Från England kommer en forskningsrapport som omfattar 120 individer i åldrarna 18 – 50 år som visar via MRI (magnetröntgen) en signifikant hjärnvävnadsförlust för kokainmissbrukare jämfört med kontrollgruppen som inte använt drogen.

   Med tanke på att kokainmissbruket i Sverige blir allt större och är i Europa än mer omjfattande än för amfetamin är denna forskning av synnerlig betydelse för hälsotillståndet i ett nationellt perspektiv. Kokainmissbrukare  har en förändrad hjärnstruktur och funktion som gör att åldrandet inte motsvarar den biologiska åldern. Detta kan leda till felaktiga bedömningar och förleda till missbedömningar och orealistiska förväntningar beträffande funktionsgrad. Kunskapen om denna permanenta hjärnskada har hittills varit okänd och då heller inte kunnat vara föremål för värdering i samband med arbetsinsatser.  

Ersche KD, et al. Cocaine dependence: a fast-track for brain ageing? Mol Psychiatry 2012 Apr 24 E-pub

Totalkonsumtionen i Sverige sjunker något, men är ändå fortfarande på en historiskt hög nivå. Det visar CAN:s årsrapport för 2011. Som högst har konsumtionen varit 10,5 liter (2004) och är 2011 nere på 9,5 liter per invånare (15 år och äldre). Den största minskningen noteras för ungdomsgrupperna. Män minskar sin konsumtion något mer än kvinnor. Den enda grupp som ökar sin alkoholkonsumtion är kvinnor över 60 år.
   Tobakskonsumtionen minskar också något medan narkotikaintaget i landet har inte samma gynnsamma utveckling; en diskret ökning sker år från år under hela 2000-talet.
   Det är CAN som årligen publicerar Drogutvecklingen i Sverige. Det är en sammanfattning av utvecklingen avseende alkohol, narkotika och tobak. Det är en sammanvägning av många olika data som exempelvis konsumtionssiffror, sjuklighet, dödlighet.
   www.can.se

Hela kungadömet tar ett hälsogrepp

den 12 april 2012
Kategorier: Nyheter

Storbritannien kommer att ta ett politiskt grepp om de svåra hälsoproblem som finns till följd av den stora alkoholkonsumtionen. Målsättningen är att det nya regelsystemet ska spara tiotusentals människoliv och förbättra hälsan rent allmänt. Det är nu England och Wales som står på tur efter det att Skottland redan kommit långt i förberedelserna.
   Det är framför allt en tre-armad insats: minipris för alkohol, inga mängdrabatter vid alkoholinköp och förbud mot alkoholreklam i TV i samband med program som vänder sig till individer under 18 år.
   Lite pikant är att den nya alkoholstrategin inte kommer från hälsodepartementet utan från inrikesdepartementet.
   Lancet 29 mars 2012

Utbildningsminister Jan Björklund har tillkännagivit att ett nytt nationellt biomedicinskt forskningsinstitut ska inrättas 2013 under namnet Sweden Science for Life Laboratory. Målsättningen är att Sverige ska i ett internationellt perspektiv ligga i framkanten inom forskningen kring diagnostik, behandlingsmetoder och läkemedel.
   Huvudintressenter är Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan. Redan nu är det klart att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ska tillskjuta 220 miljoner kronor till tekniklaboratorier och Astra Zeneca har tecknat en avsiktsförklaring att stödja med 5-10 miljoner dollar per år under en femårsperiod.
   Det nya institutet planeras omsätta en miljard kronor per år.

Högst alkoholkonsumtion i Europa

den 5 april 2012
Kategorier: Nyheter

Alkoholkonsumtionen i Europa är nästan dubbelt så hög som i resten av världen. Det är WHO som presenterar dessa data. Den första jämförelsen är genomsnittskonsumtionen per invånare och världsdel, men det finns en mycket stor variation områden/länder emellan. Invånarna i östra delarna av Europa konsumerar 15,5 liter ren alkohol per år och invånare, medan övriga Europa ligger på motsvarande 12,2-12,4 liter - utom de nordiska länderna, som har genomsnittskonsumtion på 10,4 liter.
   Ett annat mått än genomsnittskonsumtion som WHO använder sig av är ett riskfyllt konsumtionssätt (berusningsdrickande, dricker utanför måltider, på offentliga platser mm) och då ser kartbilden något annorlunda ut. På en skala 1 - 5 (sämst) ligger fortfarande östeuropa främst(sämst) på 2,9 men de nordiska länderna hamnar nu på en mindre hedrande andraplats med 2,8. Övriga Europa hamnar mellan 1,1 (södra delen) och 1,5 (central- och västeuropa).
   WHO menar att det finns anledning att sänka alkoholkonsumtionen och lägger fram tre vetenskapligt underbyggda begränsningsförslag: högre pris, målinriktad information om alkohol vid ratten och restriktioner i marknadsföring av alkoholhaltiga drycker.
   Rapporten är skriven av Peter Anderson, Lars Möller och Gaudas Galea och finns i sin helhet på http://bit.ly/HhriKJ (pdf-fil). 

