I en fallbeskrivande artikel i Pediatrics (Cohen J, et al: e-pub mars 2012 Clinical presentation of intoxication due to synthetic cannabinoids) framkommer att det allt mer ökande missbruket av syntetisk cannabis blivit ett sjukvårdsproblem. Drogen kan leda till svåra intoxikationer. De amerikanska erfarenheterna motsäger kraftfullt de i flera sammanhang positiva nätartiklarna om att denna cannabisvariant inte bara är utan biverkningar, utan rent av skulle kunna motverka cancerutveckling, lindra alkoholskador mm. Syntetisk cannabis är sedan 2010 narkotikaklassad i Sverige.
   Förutom de vanligaste förgiftningssymtomen som agitation, aggressiva utbrott, intensiv svettning och artikulationsproblem förekommer tillstånd av katatoni och denna drog har även en potentiell risk för bestående skador på immunsystemet, ökad risk för cancer, minnesproblem och beroende. Forskargruppen menar dessutom att denna syntetiska variant kan utgöra en större risk för psykosutveckling än den naturliga cannabisen (THC) – utan att det finns tidigare tecken på psykossjukdom.
   Den syntetiska cannabisen är vanligtvis en kryddväxt som sprayas med en kemisk substans som ger effekter liknande den som cannabis ger. Drogen köps vanligen över internet och går under många olika beteckningar (ex. K2, spice, Aroma, Blaze). 

Att den svenska narkotikapolitiken inte följt de vetenskapliga rönen har lett till en ökad dödlighet bland narkomaner. Det är till och med så illa att den aldrig varit högre än nu. Det konstaterar professor Börje Olsson vid SoRad, Stockholms universitet,  i Vetenskapsradion i mars 2012.
   Även om missbruket ökat under de senaste decennierna, står inte denna ökning i proportion till hur många som dör. Den svenska narkotikapolitiken har haft som målsättning en noll-tolerans – ett narkotikafritt samhälle, en tanke så god som någon, men orealistisk, menar professor Olsson och stödjer sig på tillgänglig aktuell forskning och praktik. I Sverige är den politiska inriktningen att störa och jaga enskilda narkomaner till att lägga av, i Finland och i många andra europeiska länder försöker man fokusera på att begränsa skadorna. Detta gör man med hjälp av läkemedlen metadon och buprenorfin.
   I radioprogrammet hänvisar Börje Olsson till Norge, som sett en drastisk minskning av död till följd av heroinintag efter att läkemedelsassisterad behandling blivit tillåten och omfattande.
   Under de senaste åren har flera presentationer vid Svensk förening för Beroendemedicins vetenskapliga program under Riksstämman kommit fram till samma slutsats.

Det är inte bara kändisar som dör i tragiska överdoser med läkemedel. I en skrämmande rapport från USA visar att det 2007 dog en amerikan var 19:e minut till följd av för hög dos läkemedel. Då är inte suicid inräknade. Den överskuggande ”boven” är smärtstillande opioider (morfinderivat av olika slag). Sedan 2003 är det fler som dör i intoxikation av dessa medel än till följd av överdos av heroin och kokain - sammanlagt.
   Att receptbelagda läkemedelsförgiftningar som leder till döden är ett stigande problem i USA tas nu på stort allvar och försök till begränsande förskrivningsrätt är på gång liksom fokusering på riskgrupperna (män från landsbygden och mentalt sjuka är de två största).
   Pauloza L et al. CDC Grand Rounds: Prescription Drug Overdoses. Morbidity Mortality Weekly Report 2012;1:10-13

 

Statens folkhälsoinstitut gör sedan 2004 årligen en nationell enkätundersökning som omfattar folkhälsan i åldersgrupperna 16 till 84 år. När det gäller alkohol är det en glädjande tendens att unga vuxna dricker mindre och andelen individer som helt avstår från alkohol ökar markant. Det gäller såväl män som kvinnor. Det är resultat som går i samma riktning som CAN:s skolundersökningar.
   Dessvärre minskar inte antalet alkoholskador i samma takt, vilket ansvariga för enkäten tolkar som att det finns en mindre grupp personer som dricker ännu mer medan det stora flertalet blir försiktigare (Pi Högberg, sfi). Hon menar, att detta tyder på att svensk alkoholpolitik inte förmått skydda de mest utsatta grupperna mot alkoholskador. Bortfallet i undersökningen är också störst i dessa yngre grupper, vilket också kan tala för att konsumtionen av alkohol kan vara större än vad undersökningen visar.
   Underlag för undersökningen är AUDIT-C, d.v.s. de tre första frågorna i AUDIT-formuläret som visar på riskkonsumtion och berusningsdrickande. AUDIT-frågorna omfattar individens alkoholkonsumtion under de senaste 12 månaderna.
   Läs mer, inklusive alla tabeller: www.sfi.se.

