EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) följer drogutvecklingen i Europa under coronapandemin. Rapporten från juni visar att det finns vissa förändringar i droganvändandet under den initiala fasen av COVID-19.
   Sett till hela EU har det totalt skett en minskning av droganvändandet under de första skedet av pandemin. Det mest påtagliga är minskningen av användandet av kokain och MDMA (Ecstasy). För cannabis ser verkligheten lite annorlunda ut. Det finns en grupp som stoppat användandet helt eller minskat rejält. Det är de som tidigare använt cannabis mer sporadiskt. För de cannabisanvändare som intar drogen mer frekvent och intensivare är det tvärtom, här ser man en ökning. 
   När det gäller heroin så rapporterar flera länder en minskning av droganvändandet. Det beror främst på minskad tillgång. Samtidigt ses en ökning av intag av kompletterande droger, även en ökad efterfrågan på opioidsubstitutionsbehandling. Det rapporteras även om en ökning av receptbelagda läkemedel, främst bensodiazepiner.
   EMCDDA får inte fram några enhetliga linjer utan det finns lokala förändringar i droganvändandet, såväl mellan länder som inom ett land. 
   Det är viktigt att följa utvecklingen enligt EMCDDA, inte minst med tanke på att det kan förekomma såväl skadligt och riskfyllt beteende i samband med droghanteringen.
EMCDDA trendspotter briefing June 2020.  Impact of COVID-19 on patterns of drug use and drugrelated harms in Europe

 

Till minne av Ulf Rydberg

den 26 juni 2020
Kategorier: Nyheter

 

 
Foto Sternebring

 

 Professor emeritus Ulf Rydberg har avlidit vid en ålder av 80 år. Ulf blev docent inom alkoholforskningen vid Karolinska institutet 1972 och utnämndes till professor i alkohol- och narkotikaforskning vid samma institut och tillika överläkare vid Magnus Huss klininik 1987 (till 2005).

 
   Ulf kom att spela en avgörande roll vid uppbyggnaden av beroendevården i Stockholm, bland annat startade han tillsammans med överläkare Ann Engström vid 
 det då nybyggda Huddinge sjukhus i slutet av 70-talet en narkomanvårdsklinik. År 1980 startade Ulf  tillsammans med psykiatriska kliniken vid Huddinge sjukhus en särskild mottagning för gravida kvinnor med beroendeproblem, Familjesociala mottagningen, som leddes av barnmorskan Christina Ottenblad med stöd av läkarkonsulter inom barnmedicin, gynekologi och klinisk farmakologi. Mottagningen lever kvar idag som Rosenlunds mödravårdsteam.
   Ulf bidrog också till att beroendemedicin undervisades vid läkarprogrammet och han var en av de viktigaste tillskyndarna till att Karolinska institutet 1983, som första universitet i världen, inrättade en obligatorisk kurs i beroendelära.
   Under sin långa verksamhet var Ulf medicinsk expert i flera utredningar och vetenskapliga råd såväl nationellt som internationellt. Förutom vetenskapliga arbeten inom beroendesfären publicerade han artiklar inom analytisk kemi, toxikologi och socialmedicin.
   Ulf var en mångårig och in i det sista aktiv medlem i vår förening. Han var också en flitig tillskyndare och skribent i Bulletin, där han ofta delade med sig av sitt mångåriga perspektiv vad gäller såväl klinik som forskning.   

Professor Jürgen Rehm är ansvarig för en kort enkät (tio minuter tar det) om dina alkoholvanor under coronatider. Klicka på länken så får du veta allt. 

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/239155?lang=sv

Narkotikabruk under coronapandemin

den 14 maj 2020
Kategorier: Nyheter

Folkhälsomyndigheten (Enheten för drogprevention) samarbetar med EUs narkotikamyndighet (EMCDDA) i arbetet att sprida en Europeisk webbundersökning om narkotika under Coronapandemin till de som brukar narkotika i Sverige. Enkäten syftar till att öka kunskapen om hur narkotikaanvändningen, tillgången till vård- och stödinsatser och narkotikamarknaden kan ha ändrats i Europa under Coronapandemin.
   Enkäten är endast öppen ett kort tag och vi behöver nu snabbt sprida enkäten och nå brukare och skulle vara mycket tacksamma för er hjälp med att sprida enkäten i era nätverk.
   Länk till enkäten: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=SV
   Enkäten är helt anonym och den som svarar får inledningsvis ge sitt samtycke att delta. Enkäten består av 46 frågor och beräknas ta ca 10 min att genomföra.
   Mer information om enkäten: http://www.emcdda.europa.eu/news/2020/emcdda-launches-covid-19-special-round-european-web-survey-drugs-assess-impact-pandemic_en

 

EMCDDA har låtit experter gå igenom de problem som kan uppstå under coronapandemin för personer med beroendesjukdom. Det finns en allvarlig risk för komplikationer för denna grupp. Smittrisken ökar vilket beror på hur man beter sig i samband med drogintaget, något som kan innebära allt för nära kontakt, större grupper och att man delar sprutor, andra redskap mm.
   Det finns därtill en ökad medicinsk risk eftersom denna grupp har fler fysiska och psykiska problem, inte minst bland de marginaliserade och stigmatiserade individerna.

