Den totala alkoholkonsumtionen i befolkningen i Sverige har minskat sedan mitten av 00-talet. Från ”toppåret” 2004 har den totala alkoholkonsumtionen minskat med 1,4 liter per invånare som är 15 år eller äldre. Under senare år har nästan sex procent av den svenska befolkningen beräknats vara beroende av eller missbruka alkohol. I trafiken har i genomsnitt, under den senaste 10-årsperioden, nästan 19 procent av avlidna motorfordonsförare haft en otillåten alkoholhalt i blodet. Den alkoholrelaterade dödligheten ökade bland män och kvinnor under 1970-talet för att därefter minska bland männen.
   I jämförelse med andra europeiska länder är den totala alkoholkonsumtionen under europasnittet (enl. WHO 2014).
   Andelen som provat narkotika har varit relativt oförändrad under 2000-talet efter en uppgång under föregående årtionde, Det finns tecken på att användningen blivit något mer intensiv bland yngre vuxna. Enligt de indikationer som finns (sjukhusstatistik, dödsorsaksstatistik och kriminalstatistik) förefaller det som om narkotikasituationen i landet försämrats ytterligare under 2000-talet. Andelen problemanvändare är sannolikt av genomsnittlig europeisk nivå, men anmärkningsvärt är att dödligheten i Sverige ligger avsevärt högre än europagenomsnittet. Data inom narkotikaområdet är svårt att få helt rättvisande.
   Sniffning är en företeelse framför allt bland yngre tonåringar. De som prövat de olika medlen (thinner, lösningsmedel, aerosoler, lim mm) har minskat under 00-talet. Ur europeiskt perspektiv ligger Sverige i mittenläge.
   Dopning av anabola androgena steroider är i Sverige sällan förekommande. Mindre än en procent har använt/prövat och det är främst yngre och medelålder män.
   Tobaksbruket (inklusive snusning) har minskat successivt under lång tid. Störst sker minskningen bland män. Ur ett internationellt perspektiv är Sverige unikt såtillvida att det är fler kvinnor mer än män som röker (8 procent av männen, 10 av kvinnorna). Det är dock få kvinnor som använder snus. Antalet män som dör i lungcancer har länge varit på nedåtgående, men tvärtom bland kvinnor. Det finns en förhoppning att läget stabiliserats, en lätt minskning av cancerfallen bland kvinnor har noterats för 2015.
CAN 2017

 

Samhällets stöd vid missbruk och beroende är otillräckligt. Den höga narkotikarelaterade dödligheten är en effekt. Fler skadebegränsande insatser och bättre tillgång till kunskapsbaserad och samordnad vård krävs för att fler liv ska kunna räddas, skriver generaldirektörerna Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten och Olivia Wigzell, Socialstyrelsen i en artikel på DNdebatt.
   Narkotika- och läkemedelsförgiftningar har de senaste åren tagit över 900 personers liv årligen i Sverige. Det är en oacceptabel situation som kräver agerande.
   DN debatt 24 april 2017

Bulletin nummer 2 2017

den 26 april 2017
Kategorier: Bulletin-17
Bulletin nummer 2 2017

 

 
Bulletin nummer 2 2017 (PDF)

 

Konsensusdokument kring hepatit C

den 20 april 2017
Kategorier: Nyheter

Uppsala universitet (U-FOLD) och Apotekarsocieteten inbjuder till ett seminarium den 27 april i Stockholm, där svensk expertis samtalar om och redovisar ett konsensusdokument med föreslagna riktlinjer om hur Sverige kan bidra till att nå fram till WHO-målet att kunna avföra hepatit C som ett globalt hälsohot år 2030.
   Expertgruppen som representerar olika delar inom psykiatrin, beroendevård och infektionskliniker har med utgångspunkt från sina individuella specialiteter bidragit med text till den skrift som presenteras vid ett seminarium i Stockholm den 27 april<
   Bakgrund: WHO har satt upp ett mål att eliminera HCV till år 2030, vilket innebär 90% minskning av nya infektioner och 65% minskning av dödlighet på grund av HCV till dess. För att lyckas med detta krävs att majoriteten HCV-infekterade personer behandlas, oavsett nivå av leverfibros och att stort fokus läggs på att behandla de patientgrupper som driver epidemin. De nya DAA behandlingar öppnar alltså upp för helt nya möjligheter att behandla PWID och LARO-patienter med HCV. För en framgångsrik nationell strategi för att behandla dessa patientgrupper och nå WHOs mål för eliminering behövs ett konsensusdokument för samordning av insatser från missbruksvård, psykiatri, sociala myndigheter, rättsvårdande instanser och sjukvården. 

 

 

Social utslagning - stigmatisering. Bidrar vården till utslagning?
Svensk förening för Beroendemedicin ordnar för 6:e året i rad en endagars augustikonferens. Programmet är nu klart och du hittar det genom att trycka här! Augustikonferens Program

   Anmälan till deltagande gör du via rutan till höger. Du får bekräftelse per mail eftersom antalet deltagare är maximerat till 100 (lokalen rymmer inte fler). VARMT VÄLKOMMEN ATT DELTA!

25 AUGUSTI 2017  (09.00 - 16.30) Stockholm (Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46).
Reducerad deltagaravgift för medlemmar i Svensk förening för Beroendemedicin och/eller Psykiatriska föreningen. 

Grattis Karolinska!

den 8 mars 2017
Kategorier: Nyheter

Den internationella universitetsrankingen för 2017 är klar. Indelningen görs för olika specialiteter och för den medicinska har Karolinska institutet i år klättrat upp till hedervärda 6:e platsen. Förra året kom KI på 10:e plats. De tre första platserna belades i år av samma universitet som förra året: etta Harvard i USA, tvåa Oxford, GB och trea Cambridge, GB. Bästa nordiska universitet efter KI var Köpenhamns, som tilldelades 37:e plats.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gått igenom de behandlingsmetoder som har vetenskaplig bäring vid behandling av personer med spelberoende (spel om pengar). Utredningen är ett underlag till Socialstyrelsen. Sammanfattningsvis kan konstateras att det behövs mer forskning. Sakkunniga i projektgruppen var professorerna Anders Håkansson, Lunds universitet och Kent Nilsson, Uppsala universitet.
   SBU Rapport 254/2016

Bulletin nummer 1 2017

den 6 februari 2017
Kategorier: Bulletin-17
Bulletin nummer 1 2017

Bulletin nummer 1 2017

 

 
Bulletin nummer 1 2017 (PDF)

 

I nästkommande nummer av Svensk förening för Beroendemedicins medlemstidning BULLETIN (februari) ges en initierad genomgång av vad som krävs för att kunna ansöka om specialistkompetens i beroendemedicin. Du kan redan nu ta del av artiklarna här!

Bulletin_specialist2017,)

Systembolagets Alkoholforskningsråd som består av elva från bolaget fristående ledamöter har i år haft 7 miljoner kronor att fördela bland Sveriges alkoholforskare. Från och med i år ökas potten till 10 miljoner.
   Sexton alkoholforskare i Stockholm får del av drygt 3,7 miljoner, åtta göteborgsforskare får 1,4 miljoner. Till Markus Heilig i Linköping skickas 300 000 och till Peter Larm och Kent W Nilsson i Västerås 700 000.

Ett varmt grattis till er alla från Svensk förening för Beroendemedicin.
Se mer: www.systembolaget.se

 

HÖSTKONF 2020Månadslista