Enligt officiell rapport från USA (The Centers for Disease Control and Prevention, CDC) konstateras att en patient avlidit i allvarlig respiratorisk sjukdom till följd av nikotin-e-cigarettinhalation. Detta är första rapporterade dödsfallet. Den grundläggande etiologin är okänd.
   Under en tvåmånadersperiod har CDC undersökt 193 potentiella fall i 22 stater av denna ”mystiska” lungsjukdom, som inte är orsakad av virus eller bakterie. I många av dessa fall har patienten uppgett att intag av THC har skett nära i tiden till sjukdomsdebuten.
   De undersökta har haft symtom som hosta, andnöd och trötthet, men också kräkningar och diarré.
Bbc.com/news/world-us-canada-49452256

Som detta inte var nog, så rapporterar en forskargrupp från University of Pennsylvania att inhalationsaerosolen i e-cigaretter också är skadlig. Redan tidigare har forskning visat att nikotinladdade e-cigaretter har effekt på det inflammatoriska systemet och rökningen utvecklar oxidativ stress.
   Den nu publicerade studien visar att aerosolen utan nikotin på försökspersoner som är icke-rökare ger skador på blodcirkulationen (endoteliet) redan efter första användningen. Efter några minuter skedde dock en normalisering, men ett observandum: forskargruppen menar att regelbundet e-cigarettrökande kan ge skador som inte reparerar sig lika lätt.
Radiology. DOI.org/10.1148/radiol.2019190562

En forskargrupp ledd av professor Joel Gelernter vid San Diego-universitetet har analyserat en (liten) del av det enorma genetiska databasregistret MVP (Million Veteran Program), som är framtaget för genetisk information kring hälsa och den största hittills som också fokuserat på alkoholkonsumtion.
   För första gången hittills har man också kunnat lägga upp två forskningslinjer: cirka 144 00 individer delades upp i en med personer med europeisk bakgrund och en med afrikansk.
   Forskargruppen fann en stark association mellan regelbunden alkoholkonsumtion och ett nytt risk-locus, CRHR1 (corticotropin-releasing hormone, receptor 1). Studien styrker den tills nu nya insikten att här kan finnas en kärna till förståelsen för ”suget” efter alkohol. Ett kanske lika viktigt fynd är att detta hormon också kan kopplas till stress. Här styrks den sedan en tid viktiga forskningen som framhåller att stress må vara en av de viktigaste orsakerna till hög alkoholkonsumtion som kan leda till skadligt bruk och beroende.
   Och hur var det med afrikaner och europeer? Jo, det lokus som var mest associerat till regelbunden alkoholkonsumtion var genen ADH1B, som visade sig vara samma i båda grupperna. Denna gen har tidigare satts i samband med såväl måttlig som hög alkoholkonsumtion.
   Författarna slår fast att de loci som är alkoholrelaterade är också involverade i andra viktiga biologiska och beteendemässiga områden som tobaksrökning, socioekonomisk status(!), fysisk aktivitet och andra hälsokomplikationer. Alkoholkonsumtion genomsyrar sålunda många olika hälsoaspekter.
   Totalt identifierade forskargruppen fem olika nya genetiska risk-loci som kan sättas i samband med riskfylld alkoholkonsumtion vilken kan överföras från förälder till barn.
Gelernter J, et al. Biological Psychiatry 2019. DOI:10.1016/j.biopsych.2019.03.984

Joel Gelernter. Foto: Sternebring

 

Även om cannabis är en av de mest spridda och använda drogerna i världen är det föga känt när den började intas som en psykoaktiv substans. I juniupplagan (2019) av Science Advances presenteras en forskningsrapport som visar på rituell cannabisrökning vid en begravningsceremoni i Jirzankal 500 f Kr i östra Pamir i Kina. Resultatet har erhållits med hjälp av gaskromatografi-masspektrometri-metoden.
   Forskarna tolkar dessa fynd som ett tecken på att den odlade och sannolikt förädlade cannabisplantan redan för 2 500 år sedan innehöll det högaktiva psykoaktiva ämnet THC (till skillnad från den vilt växande plantan). Användningen skedde troligen i samband med religiösa eller liknande ritualer.
Meng Ren, et al. The origins of cannabis smoking… Science Advances 2019. DOI: 10.1126/sciadv.aaw1391