   De medicinskt kroniska tillstånd som kan försämra
1.Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma vilka är vanliga sjukdomsbilder bland beroendepatienter, speciellt de som röker heroin och crack-kokain.
2.Det finns en hög incidens av kardiovaskulära sjukdomar bland de som injicerar droger och kokainanvändare.
3.Metamfetamin konstringerar blodkärl som kan leda till lungskada och opioidanvändare kan få nedsatt immunförsvar.
4.Prevalensen av HIV, hepatit och levercancer försämrar immunförsvaret. Det är framför allt de som injicerar droger som drabbas.
5.Tobaksrökning och nikotinberoende är vanligt förekommande som komplement till annat beroende.
6.Överdoser kan spontant förekomma bland opiodanvändare då lungfunktionen kan vara nedsatt för coronasmittade. Naloxon påverkar inte andningsbesvär orsakade av COVID-19.

Specialistgruppen, som består av en handfull europeiska professorer inom området, påpekar vikten av att substitutionsbehandlingen inte avbryts. Det kommer att vara livsviktigt för denna patientgrupp att behandlingen och behandlingskontinuiteten inte bryts.
   Det är lika viktigt att den behandlande personalen skyddas!
www.emcdda.europa.eu/topics/covid-19

Landets beroendeklinker och mottagningar

den 20 april 2020
Kategorier: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicin försöker hitta alla beroendeinsatser/beroendevård som finns tillgängliga i landet. Det finns märkligt nog ingen sådan statistik.

DÄRFÖR TILL DIG

som arbetar på en beroendeklinik eller en beroendemottagning (alla sorters) - skicka ett mail med din arbetsplats namn till vår sekreterare!

Vi ser fram emot ditt mail och stort tack på förhand.

cathrine@svenskberoendemedicin.se

Coronapandemin har satt käppar i hjulet för två av våra arrangemang under hösten 2020. Studiebesöket i St Petersburg måste vi skjuta på och hoppas kunna genomföra resan våren 2021. Oktoberkonferensen i höst kan naturligtvis inte heller hållas utan den förlägger vi ett år framåt i tiden - till den 23 oktober 2021.
   Närmare specifikationer med tider, plats, anmälningsmöjligheter mm kommer så småningom på hemsidan och i Bulletin.

Bulletin nummer 2 2020

den 19 april 2020
Kategorier: Bulletin-20
Bulletin nummer 2 2020

Bulletin nummer 2 2020

 

 
Bulletin nummer 2 2020 (PDF)

 

Högsta domstolen går helt på tingsrättens och hovrättens linje och fastställer domen. 

Bakgrund: två bröder, 25 och 35 år gamla, sålde 2016 fentanylpreparat från en lägenhet i Östberga. Åtta personer dog efter intaget av drogen. När försäljningen ägde rum var fentanyl inte klassat som hälsofarlig eller narkotika, därför har männen nekat till brott.
   Tingsrätten fällde dock bröderna och utdömde fängelse på fem år och sex månader för den äldre och fyra år för den yngre. Båda överklagade till hovrätten som fastställde tingsrättens dom.   
   Den yngre brodern ville frias helt, eller åtminstone få lägre straff och överklagade till Högsta domstolen, som den 3 april fastställer hovrättens dom.  
   Åklagaren Tomas Malmenby sade till Sveriges Radio inför överklagandet:
– Skulle Högsta domstolen komma fram till att det inte är straffbart agerande att på det här sättet sälja farliga preparat på nätet så skulle det kunna få den konsekvensen att det öppnar upp för andra aktörer framöver att ägna sig av den typen av verksamhet. 
   Justitierådet Petter Asp är mycket tydlig i sin dom.
– I det här fallet har det avgörande varit att det har varit extremt farliga preparat som har sålts i en form som i praktiken har varit omöjlig att använda på ett säkert sätt, säger han till Sveriges Television.
   Denna prejudicerande dom är av synnerlig vikt i bekämpandet av den farliga nätdrogsförsäljningen och kan med största sannolikhet redan nu påverka ett eventuellt överklagande av domen vid Linköpings tingsrätt då en 25-årig man från Motala sålt fentanyl. Han dömdes till 3 års fängelse för grovt vållande till annans död i tre av de elva dödsfall han var åtalad för. Åklagarens åtal om dråp avslogs då det inte visats att han haft likgiltighetuppsåt, men varit ”medvetet oaktsam”, enligt domstolen.

 

Enligt en översiktsartikel om coronaviruset framhålles alkohols negativa effekter: nedsatt immunförsvar. Möjligen ett glas vin, men inte mer och framför allt inte starkare alkohol. Effekten av det nedsatta immunförsvaret kan leda till ökad risk för utveckling av pneumoni, även vid måttlig COVID-19-infektion, men framför allt vid svårare. 
March 19, 2020 Global Health Now (John Hopkins Bloombergs School of Public Health)

 

JEngel 21Månadslista