Missbruksvården som kom bort

den 3 april 2012
Kategorier: Nyheter

Professorerna Sven Andréasson och Jörgen Engel undrade i Svenska Dagbladet Opinion i vilket mörkt arkiv regeringen lagt Gerhard Larssons missbruksutredning. En stötesten för beslutsfattarna är naturligtvis den rakryggade och väl underbyggda utredningens slutsats att hälso- och sjukvården i framtiden ska ta ett huvudansvar, inte socialtjänsten. I andra sammanhang är det självklart att det är inom sjukvården man söker för hälsoproblem och enligt en svensk studie tycker även majoriteten av individer med såväl riskkonsumtion som alkoholberoende detta - de skulle inte kunna tänka sig söka upp sin socialsekreterare.
   Ett något krampaktigt försök att göra gällande att professorna har missuppfattat det hela kommer inte helt oväntat fram i en svarsartikel från socionomernas fackförbund SSR.
   Läs vidare de båda inläggen som publicerades den 31 mars 2012 på www.svd.se/opinion

Sista marsdagen 2012 publicerades i  Svenska Dagbladet Opinion en kraftfull artikel om vad allt negativt en lagenlig gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle föra med sig. Rent vetenskapligt är det inga större problem, såväl forskning som erfarenhet visar att öppna upp för kommersiell detaljhandel med alkoholdrycker leder till ökad alkoholkonsumtion med mer ungdomsfylleri, ökad kvinnomisshandel, fler alkoholrelaterade sjukdomar, ökad sjukfrånvaro, fler döda i trafiken och andra sociala, rättsliga och medicinska problem.
   En imponerande uppslutning av individer med synnerligen bred kompetens med tunga samhälleliga positioner, har skrivit inlägget för att be regeringen att en gång för alla skrinlägga alla förhoppningar om att ett positivt beslut till gårdsförsäljning skulle kunna verkställas. I dagsläget är det dock föga som talar för ett ja - de båda ansvariga ministrarna Maria Larsson och Eskil Erlandsson är negativa, men det förekommer en tämligen aggressiv lobbyverksamhet för kommersiell handel.
   SvD Opinion 31 mars 2012 (nätversionen)

I en fallbeskrivande artikel i Pediatrics (Cohen J, et al: e-pub mars 2012 Clinical presentation of intoxication due to synthetic cannabinoids) framkommer att det allt mer ökande missbruket av syntetisk cannabis blivit ett sjukvårdsproblem. Drogen kan leda till svåra intoxikationer. De amerikanska erfarenheterna motsäger kraftfullt de i flera sammanhang positiva nätartiklarna om att denna cannabisvariant inte bara är utan biverkningar, utan rent av skulle kunna motverka cancerutveckling, lindra alkoholskador mm. Syntetisk cannabis är sedan 2010 narkotikaklassad i Sverige.
   Förutom de vanligaste förgiftningssymtomen som agitation, aggressiva utbrott, intensiv svettning och artikulationsproblem förekommer tillstånd av katatoni och denna drog har även en potentiell risk för bestående skador på immunsystemet, ökad risk för cancer, minnesproblem och beroende. Forskargruppen menar dessutom att denna syntetiska variant kan utgöra en större risk för psykosutveckling än den naturliga cannabisen (THC) – utan att det finns tidigare tecken på psykossjukdom.
   Den syntetiska cannabisen är vanligtvis en kryddväxt som sprayas med en kemisk substans som ger effekter liknande den som cannabis ger. Drogen köps vanligen över internet och går under många olika beteckningar (ex. K2, spice, Aroma, Blaze). 

Att den svenska narkotikapolitiken inte följt de vetenskapliga rönen har lett till en ökad dödlighet bland narkomaner. Det är till och med så illa att den aldrig varit högre än nu. Det konstaterar professor Börje Olsson vid SoRad, Stockholms universitet,  i Vetenskapsradion i mars 2012.
   Även om missbruket ökat under de senaste decennierna, står inte denna ökning i proportion till hur många som dör. Den svenska narkotikapolitiken har haft som målsättning en noll-tolerans – ett narkotikafritt samhälle, en tanke så god som någon, men orealistisk, menar professor Olsson och stödjer sig på tillgänglig aktuell forskning och praktik. I Sverige är den politiska inriktningen att störa och jaga enskilda narkomaner till att lägga av, i Finland och i många andra europeiska länder försöker man fokusera på att begränsa skadorna. Detta gör man med hjälp av läkemedlen metadon och buprenorfin.
   I radioprogrammet hänvisar Börje Olsson till Norge, som sett en drastisk minskning av död till följd av heroinintag efter att läkemedelsassisterad behandling blivit tillåten och omfattande.
   Under de senaste åren har flera presentationer vid Svensk förening för Beroendemedicins vetenskapliga program under Riksstämman kommit fram till samma slutsats.

Det är inte bara kändisar som dör i tragiska överdoser med läkemedel. I en skrämmande rapport från USA visar att det 2007 dog en amerikan var 19:e minut till följd av för hög dos läkemedel. Då är inte suicid inräknade. Den överskuggande ”boven” är smärtstillande opioider (morfinderivat av olika slag). Sedan 2003 är det fler som dör i intoxikation av dessa medel än till följd av överdos av heroin och kokain - sammanlagt.
   Att receptbelagda läkemedelsförgiftningar som leder till döden är ett stigande problem i USA tas nu på stort allvar och försök till begränsande förskrivningsrätt är på gång liksom fokusering på riskgrupperna (män från landsbygden och mentalt sjuka är de två största).
   Pauloza L et al. CDC Grand Rounds: Prescription Drug Overdoses. Morbidity Mortality Weekly Report 2012;1:10-13

 

Styrelseprotokoll jan 20

Månadslista