammanställt forskning från Stockholms universitet och Karolinska institutet rörande barn till föräldrar som missbrukar. Det är en skrämmande läsning: Mer än 60 000 barn i Sverige har minst en förälder med allvarliga missbruksproblem.
   Det är registerdata för individer födda 1973-1978. Dessa har följts upp till 30-årsåldern. Sammanlagt är det över en halv miljon barn vars utveckling nu kartlagts.
   Vid en jämförelse med jämnåriga, som vuxit upp i ett icke missbrukande hem, har ”maskrosbarnen” en rejält ökad risk (tre gånger större) för att utsättas för olyckor, våld och inte minst eget missbruk. Även suicidrisken ökar liksom att dras in i kriminalitet.
   Lägg därtill den psykiska påfrestningen att alltid vara orolig för vad som kan hända föräldrarna, syskonen, får vi bo kvar, har vi mat i morgon... Framför allt det äldre syskonet tar ett stort ansvar för familjen, skolkar till och med regelbundet för att klara av hemmet, syskonen och föräldrarna.
   Trots att socialtjänst och sjukvård ofta är engagerade i den missbrukande familjen så är det vanligt att barnens behov inte uppmärksammas förrän det är för sent, vanligen när de hamnat i ett eget missbruk. Studien visar att det är sju gånger högre risk för barn i missbruksfamilj att själv utveckla missbruk jämfört med barn som vuxit upp i familj utan missbruk.
   Socialstyrelsen har nu regeringens uppdrag att samordna olika insatser så att dessa utsatta barns situation uppmärksammas och hjälps – i tid. 
   Merike Hansson, projektledare vid Socialstyrelsen:
   - Denna kunskap manar till stora ansträngningar för ett flertal samhällsaktörer, inte minst socialtjänstens olika verksamheter, men även landstingens missbruks- och beroendevård samt psykiatri.
www.socialstyrelsen.se   

 

Naloxon-kit räddar liv

den 28 januari 2015
Categories: Nyheter

Från det europeiska narkotikaorganet EMCDDA har i början av året kommit en genomgång av forskningen kring naloxonbehandling nära missbrukaren med s.k. naloxon-kit. Det är sammanlagt 21 studier som sammanställts, de flesta inte randomiserade kontrollerade, men slutsatsen är otvetydig. Att låta missbrukaren eller närstående ge naloxon vid misstänkt intoxikation till följd av överdos räddar liv.
   Drogöverdoser är en av de viktigaste orsakerna till död bland unga i Europa. Även om heroinanvändningen minskar något har inte dödsfallen till följd av överdos hos injektionsmissbrukare minskat. Enligt en undersökning från 2013 är risken för förtidig död bland injektionsmissbrukarna 15 gånger högre än för samma åldersgrupp i den allmänna populationen. I absoluta tal finns en uppgift från 2012 som talar för att ungefär 6 100 dog i Europa till följd av överdos.
Ref. European Monitoring Centre jfor Drugs and Drug Addiction (2015). Preventing fatal overdoses: a systematic review of the effectiveness of take-home naloxone, EMCDDA Papers. 

 

 

44 askar cigaretter om året

den 19 januari 2015
Categories: Nyheter

Varje invånare i Sverige över 15 år rökte 2013 årligen 44 askar cigaretter. Det visar aktuell rapport från CAN. Totalt är det således 7 miljarder cigaretter som årligen går upp i rök, åtminstone för ett par år sedan. Många cigaretter är det, men likväl minskar rökningen kraftigt i Sverige om vi ser konsumtionen ur ett tioårsperspektiv. Mellan 2003 och 2013 är nedgången i antalet cigaretter mellan 35 och 50 procent.
   Det framgår av CAN-rapporten att den nya undersökningsmetodiken är mer precis, d.v.s. vi har tidigare sannolikt haft en viss underrapportering av antalet rökare/antal konsumerade cikgaretter. 
   Även om den totala cigarettförbrukningen är något högre än vi tidigare trott, så visar den aktuella undersökningen att det är de som röker mest som också stpr för den största nedgången, vilket ur ett folkhälsoperspektiv är bra.
Hela rapporten: www.can.se

 

Polletten har trillat ner

den 5 januari 2015
Categories: Nyheter

Att tonåringar som får alkohol hemma skulle dricka mindre bland kompisar har länge varit en omhuldad myt, som nu punkterats. Det är Folkhälsomyndigheten som med hjälp av TNS/Sifo gjort en omfattande undersökning som visar att det inte går att minska risken att ungdomar dricker alkohol genom att bjuda dem.
   − Det enda man lär sitt barn när man bjuder på alkohol är att dricka alkohol, kommenterar Anna Jansson vid Folkhälsomyndigheten.
   Även CANs årliga skolundersökningar visar att föräldrar blivit alltmer restriktiva till att förse sina barn med alkohol. Statistiken visar att ungdomar dricker allt mindre alkohol.
www.folkhalsomyndigheten.se

 

Dödsbringande ecstasy finns i Sverige

den 3 januari 2015
Categories: Nyheter

Sedan någon tid har det funnits en mycket stark variant av ecstasy (PMMA). Det har rapporterats dödsfall i framför allt Storbritannien efter intag av denna drog. Narkotikaorganet EMCDDA uppger att PMMA finns i flera europeiska länder (Belgien, Holland, Schweiz och Storbritannien) och nu verkar det som om en spridning är på gång.
   Denna ecstasyvariant är extremt giftig och även delar av en tablett kan leda till döden enligt svenska giftinformationscentralen. Dödsfall har nu beskrivits även i Sverige. Biverkningarna är desamma som för den ”vanliga” ecstasytabletten men mångdubbelt värre, exempelvis kan en överhettning komma snabbt och med förödande  konsekvens – i värsta fall med dödlig utgång. Det finns rapport om en temperaturstegring på 42 grader, som kan vara oförenlig med livet.

 

protokoll jan 18

Månadslista