En utmaning för företagshälsovården

den 11 juni 2019
Kategorier: Nyheter

På uppdrag av Systembolaget har Sifo genomfört en undersökning om alkohol på arbetsplatsen. Undersökningen har besvarats av 3000 yrkesverksamma personer, varav 2000 medarbetare och 1000 chefer.
   I denna undersökning framgår att över hälften av de 2000 tillfrågade medarbetarna misstänkt att en kollega eller chef har alkoholproblem. Men bara 36 procent av dem informerade en chef eller någon med personalansvar.
   Mer än var tredje medarbetare uppger att en kollega eller chef någon gång har varit full och och betett sig olämpligt på en personalfest.
   Ulric Hermansson, socionom och alkoholforskare vid Karolinska Institutet, menar att denna undersökning visar att företagshälsovården kan spela en central roll. Alla vinner på om alkoholproblem kan identifieras och hanteras på ett tidigt stadium, och företagshälsovården har utmärkta förutsättningar att ställa frågor om alkoholvanor i samband med de vanliga hälsoundersökningarna.
   Undersökning är gjord av Kantar Sifo som slumpmässigt rekryterat via en webbpanel mellan 24 januari och 5 februari 2019. Undersökningen ingår i Systembolagets Alkoholrapport 2019.
Systembolaget.se

 

Du söker väl forskningspengar?

den 28 maj 2019
Kategorier: Nyheter

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador.

Från och med 2017 delas tio miljoner kronor ut per år, varav två miljoner viks för fokusområden som Systembolaget identifierat som särskilt angelägna och två miljoner för ansökningar från juniora forskare.
   Alla ansökningspremisser finner på www.can.se/systembolagets-alkoholforskningsrad/ Eller fråga direkt till alkoholforskning@systembolaget.se

 

Det svenska Systembolaget säljer inte enbart alkohol, utan har även ett samhällsuppdrag i vilket ingår att informera och sprida kunskap om alkoholens risker och negativa effekter, bland annat genom ökad samverkan mellan forskare och resten av samhället. Inom detta uppdrag utdelar man årligen ett Kunskapspris på 100 000 kronor och ett stipendium på 50 000 kronor.
   Även i år tilldelades priserna till två betydande alkoholforskare, en något äldre och en något yngre. Pristagarna utses av en extern stipendiekommitté bestående av forskare som representerar olika forskningsdiscipliner.
   Systembolagets seniora pris (Kunskapspriset) 2019, om vi får kalla det så, gick till professor Peter Allebeck. Han får priset för sina betydande insatser inom alkoholforskningen som har bidragit till samhällets arbete för att minska alkoholskador.
   Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, tilldelas Systembolagets Kunskapspris 2019. Allebeck har sedan 1980-talet bedrivit forskning med tonvikt på alkohol, men också andra droger. Hans vetenskapliga gärning präglas av ett starkt engagemang i samhällsdebatten, inte minst kring alkoholens risker och konsekvenser. Forskningen har bidragit till ett omfattande kunskapsunderlag till det förebyggande folkhälsoarbetet.
   Systembolagets juniora stipendium 2019 tilldelas psykolog Sara Wallhed Finn som disputerade 2018 vid Karolinska Institutet. Stipendiet delas ut för WallhedFinns fortsatta och fördjupande forskning rörande insatser om både prevention och behandling, med fokus på hälso- och sjukvården. 

 

 

Patienter som lider av beroende och samtidigt har andra psykiatriska problem bollas runt mellan olika instanser. Vi menar att ansvaret för behandling av beroendetillstånd bör läggas inom sjukvården. Och att socialtjänsten bör fokusera på insatser som skapar goda betingelser för behandlingen.
   Vi kan inte ha kvar en ordning där sjukvården nekar människor psykiatrisk hjälp om de använder droger och kategoriskt hänvisar dem till en ofta handfallen socialtjänst som saknar denna kompetens.
   Ta gärna del av den gedigna utredning Gerhard Larsson presenterade 2011 – fortfarande rykande aktuell (Missbruksutredningen SOU 2011:35) 