Badsalt utan bad

den 27 februari 2012
Kategorier: Nyheter

En ny syntetisk drog är under uppsegling i framför allt USA. Det är en drog som kallas badsalt, men den har absolut inget med bad att göra. Det är en stimulantiadrog, som har en blandning av mefedron och MDPV (metylen-di-oxy-pyrovaleron) som huvudingredienser. Effekten liknar mefedrons och kokains: stimulanshöjande men med allvarliga bieffekter som agitation, paranoia, hallucinationer, bröstsmärtor, suicidalitet och högt blodtryck.
   Mefedronintag leder till ökad produktion av dopamin och MDPV är en dopamin-återupptagshämmare. Totalt blir det således i hjärnan en översvämning av dopamin, en av huvudkomponenterna i belöningscentrum.  
   Drogen säljs i butiker över nästan hela USA eftersom ingredienserna inte är narkotikaklassade. Burkar och påsar med denna drog finns att tillgå i småaffärer och framför allt är utbudet stort via internet. Drogen går under namn som Ivory Wave, Bliss, White Lightning och Hurricane Charlie och som samlingsnamn "bath salt". Det finns ingen bra förklaring till varför drogen kallas för badsalt, men möjligen att den liknar ett vanligt badsalt och säljs som sådant och med tydlig inskription att den inte får användas av människa. Det är en billig drog - en liten förpackning eller burk kostar runt 20 dollars.
   Det är således i botten en amfetaminliknande drog med starkt sug (craving). Drogen är inte analyserad eller testad i laboratorium, varför det inte finns någon formula eller kemisk beskrivning av drogen, endast hörsägen och berättelser.
    Det finns inga uppgifter om dess beroendeframkallande karaktär, men läkare som behandlat missbrukare 
menar att så måste vara fallet.
   Badsaltet intas som kokain - snortning nasalt är vanligast, men det förekommer även att pulvret blandas i mat eller dryck, till och med finns rapporter om injicering. Det ur medicinsk synvinkel allvarligaste med badsaltet är den akuta toxiciteten. Det är inom akutvården som man hittills känner drogen och dess följder bäst.
   Källa: Washington Post 2011, WebMD 2011, MedicalNewstoday 2012. 

Alkohol dödar

den 23 februari 2012
Kategorier: Nyheter

Alkohol blir ett allt större problem för Storbritannien. Skottland har den högsta alkoholkonsumtionen i världen och enligt en ny forskningsrapport visar det sig att cirka 210 000 individer (mer än Uppsala stads invånarantal) kommer att i England och Wales gå en för tidig död till mötes under de närmaste 20 åren.
   Närmare 100 000 av dessa individer kommer att avlida till följd av leversjukdom orsakad av för hög alkoholkonsumtion. Andra dödsorsaker är hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, självmord mm.
   Det är inte bara de personliga tragedierna som får myndigheterna att reagera, kostnaderna för alkoholmissbruket kostar pengar: Storbritanniens hälsobudget tunnas årligen ut med 2,7 miljarder pund.
   WHO har räknat fram att det i världen som helhet dör 2,5 miljoner människor varje år till följd av skadlig alkoholkonsumtion.
   Vad kan man göra för att minska alkoholkonsumtionen på nationell nivå? FN har svar på detta enligt aktuell forskning: begränsning av tillgången är viktigast (systembolag!), alkoholreklam förbjuden och höjd alkoholskatt. Detta ska, enligt FN, ge en utomordentlig effekt ur ett hälsoperspektiv.
Källa: Reuter.

