Årets studieresa blir något alldeles EXTRA! Resan går till Indien och besök på tre olika beroendekliniker med lite olika inriktning. En spännande upplevelse utlovas. Det är ett begränsat antal platser med tanke på studiebesöken. Vi arrangerar resan själva, åker reguljärt och bor på bra hotell. Professor Sven Andréasson med mångårig aktivitet i Indien är vår guide och sakkunnig. Kostnaden inklusive allt utom mat: cirka 16 000 kronor. Avresa den 11 december och hemresa den 18 december. Det förekommer ingen sponsring. 
   Föranmälan och frågor direkt till sven.andreasson@gmail.com 
   Se program och mer uppgifter: Indien.pdf (137.32 kb)

Just ONE drink a day is too much

den 8 januari 2016
Kategorier: Nyheter

'Just ONE drink a day is too much - have a Friday night cup of tea instead': Health chief attacked over 'nanny state' alcohol guide that says a single glass of wine a day raises cancer risk (Chief Medical Officer, Dame Sally Davies, 8 jan 2016)

Läs hela artikeln som även innehåller kommentarerhttp://www.dailymail.co.uk/health/article-3389673/Even-one-glass-wine-day-raises-cancer-risk-No-alcohol-called-safe-says-NHS-chief.html#ixzz3wfkpSZYC 

Det är ur vetenskaplig synvinkel numera ingen tveksamhet att alkoholintag ökar risken för utveckling av cancer. Förutom en genetisk orsaksbakgrund räknar man även med att etanol och acetaldehyd är höggradiga carcinogena agens och därtill etanols påverkan på P450 2E1, som har flerfaldiga mutagena egenskaper.
   Enligt World Cancer Report 2014 (professor Jürgen Rehm från Kanada är huvudansvarig) ligger alkohol bakom 3,5 % av världens cancersjukdomar (i siffor: 1 av 30 fall). Ser vi till dödligheten i alkoholrelaterad cancer har det under senare år skett en ökning. Rapporten tolkar att ökningen beror på att antalet alkoholkonsumenter har ökat inte minst bland kvinnor.
   Alkohol ökar risken för utveckling av följande cancertyper: munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, bröst, tjocktarm, ändtarm, gallblåsa och lever. Det finns också forskning, om än inte entydig, att alkohol kan öka risken för utveckling av bukspottkörtelcancer. Aktuell forskning antyder dessutom att alkohol kan öka risken för melanom, mag-, lung- och prostatacancer. De sistnämnda cancerformerna dock hos patienter med hög alkoholkonsumtion – till skillnad från övriga cancerformer där även mindre mängd intagen alkohol kan bidra till utvecklingen,
   Dagens forskning visar inte bara på den redan kända kunskapen att stora mängder alkohol ökar risken för cancer utan att även mindre mängder ökar risken. Det finns sålunda ingen säker lägre nivå på alkoholintag ur cancersynvinkel.
Professor Rehm:
- Indeed, less is better is becoming an increasingly common refrain.
   I Storbritannien har man också tagit fasta på senaste forskningen inom området i sin helhet och kommer med nya alkoholriktlinjer under 2016, bl.a. kommer man (NICE) att föreslå 2-3 alkoholfria dagar i veckan för alla (Independent 16.01.01).  
Rehm J, et al. World Cancer Report 2014. Lyon, Frankrike. Klatsky AK, et al. Perm J 2015;19:28-34. Yin Cao,et al. BMJ 2015;351:h4238

Bulletin nummer 3 2015

den 17 oktober 2015
Kategorier: Bulletin-15
Bulletin nummer 3 2015

Bulletin nummer 3 2015

Tidskriften är tillgänglig för medlemmar. Koden för detta år står i pappersversionen eller kontakta Bengt Sternebring för rätt kod.