Det globala målet som FN har satt som riktmärke att minska skadligt alkoholbruk kommer sannolikt inte att uppnås. Det fastslås i en artikel i The Lancet där man med hjälp av WHO försöker beräkna världens totala alkoholkonsumtion 2030. Studien tar sin grund i vad som hänt mellan 1990 och 2017 som kan förebåda en konsumtionsnivå ett decennium framåt.
   Undersökningsdata kommer från 149 länder med beräkning enligt regressionsskala för livtidsprevalens för nykterhet och aktuell alkoholkonsumtion. När det gäller berusningsdrickande kommer data från 118 länder. Det är vuxna individer som inräknas (15 år och äldre).
   Resultatet visar på att en global per kapitakonsumtion ökar från 5,9 till 6,5 liter årligen mellan åren 1990 och 2017. År 2030 uppskattas konsumtionen ligga på 7,6 liter. Livtidsnykterheten minskar från 46% till 43% (1990-2017). Under samma tidsperiod ökar prevalensen för alkoholkonsumtion från 45% till 47%.
   I ett framtidsperspektiv behålls trenderna och forskargruppen uppskattar att 2030 har totalnykterhetsprevalensen minskat till 40% och alkoholkonsumtionen ökat till 50%. Andelen individer med berusningsdrickande kommer att nå 23% år 2030, vilket är en ökning från 1990 med 4,3%. Om studiens uppskattning förverkligas, betyder det att år 2030 kommer varannan vuxen i världen att dricka alkohol och var fjärde ha ett alkoholmönster som kan betecknas som berusningsdrickande minst en gång per månad.
   Ökningen av konsumtionen ändrar genom åren fokus. Det har varit höginkomstländerna som hittills stått för den högsta konsumtionen, nu är det i framtiden låg- och mellaninkomstländerna.
   Det är tre nya länder som ökar sin alkoholkonsumtion markant: Kina, Indien och Vietnam. Idag har Kina en konsumtion på 7 liter per år och vuxen, vilket är en 70-procentig ökning jämfört med 1990. Kommer denna trend att stå sig har man om ett decennium gått om såväl USA som Frankrike (10 respektive 12 liter/år/invånare). Samma trend ses i Indien som rusar iväg mot höga alkoholhöjder.
   Europa mister sin position som ledande i alkoholintaget. Nu tar Sydostasien ledningen.
   Ser vi till nationer så är det Kuwait som har lägsta alkoholkonsumtion med 0,005 liter per invånare och år och den mindre smickrande ettan är Moldavien med 15 liter per invånare och år. En intressant minskning av alkoholkonsumtionen fram till 2017 står länder från forna Sovjetunionen för: Azerbaijan, Kyrgyzstan, Ukraina, Belarus och Ryssland.
The Lancet 20190507, The Guardian 20190508, The Journal 20190508

Milan Valverius Stiftelses ändamål är att främja olika former av vetenskaplig forskning inom ämnesområdet alkohol, andra droger och trafiksäkerhet.
   I detta syfte delar Stiftelsen ut anslag, pris eller utmärkelser som kan utgå för forskning i överensstämmelse med Stiftelsens syfte eller såsom ersättning för resa inom och utom riket för fullgörande av studier inom ämnesområdet.
   Ansökan skall vara inne senast 15 oktober 2019. Maximalt belopp att söka är 50 000 SEK. Medel kan sökas för 1 år i taget. Ansökan skickas till: Milan Valverius stiftelse c/o CAN Box 704 12 107 25 Stockholm
För frågor kontakta mia.sundelin@can.se eller johan.franck@ki.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har presenterat prisutvecklingen av narkotikasubstanser under 30 år. År 2018 var priset för amfetamin och heroin nere på omkring en tredjedel av den prisnivå som gällde för 30 år sedan.
   Intressant är att även om priset på cannabis ökat något under det senaste decenniet så i ett trettioårsperspektiv är drogen betydligt billigare nu – och farligare: halten THC har ökat och medför ökad farlighet samtidigt som förhållandet mellan THC:CBD har vidgats med samma ökad risk för skadeutveckling.
   Enligt rapporten har hasch och amfetamin varit väl spridda i landet de senaste 30 åren. Lika vanligt förekommande var det 2018 med marijuana och kokain, vilka sedan millennieskiftet rapporterats allt oftare. Vad gäller heroin, ecstasy och LSD, som också mäts i undersökningen, har dessa blivit något vanligare de senaste 5 åren.
   De två narkotikaklassade läkemedelssubstanserna tramadol och alprazolam ingår i rapporten. Tramadol är vanligast i landet. Cirka två tredjedelar av polisområdena har rapporterat in tramadol medan alprazolam finns i hälften av områdena.
   Det är Sveriges polisområden som rapporterar in narkotikapriserna via webenkät två gånger per år.
CAN 20190508

Bulletin 2020 4

Månadslista