Krokodil: satanisk drog som dödar

den 23 februari 2012
Kategorier: Nyheter

Sedan ungefär fyra år har en hemmabrygd kallad krokodil fått nära nog epidemisk spridning bland narkomaner i Ryssland. Det är ett opiatanalogt preparat som injiceras och är många gånger starkare än heroin och ger en abstinens som beskrivs som närmast outhärdlig, även jämfört med den svåra heroinabstinensen, Effekten av krokodildrogen sitter i endast ett par timmar innan abstinensen börjar. Narkotikaintaget kan därför hålla på dygnet runt.
   Missbrukaren får utan undantag allvarliga vävnadsskador, musklerna ”äts upp” och i de allvarligaste fallen blottas benen efter utveckling av gangrän och med amputation som följd. Det är få missbrukare av denna drog som överlever mer än något/några år.
   Drogen är än så länge lokaliserad till Ryssland och kallas för krokodil. Kemiskt är det en desomorfin, som har en sedativ och analgetisk effekt. Substansen togs fram i början på 1930-talet och såldes som ett läkemedel under namnet Permponid.
   Det finns inget land i världen som har ett större heroinmissbruk än Ryssland, men heroin är förhållandevis dyrt och missbrukarna har därför experimenterat med ”egna” ingredienser och några kemiska klurpellar har insett att ett halvtimmeslångt hopkok av vanliga (i Ryssland ej receptbelagda) kodeintabletter blandade med jod och avrivet tändsticksplån (de egentlig ingredienserna är jod och röd fosfor, som blandas i olika lösningsmedel) ger en hisnande effekt även jämfört med heroin, till ett mycket lägre pris och lätt att få tag i och koka själv: missbruksdrogen krokodil var född och har på senare år fullständigt exploderat i heroinkretsar i framför allt de avlägsnaste delarna av landet där det är svårt och dyrt att få tag på riktigt heroin. Idag finns det mer än 100 000 krokodilanvändare.

Unik konferens om amfetamin och ADHD

den 8 februari 2012
Kategorier: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicin anordnar en endagarskonferens om amfetamin och ADHD, orsak och verkan. Föreläsare är landets ledande forskare och kliniker, som kommer att ge en genomlysning av ett aktuellt och kunskapsmässigt kargt område. Tillfälle för diskussion. Mötet hålls den 31 augusti på Wallenbergs konferenscentrum i Göteborg. Anmälan och detaljerat program, se annons till höger på denna hemsida!

I Socialstyrelsens årliga lägesrapport inom vård och omsorg framkommer att alkoholkonsumtionen hos äldre (60 - 79 år) ökat kraftigt under den senaste 10-årsperioden. Även om ökningen uppgår till 45 procent för såväl män som kvinnor är det särskilt äldre kvinnor som verkar dricka mer jämfört med tidigare.
   Bakgrunden är den nya generationen pensionärer som totalt har en högre alkoholkonsumtion, som sannolikt befästs tidigare i livet och nu fortsätter - det är inte ett litet glas sherry om aftonen som gäller utan närheten till tappkranen på bag-in-boxen.
   Ökningen har redan lett till att allt fler äldre dör i en alkoholrelaterad sjukdom.
   Äldres ökade alkoholkonsumtion ökar också trycket på beroendesjukvården, inte bara i antalet patienter utan även i kunskapsutveckling.
Källa: Socialstyrelsens årliga lägesrapport inom vård och omsorg.

Enligt en utförlig artikel i The Lancet har författarna försökt göra en global uppskattning över missbruket av illegala droger. Den här refererade artikeln är den första av tre som följer upp en liknande serie rapporter som publicerades i samma tidskrift 1996.
   Det är ungefär 200 miljoner människor världen över som varje dag intar någon form av illegal drog. Ser vi det på individnivå med samma uppskattning som bakgrund, blir det att 1 av 20 individer mellan 15 och 64 år som dagligen missbrukar droger.
   Utbredningen av de olika illegala drogerna är olika. De flesta cannabismissbrukarna, amfetaministerna och met-amfetaministerna finns exempelvis i Oceanien (Australien och Nya Zeeland). Opiatmissbruket är fokuserat till mellanöstern och kokainet till USA. Detta i mycket grova tal för i verkligheten finns alla droger över hela världen. Intressant resultat är att storleken av missbruket av drogerna följer BNP, d.v.s. ju rikare nationen är, desto större är missbruket. Hälsokostnaderna för missbruk av illegala droger följer också i stort hälsokostnaderna för alkoholskador.
   Förutom hälsokostnader leder missbruket också till döden. Forskarna räknar med att illegala droger står för att årligen ta livet av 250 000 människor. Motsvarande för alkohol är 2,25 miljoner årligen och för tobak hela 5,1 miljoner.
Degenhardt L, et al. The Lancet 2012;379:55-70 

bulletin 3 19Månadslista