 
Bulletin nummer 3 2015 (PDF)

 

Vad vi vet – och inte vet om cannabis

den 11 september 2015
Kategorier: Nyheter

Docent Anders Håkansson presenterade en state-of-the-art-översikt över vad vi ur vetenskaplig synvinkel vet om cannabis – och vad vi inte vet. Anders Håkansson är sedan många år vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för Beroendemedicin och i sin profession leder han flera forskningsprojekt, som omfattar alkohol-, narkotika-, tablett- och spelberoende liksom psykiatrisk och somatisk sjuklighet och kriminellt beteende i relation till missbruk och beroende.
   Det är framför allt ett ungdomsfokus på huruvida cannabis är farligt eller inte. Det finns en uppsjö av argument som talar till cannabis fördel, det flesta är av ideologisk karaktär, men det finns också vetenskaplig touch på vissa.
   När det gäller skadeverkningarna är de som har en vetenskaplig genomlysning beroende, psykos, trafikolyckor, den unga växande hjärnan och sjukdomar i andningsvägarna.
   Vad vi idag vet är att cannabis inte orsakar dödliga intoxikationer, bilkörning under cannabispåverkan fördubblar risken för olycka, barn till cannabisrökande mödrar föds med lägre vikt, ovana cannabisrökare kan drabbas av panikliknande ångest. 
   Ett mer omfattande referat av föreläsningen hittar du i föreningens tidskrift BULLETIN 3/2015 

Anders Håkansson/foto Sternebring

 

 

Hur går det med legaliseringen av cannabis?

den 10 september 2015
Kategorier: Nyheter

Augustikonferensens andra internationella föreläsare var professor Mary Larimer från University of Washington. Hon är professor i psykiatri och psykologi och ansvarig chef för universitetets  ”Center for the Study of Health and Risk Behaviors”. Hennes forskningsinsatser har en stor bredd – etiologi, prevention och behandling vid olika drogproblem hos ungdom och unga vuxna, även vid samsjuklighet (depression, PTSD, ätstörningar och spelberoende). Vid augustimötet presenterade hon preliminära data från de två utvärderingsstudier hon leder: hur påverkas samhälle och individ av legaliseringen av marijuana.
   Det blev en klar seger för ja-sidan i den folkomröstning som följde på debatten om förslaget om en legalisering av cannabis i staten Washington. Det var 55,7 % av invånarna som gillade förslaget, 44,3 var emot. Det var 3 miljoner individer som röstade. Inför omröstningen kunde konstateras att det var en överväldigande majoritet av positiva argument som den enskilde hade att ta ställning till innan det var dags för omröstning.
   Det blev en legalisering och Washington befäste därmed sin ställning som en av de mest liberala staterna i USA när det gäller sociala frågor. Bakgrunden till legaliseringen är ett allmänt motstånd mot kriminalisering av droginnehav, ska polisen lägga ner stora resurser på marijuanainnehav istället för fokus på tung kriminalitet; fokus var även på det faktum att de med låg inkomst och människor ur gruppen etniska minoriteter var de som råkade mest ut för ingripanden. 
Utförligare sammanfattning kommer i nästa nummer av medlemstidningen BULLETIN.

Mary Larimer/foto Sternebring 

Cannabis – mirakelkur eller rysk roulette?

den 9 september 2015
Kategorier:

Professor Margaret Haney öppnade Svensk förening för Beroendemedicins augustikonferens 2015 med en översikt över aktuell forskning inom cannabisområdet med fokus på vad som gjorts och vad som är på gång från ett av USAs viktigaste centra – Marijuana Research Laboratories vid Columbiauniversitetets medicinska centrum i New York. Hon är professor i neurobiologi och ansvarig chef för forskningen där.Margaret Haney har under de senaste tjugo åren studerat användandet av cannabis och sett olika svängningar i opinionen kring drogen, men menar att i år har det skett en enorm vändning i det amerikanska samhället, inte bara bland allmänheten utan även i forskarvärlden ser hon en klar polarisering. I dag har varje stat i USA egna regler och de varierar kraftigt, från det mest liberala Kalifornien till konservativa New York.
   I likhet med andra drogers missbruk och beroende är behandlingsinsatserna komplexa och tarvar en stor variation i behandlingsmöjligheterna när de väl behövs. Internationellt är det sedan några år ett ökande antal individer som söker hjälp för sitt cannabismissbruk (EMCDDA-rapport 2015) och i USA menar Haney att det är ungefär var fjärde cannabisanvändare som får hjälp för sitt missbruk.
   En fördjupad sammanfattning kommer i nästa nummer av föreningens tidskrift BULLETIN 

Margaret Haney/foto Sternebring

En fristående ideell verksamhet får pris

den 7 september 2015
Kategorier:

Den ideella föreningen Convictus har erhållit Nordic Drugs Stora Pris 2015. Prissumman är 50 000 kronor och prisjuryns motivering är
  Nordic Drugs Stora Pris 2015 tilldelas Convictus för deras värdefulla insats och genuina engagemang för utsatta människor i en tuff omvärld. Convictus har under årtionden bedrivit verksamhet i Sverige och har under senare tid även etablerat sig utanför landets gränser.

Årets Stora Pris från Nordic Drugs och Svensk förening för Beroendemedicin går till den ideella verksamheten Convictus i Stockholm. Föreningen har ett trettiotal medarbetare i Stockholm, många är före detta missbrukare och hemlösa. Convictus har också två internationella grenar, en i Ukraina med ett 60-tal medarbetare och en något mindre i Estland. En rörd verksamhetschef, Claes Heijbel, tog emot diplom och prispengar i samband med Svensk förening för Beroendemedicins augustikonferens i Göteborg.
   Convictus etablerades för 30 år sedan som ett resultat av den då uppblossande HIV-epidemin. Huvudinriktningen för verksamheten är hemlöshet, hälsa och drogberoende. Till för fem år sedan var detnästan uteslutande äldre svenskar och till viss del finländare som var de som behövde och fick hjälp från den politiskt och religiöst obundna verksamheten. Idag ser bilden mycket annorlunda ut, nu är målgruppen densamma, hemlösa, men en stor andel av dem som behöver hjälp är EU-medborgare, främst från Rumänien, Bulgarien, Polen, eller tredjelandsmedborgare, ofta från Väst- och Nord-Afrika. Tredjelandsmedborgarna är vanligtvis fullt arbetsföra män i trettioårsålder som söker jobb och bostad. De har uppehållstillstånd i Syd-Europa, men har slagits ut från arbetsmarknaden där och söker sig nu till andra delar av Europa i hopp om större lycka. De har mycket sällan drogproblem men är uteliggare i ordets egentliga mening.  
   En utförligare rapport om Convictus kommer i nästa nummer av medlemstidningen BULLETIN.
Claes Heijbel/foto Sternebring 

 

 

Svensk alkoholkonsumtion tämligen stabil

den 6 september 2015
Kategorier: Nyheter

Jämfört med 2013 har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat med 4 procent och uppnår 2014 årskonsumtionen 9,4 liter ren alkohol per invånare över 15 år. Det är i CANs årliga rapport ”Hur mycket dricker svensken?” som konsumtionsnivåerna redovisas. I ett historiskt perspektiv ligger siffrorna i linje med 2009-2011 års nivåer efter en viss uppgång 2013. Sett över en tioårsperiod har konsumtionen minskat med elva procent. Det är framförallt resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning som har minskat under den perioden. 

Förhandsintresset för årets augustikonferens var mycket stort. Flera veckor före konferensstarten var anmälningarna fler än det fanns platser för i den stora föreläsningssalen på Wallenbergs konferenscentrum i Göteborg. Så var det också ett högaktuell ämne: cannabis – himmel och helvete.
   Svensk förening för Beroendemedicins augustikonferenser har alltid ett tema och vanligen en internationell forskare som gäst som håller en plenarföreläsning. I år var det tvenne cannabisforskare från USA. Professor Margaret Haney från Columbiauniversitet i New York som berättade om sina humanlaborativa studier kring cannabismissbruk och professor Mary Larimer från University of Washington i Seattle, som redovisade hur det hittills gått med legaliseringen av cannabis i hennes hemstat. Docent Anders Håkansson från Lunds universitet gjorde en sammanfattning av vad vi vet och vad vi inte vet om cannabis ur en vetenskaplig synvinkel.
   Mötet avslutades med en paneldiskussion efter korta inledande anföranden av Eline Borger Rognli från Oslo, Mats Ek och Peter Allebeck från Stockholm.
   En innehållsrik och informativ dag om vad vi för stunden vet om cannabis ur ett forskarperspektiv.
Referat från de olika föreläsningarna kommer i nästa nummer av Svensk förening för Beroendemedicins medlemsskrift BULLETIN.

 

Styrelseprotokoll april 20

Månadslista